Distribuie

Antihrist va veni la sfârșitul veacului acestuia. Sfântul Ipolit, papa Romei (+ 258 ), zice că: „După ce vor trece zece împărați ai romanilor, adică după căderea turcilor, al unsprezecelea care va împărăți va fi Antihrist.”

Înfricoșate lucruri se vor lucra în veacul de apoi, căci și Antihrist în acel veac va să vie, să-și lucreze ale lui înșelăciuni, prin ascultătorii cei înșelați de dânsul, întrucât atâta se luptă de mult diavolul ca să ducă preoți creștini în pierzare, încât, dacă i-ar fi cu putință, și pe cei aleși i-ar amăgi ca să-i ducă cu dânsul la muncile cele veșnice. Că și pe Domnul L-a ispitit prea vicleanul în pustiu, neștiindu-l, că e Dumnezeu; L-a suit în munte foarte înalt, într-o clipeală de vreme, și I-a arătat toate împărățiile lumii și slava lor, zicându-l: „Acestea toate Ți le voi da Ție, daci vei cădea înaintea mea și Te vei închina mie” (Matei 4, 8-9).

Știa diavolul de venirea lui Hristos, dar nu știa când va fi;  pentru aceasta ispitea pe toți drepții. Că și Antihrist va veni la sfârșitul veacului acestuia, cu chipul blând și smerit și milostiv și va petrece în pustiu, în post și în rugăciuni, cu chipul numai (fățarnic) și morți va învia și leproși va curăți, însă toate le va face cu năluciri. Pentru că din pustiu va veni, și, de acolo, se va umple de toată puterea satanei, care va locui într-însul, după cum zice Sfântul Efrem Sirul; atunci se va dezlega satana din iad și va locui într-însul.

Numai atunci a cunoscut satana că a venit Hristos, când a îndemnat pe jidovi de L-au răstignit pe cruce și a murit și S-a pogorât în iad și a surpat puterea satanei; și, de atunci, mereu caută și ispitește totdeauna să vadă dacă nu cumva a venit vremea lui Antihrist. Că și dracii mărturisesc singuri, că nu găsesc vreun om care să i se închine lui satana, că i-ar da să împărățească peste toată lumea. Numai atunci ar stăpâni toată lumea, după cum i s-a dat, ca să supună pe toți oamenii diavolului, ca lui Dumnezeu; dar numai trei ani și jumătate va împărăți prea blestematul Antihrist, iar nu în veci, precum își nălucește el.

Sfântul Ipolit, papa Romei (+ 258 ), zice că: „După ce vor trece zece împărați ai romanilor, adică după căderea turcilor, al unsprezecelea care va împărăți va fi Antihrist.” Iar Sfințitul Mucenic Metodie al Patarelor (+ 310) zice că în vremea aceea, când va cădea Turcia, va veni Filip al șaselea cu 18 limbi (națiuni) și va face război, cum n-a mai fost niciodată. Atunci vor pune îngerii împărat la Constantinopole, care va împărăți 32 de ani, iar acesta va goni pe turci. Și îi va împărți în trei părți: o parte o va boteza, a doua o va supune sub sabie și a treia o va goni cu mare mânie. Și, întorcându-se de la război, i se vor descoperi toate comorile cele ascunse în pământ și se vor da în mâna lui. Atunci se vor duce la dânsul toți, din toate părțile, și își vor cere părțile țărilor care au fost robite de alți împărați și își vor lua locurile care le-au stăpânit alții cu nedreptate, după cum zice: „Și se va întoarce fiecare la cuiburile pământești„; că žice Sfântul Metodie: „Și boul va rage„, adică țara noastră, care era de jaful tuturor. La fel vor face toate națiile și își vor lua părțile lor fiecare. Că împăratul acesta așa va fi de bun și de pașnic că va fi ca un tată al tuturor.

Zice Sfântul Andrei cel nebun pentru Hristos (886-912): „Și va îmblânzi pe neamul cel plăvan„, adică bălan (se vede că pe ruși). Tot acest Sfânt zice că: „Atâta aur are să fie în Constantinopol, încât cu lopata îl vor întoarce și vor fi săracii ca și împărații de bogați.” Și iar zice proorocul: „Și se va umple pământul lor de aur și de idoli (adică de patimi) și va stăpâni în vremea aceea mai mult curvia, că de la al doilea împărat va începe desfrânarea curviei.

Al doilea împărat care va urma după cel bun va fi rău: acesta va pune legi și dogme ca să ia fiul pe mama lui de soție, tatăl pe fiica sa, fratele pe soră și vărul pe vara sa, că și el singur va avea pe mama lui și pe fiica lui de soție; cei ce nu vor asculta de poruncile acestui împărat cu amară moarte vor fi omorâți, iar aceia care vor răbda moartea pentru ca să păzească poruncile lui Dumnezeu vor fi la un loc cu Sfântul Ioan Botezătorul, întru împărăția lui Dumnezeu.

Al treilea împărat va înființa închinarea la idoli și câți se vor închina la idoli, în vremea acestui împărat, pământul lor se va umple de șerpi care vor mușca pe cei ce se vor închina idolilor și aceștia vor muri, precum jidovii care cârteau în pustie erau mușcați de șerpi și mureau. În vremea aceea, multe semne cerești se vor arăta: trăsnete și fulgere, focuri se vor arăta și multe insule și cetăți și sate se vor cufunda pentru multele cutremure ce vor fi pe pământ spre arătarea mâniei lui Dumnezeu.

Al patrulea împărat va veni din Arabia; acesta va fi bun, va înălța bisericile cele stricate și va împărăți 12 ani.

Al cincilea împărat va veni din Etiopia și acesta va fi bun și va împărăți un an. În vremea acestui împărat va porunci Dumnezeu îngerilor Săi să adune părticelele cele risipite în toată lumea ale cinstitei și de viață făcătoarei Crucii Domnului, ca să o facă iarăși întreagă, precum a fost când S-a răstignit Domnul pe Dânsa; și ea se va da în mâna împăratului acestuia, precum zice Sfântul Metodie al Patarelor. Acesta își va vedea moartea mai înainte și va merge la Ierusalim ca să moară, pentru că acolo șade împărăția lui Dumnezeu. Și mergând la Golgota cu Sfântul Lemn, împreună cu îngerii și cu poporul, îl va pune în locul unde S-a răstignit Domnul, va pune pe pământ coroana lui și se va ruga, zicând: „Doamne, Doamne, de când s-a arătat cinstită Crucea Ta, lumea s-a luminat și puterea satanei s-a surpat și cu Crucea Ta, adică cu patima Ta cea de bunăvoie, ai sfărâmat puterea iadului. Cu semnul Crucii Tale, Stăpâne, sfinții cu putere au lucrat și pe idoli au sfărâmat și mucenici i-ai făcut. Crucea este slava Bisericii; Crucea este întărirea binecredincioșilor creștini. Crucea este biruința binecredincioșilor împărați. Doamne, de acum nu vor mai fi creștini mulți în lume, însă tot vor fi.” Și mai multe decât acestea va zice. Apoi va zice: „Acum slobozește pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta, care ai gătit-o înaintea feții tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slava poporului Tău Israil.” Și vor lua îngerii Cinstita Cruce și se vor sui cu ea la ceruri. Și vor lua îngerii și sufletul împăratului.

Și Sfântul Metodie al Patarelor zice pentru acel împărat că va împărți împărăția la patru fii ai lui. Unul va împărăți în Roma veche, al doilea în Constantinopol, al treilea în Alexandria, al patrulea în Tesalonic.

Se vede că pe cel mai mare îl va pune tatăl lui împărat în Roma, mai înainte de moartea sa. Sfântul Andrei zice numai de trei; și aceștia numai o sută cincizeci de zile vor fi în pace, căci, din zavistia satanii, vor ridica între dânșii război; și vor lua pe preoți și pe monahi la oaste, încă și pe copiii cei de șapte ani, și atâta se vor bate la Tesalonic, încât se va stinge neamul bărbătesc. În vremea aceea vor tăbărî șapte femei pe un bărbat și nu-l vor găsi. Că Tesalonic se tâlcuiește: nebuna biruință.

Pentru al șaselea împărat, care va împărăți în Constantinopol împreună cu fiica sa, zice Sfântul Andrei așa: „Se va ridica un viteaz de la Marea Neagră și va împărăți în vremea celor patru frați și, după moartea lui, va împărăți fiica sa. Se vede că va răpi acesta împărăția de la cei patru frați, fiindcă ei se băteau la Roma și la Alexandria (Egipt). Și după dânsul va lăsa pe fiica lui, prea spurcată femeie, bici al diavolului, la împărăție. Că aceasta va spurca Sfintele Biserici și va pune să cânte cu chitări si cu muzică prin biserici; să cânte cântece spurcate și să joace și Sfintele Mese să le răstoarne; și va aduna Sfintele Cărți din tot Constantinopolul și le va arde; va spurca mulțime de suflete și va strica mulțime de prunci. Căci în vremea ei va lipsi partea bărbătească pentru mulțimea războaielor ce vor fi. În vremea aceea, se vor ucide oamenii pe drumuri: va omorî fiul pe tatăl lui și tatăl va omorî pe fiul lui; și maicile pe fiicele lor, fiicele pe maicile lor; și frate pe frate; și surori pe surori și vecin pe vecin se vor ucide și alte mii de răutăți se vor face și spurcăciuni  nenumărate de către această prea spurcată împărăteasă; și cu Dumnezeu a se bate, va cugeta, și cerurile va voi a le sfărâma. Și se va pierde, cufundându-se cu tot Constantinopolul”. În vremea împărătesei acesteia se va împlini cuvântul din Apocalipsă: „Că se va lua pacea de pe pământ și se vor omorî oamenii unii pe alții”.

Și în anul când va fi bătaie la Tesalonic, vor veni din China șaptezeci și doi de împărați și vor strica îngrăditura pe care a făcut-o Alexandru Macedon. Când vor veni aceștia în pământul creștinilor vor face atâtea răutăți câte nu s-au făcut niciodată, după cum zice Proorocul Iezechiel: „La sfârșitul veacului te voi ridica Eu, zice Adonai Domnul, pe tine Gog, fi vei veni În pământul lui Israil (adică al creștinilor), ca negura care acoperă pământul: cu cai și călăreți și cu căruțe. Eu te voi pogorî în pământul lui Israil; și Eu voi pierde arcul tău din mâna ta cea dreaptă și săgețile tale din mâna ta cea stângă, și te voi pierde desăvârșit. Și voi aduna fiarele pământului și păsările cerului și te vor mânca în pământul lui Israil” (Iezechiel 38, 1-29; 39, I-11). Care vor rămâne nemâncați de fiare și de păsările cerului îi va pierde Domnul cu fulgere și cu trăsnete și cu piatră de grindină. Precum în vremea lui Isus al lui Navi pe vrăjmașii lui pe care, neputând el să-i bată, i-a bătut Domnul cu piatră de i-a pierdut pe toți; așa și pe chinezi îi va pierde Domnul. Că atâtea răutăți vor face Bisericilor lui Dumnezeu, că le vor preface în grajduri de cai și Vasele cele Sfinte le vor unge cu spurcăciuni și vor mânca pe oameni de vii și sângele lor îl vor bea. Și aceasta zice Proorocul Iezechiel: „că vor aduna (creștinii) oasele cele rămase de la fiare și vor pune semn unde vor găsi vreun os de om ca să le adune spre îngropare în cimitir; că și cetate vor face și se va numi cimitirul lui Gog.”

Zice Proorocul: „Și vor locui ostroavele în pace„. Iar Domnul zice în Sfânta Evanghelie: „Va fi în zilele acelea necaz cum n-a mai fost până acum de la începutul zidirii pe care a zidit-o Dumnezeu, și nici nu va mai fi” (Marcu 13, 5-19). Și atunci, îndată, se va ridica Antihrist împărat și se va scula cu mare mânie asupra creștinilor. Atât de mari munci are să pună asupra creștinilor, încât și îngerii se vor înfricoșa, căci preaspurcatul și preablestematul nu va putea să sufere să audă numele lui Hristos.

Am socotit să însemnăm aici pe toți împărații care vor fi de la căderea turcilor până la sfârșit.

Scrie Sfântul Ipolit, papă al Romei, că dacă vor trece zece împărați ai romanilor (adică ai grecilor), va împărăți Antihrist.

Cel dintâi este cel pe care îl vor pune îngerii. Al doilea va fi rău, că va pune legi și dogme oamenilor: să curvească, cu slobozenie, cu rudele: tatăl cu fiica sa și feciorii cu maicile lor, frații cu surorile lor și verii cu verișoarele lor. Al treilea are să înființeze închinarea de idoli. Al patrulea va veni de la Arabia. Al cincilea de la Etiopia. Al șaselea de la Marea Neagră și, cu cei patru feciori ai celui bun, se fac zece; iar Antihrist va fi al unsprezecelea.

Zice Proorocul pentru veacul de la sfârșit: „Se va scula pruncul cu sfadă asupra celor bătrâni; cel prost asupra celui învățat; sluga asupra stăpânului; vecinul asupra aproapelui; femeia asupra bărbatului și bărbatul asupra femeii.” Că zice Proorocul: „Când veți vedea acestea toate făcându-se, vai! Că zilele izbândirii vin și mânia lui Dumnezeu nu va zăbovi.”  

De la Proorocul Moise:
„Și a zis Domnul: «Întoarce-voi fața Mea de la dânșii și voi arăta ce va fi lor în zilele cele de apoi, că neam îndărătnic este, fii la care nu este credință întru dânșii. Ei M-au întărâtat pe  Mine întru cel ce nu este dumnezeu, mâniatu-M-au întru idolii săi și Eu îi voi întărâta pe ei întru cel ce nu este neam, întru neamul cel neînțelegător îi voi urgisi pe ei. Că foc s-a aprins din mânia Mea, arde-va până la iadul cel mai de jos, mânca-va pământul și roadele lui, arde-va temeliile munților. Aduna-voi la ei rele și săgețile Mele voi sfârși întru dânșii. Se vor topi de foame și de mâncarea păsărilor și de gârbovire nevindecată. Dinți de fiare voi trimite asupra lor, cu mânia celor ce se târăsc pe pământ. Din afară îi va sfârși pe dânșii sabia și din cămări frica; tânărul cu fecioara, sugarul cu bătrânul ce stă lângă el. Am zis: îi voi risipi pe ei și voi face să înceteze dintre oameni pomenirea lor. Că neam ce și-a pierdut sfatul este și nu este întru dânșii știință. Au doar nu toate acestea s-au adunat la Mine și s-au pecetluit întru comorile Mele? În ziua izbândirii voi răsplăti; în vremea aceea va rătăci piciorul lor; că aproape este ziua pierii lor, și sunt de față cele gătite vouă>>” (Deut. 32, 20-26, 28 și 34-35).

Zosima Pascal Prodromit; Sfârșitul Omului cules din Sfintele Scripturi

Distribuie
5 comentarii la „Antihrist, al unsprezecelea împărat după căderea Turciei”
    1. Darul profetiei a existat inca de cand lumea. L-au avut profetii din vechiul Testament, Mantuitorul, apostolii si apoi anumiti sfinti de dupa el. 258 e anul in care a murit Sfantul Ipolit, nu se refera ca atunci exista Turcia sau nu… Vezi ca acela nici nu zice ca dupa caderea Turciei, ci dupa caderea agarenilor care erau atunci. Agarenii aceia aparent sunt stramosii turcilor de astazi, de aceea interpretarea „dupa caderea agarenilor” se poate inlocui cu „dupa caderea turcilor”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *