Distribuie

Că împărăția lui Antihrist nu va dura mult, Însuși Hristos, Mântuitorul nostru, o vestește zicând: ,,De nu s-ar fi scurtat acele zile, n-ar mai scăpa nici un trup, dar pentru cei aleși se vor scurta acele zile” (Mt. 24, 22).

Şi Daniel, grăitorul de Dumnezeu, încă zice: ,,Și vor fi dați în mâna lui o vreme, și vremuri, și jumătate de vreme” (Dan. 7, 25).


Dascălii Bisericii Chiril și Ipolit și alții arată că la sfârșitul veacului prin vreme se înțelege un an; prin vremi, doi ani; prin jumătate de vreme, jumătate de an; și toți anii împărăției lui Antihrist fac trei ani și jumătate.


Așijderea citim iarăși la Daniel prorocul: ,,Şi am ascultat pe bărbatul cel îmbrăcat în veșminte de in, care stătea deasupra apelor fluviului, și el şi-a ridicat dreapta și stânga lui către ceruri și a jurat pe Cel ce este viu în veci: «Va mai ține o vreme, vremuri şi jumătate de vreme»” (Dan. 12, 7). Însă neînțelegând Daniel cele auzite, i-a zis acel bărbat: ,,Du-te, Daniele, că sunt închise şi pecetluite cuvintele acestea până sfârșit!” (Dan. 12,9)


Așijderea citim și la Apocalipsă, unde Femeia, adică Sfânta Biserică, a fugit de șarpe, adică de Antihrist, în pustie, unde are loc gătit de Dumnezeu, ca să o hrănească pe ea 1260 de zile (Apoc. 12, 6). Numărul acestor zile fac trei ani și jumătate.


Şi mai jos zice așa: „Și femeii i s-au dat cele două aripi, ale marelui vultur, ca să zboare în pustie, la locul ei, unde e hrănită acolo o vreme, și vremuri, și jumătate de vreme” (Apoc. 12, 4). Despre fiară zice mai departe: ,,și s-a dat ei (adică lui Antihrist) gură să grăiască hule şi semeții şi i s-a dat putere să lucreze timp de patruzeci și două de luni” (Apoc. 13, 5). Numărul acelor luni fac trei ani şi jumătate. Și iarăși: „Vor călca în picioare cetatea cea sfântă patruzeci şi două de luni” (Apoc. 11, 2).

Sfântul Andrei al Cezareii zice (tâlcuind cuvintele acestea) așa: ,,Iar că se va călca cetatea cea sfântă, adică Ierusalimul cel nou, sau Biserica cea sobornicească, 42 de luni, de către neamuri, socotesc că închipuiește că, vreme de trei ani și jumătate pe vremea lui Antihrist, credincioșii și cei aleși se vor călca și se vor goni„. Și iarăși: ,,Şi voi da celor doi martori ai mei și vor proroci […] 1260 de zile” (Apoc. 13, 3). Și iarăși: ,,A legat îngerul pe satana o mie de ani, şi după aceea este să se dezlege în puțină vreme și iată, amar celor ce locuiesc pe pământ și pe mare, de vreme ce s-a pogorât diavolul la voi, cel ce are iuțime mare, știind că vreme puțină are„.


Oare vezi, blagoslovite cititor, cât va domni Antihrist? Vezi că vremea lui Antihrist şi a dezlegării satanei, ajutătorul lui Antihrist, va fi puțină și scurtă?


Acestea şi Hristos, Mântuitorul nostru, mai înainte le-a vestit, zicând: ,,De nu s-ar fi scurtat acele zile, n-ar mai scăpa nici un trup, dar pentru cei aleși se vor scurta acele zile” (Mt. 24, 22).


Despre aceasta, Sfinții Părinți zic: ,,Aceasta ar fi, că nu se cade lui Antihrist a împărăți și a propovădui mai multă vreme decât Hristos, Care trei ani şi jumătate a propovăduit Evanghelia spre a noastră mântuire„.


din cartea: Antihristica, semnul venirii lui Antihrist și sfârșitul lumii

Distribuie