Distribuie

Ce crede un ortodox despre Fecioara Maria Maica Domnului? Noi, fiecare drept-credincios creștin, care adorăm un Dumnezeu preaslăvit în trei Fețe: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, credem că: Preasfânta și pururea Fecioara Maria, este Maica Preacurată a Unicului ei Fiu, Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul nostru (Fac. 49, 10). Preasfânta, Curata și pururea Fecioara Maria, se cinstește în toată Biserica, după învățătura Sfintei Scripturi, ca Născătoare a Fiului lui Dumnezeu și e mai cinstită decât Heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, pentru că s-a învrednicit a naște pe Domnul Iisus Hristos Dumnezeu și pentru slujba și virtuțile ei, care covârșesc în mulțime și clar pe ale tuturor celorlalți Sfinți. Preasfânta Fecioară Maria se trăgea după Sfântul Ioachim, tatăl Său, din neamul împărătesc al Proorocului și Împăratului David; iar după Sfânta Ana, mama Sa, din neamul Arhieresc al lui Aaron. Iosif logodnicul, pururea Fecioarei Maria, se trăgea numai din neamul lui David.

În simbolul credinței, mărturisim, că: „Unul Domn Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu, e Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toți vecii…”, „iar pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din Ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om…„. Dumnezeiasca Scriptură adeverește în foarte multe locuri că Sfânta Fecioară e cu adevărat Născătoare a Unicului Său Fiu, Domnul Iisus Hristos Dumnezeu-Omul. Sfântul Prooroc Isaia, sub inspirația Duhului Sfânt a prezis, că Sfânta Fecioară, va zămislit și va naște pe Emanuel, adică Dumnezeu cu noi. Aceasta o adeverește Sfântul Arhanghel Gavriil, binevestind Sfintei Fecioare Maria… că Cel ce se va naște din Ea, se va numi Fiul lui Dumnezeu. Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul, fiind vizitată de Sfânta Fecioară, când aveau amândouă în pântece, la urarea ce i-a făcut-o Sfânta Fecioară Maria, sub inspirația Duhului Sfânt a numit-o de-a dreptul Maica lui Dumnezeu, zicând: „Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este Rodul pântecelui Tău, Și de unde mie aceasta, ca să vină Maica Domnului meu la mine?” (Lc. 1, 39-56). Pe temeiul acestor adevăruri Dumnezeiești, Sfinții Părinți au numit, cu drept cuvânt, pe Preasfânta și pururea Fecioara Maria, Născătoare de Dumnezeu, pentru că Domnul Hristos este cu adevărat Dumnezeu. „Cine tăgăduiește – zice Sfântul Efrem Sirul – că Sfânta Fecioară Maria a născut pe Dumnezeu, acela nu va vedea slava Dumnezeirii Lui„. Tot așa rostesc unanim și ceilalți Sfinți Părinți ai Bisericii.

Față de credința dreaptă despre Maica Domnului, păcătuiesc papistașii și papistășiții lor cu erezia intitulată „dogma imaculatei concepții a Născătoarei de Dumnezeu”, prin care ei vor să arate că Sfânta Fecioară a fostă născută ca și Domnul Hristos: fără păcatul strămoșesc; această credință e falsă și rătăcită, pentru că nu are nici o temelie nici în Sfânta Scriptură, nici în Sfânta Tradiție. De altfel papistașii au scornit-o abia de vreo 80 de ani (ea a fost proclamată ca dogmă, pentru ei, de către papa Piu IX, la 1854).

Păcătuiesc cumplit aici și acei creștini căzuți din Dar – în ereziile și rătăcirile sectare – care hulesc că Maica Preasfântă, a mai avut și alți copii afară de Domnul Iisus Hristos. Atât hulele susținute de ereticii iudaizați, că Sfânta Fecioară Maria a avut copii mai înainte de a naște pe Mântuitorul, cât și hulele susținute de ereticii protestanți și droaia lor de secte, din vremurile acestea vitrege care spun că după nașterea Domnului Hristos, Sfânta Fecioară a mai avut copii, sunt scornituri satanicești și învățături drăcești ale diavolului și ale slugilor lui. Aceste învățături drăcești, care hulesc Dumnezeirea Domnului Hristos și pururea Fecioria Preacuratei Sale Maici, pun sub cumplitul blestem, al urgiei Dumnezeiești, „Anatema”, pe cei ce le grăiesc, chiar de ar fi ei și îngeri din cer. Maica Domnului a rămas și după ce a născut pe Mântuitorul, Fecioară pentru totdeauna, precum alegoric ne adeverește Sfânta scriptură numind-o „Ușă încuiată”. „Ușa aceasta – zice Iezechiel – era încuiată. Și mi-a zis Domnul: Ușa aceasta va rămâne încuiată. Ea nu se va deschide și nimeni nu va trece printr-însa, căci Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat prin ușa aceasta și ea va rămâne închisă…„.

În sec. al V-Iea ivindu-se mari tulburări religioase în vremea ereticului Nestorie, care susținea cu partida lui că: Sfânta Fecioară să se numească numai născătoare de om sau de Hristos; iar nu de Dumnezeu, s-a făcut al III-Iea Sobor ecumenic în Efes, în care s-a hotărât definitiv, ca Preasfânta Fecioară Maria să fie recunoscută pentru totdeauna, ca și până atunci, că este cu adevărat Născătoare de Dumnezeu. Între altele Sfântul Chiril, a dat și mai multe anatematisme, care s-au aprobat, hotărât și aplicat de întreg Sinodul, contra ereticilor nestorieni. Unul din aceste Anatematisme e acesta: „Cine nu mărturisește că Emanuel este adevăratul Dumnezeu și că Sfânta Fecioară, e Născătoare de Dumnezeu, căci Ea a născut după corp, pe Cuvântul lui Dumnezeu, care s-a făcut corp, acela să fie Anatema„.

Dacă ereticii nestorieni sunt căzuți sub anatemă, pentru că susțineau numai că Sfânta Fecioară e Născătoare de om, de Hristos, și nu Născătoare de Dumnezeu; oare unde se vor mai afla ereticii și rătăciții sectari care necinstesc pe Sfânta Fecioară cu drăceștile lor hule, susținând: că nu-i Fecioară; ci femeie căsătorită, și că a mai avut și alți copii? Vai, vai, vai și amar de ei și de suflete lor, predate de bunăvoie lor în ghearele diavolilor rătăcirii sectare. Mai bine nu s-ar mai fi născut, decât să facă ei această slujbă drăcească, că groaznică osândă îi așteaptă… (Mt. 26, 24). „Și înfricoșat lucru este a cădea în mâinile Dumnezeului Celui Viu„.

Pentru ca să astupăm gurile ereticilor care bârfesc împotriva Sfintei Fecioare și o hulesc și care spun că ei nu vor să asculte alte dovezi pentru pururea Fecioria și pentru Sfințenia Maicii Domnului decât din Sf. Scriptură, vom arăta aici pe scurt câteva din locurile Sfintelor Scripturi în care Dumnezeu ne arată aceste adevăruri sfinte.

Maica Domnului a fost vestită lumii cu mii de ani înainte de a se naște. „Vrăjmășie voi pune între tine și femeie… Aceasta (seminția Ei; Fiul lui Dumnezeu născut din Fecioara Maria) va zdrobi capul tău” (al șarpelui diavol) (Fac. 3, 15). „Înainte a stat împărăteasa, de-a dreapta Ta, în haină aurită îmbrăcată, și împodobită… Ascultă fiică și vezi și pleacă urechea ta, uită pe poporul tău și casa părintelui tău… și fata Tirului cu daruri, feței tale se vor ruga bogații poporului” (Ps. 44, 11-14). „Din rodul pântecelui tău voi pune pe scaunul tău” (Ps. 131, 11). Acest rod blagoslovit, a fost Domnul nostru Iisus Hristos.

Va ieși toiag din rădăcina lui Iesse, (Fecioara Maria) și floare din rădăcina lui se va înălța. Și va odihni peste Dânsul Duhul lui Dumnezeu, Duhul înțelepciunii și al înțelegerii, Duhul Sfatului și al puterii, Duhul cunoștinței și al bunei credințe, Duhul temerii de Dumnezeu” (Is. 11, 1-3). În ziua aceea rădăcina lui Iesse (Sfânta Fecioară) și cel ce se va scula să stăpânească neamurile… spre Domnul vor nădăjdui și slava va fi locuința Lui. Din pântecele Maicii Mele a numit numele Meu… din pântecele Maicii Mele M-a pus Lui Slugă. Și tu, Betleeme, casa Eufratului, mic ești a fi între miile Iudei, însă dintru tine va ieși Mie – Mi se va naște Fiu din pururea Fecioara – ca să fie povățuitor al lui Israel… (Miheea 5, 2).

Sfânta Fecioară se hotărâse a-și păstra curăția în toată viața; de aceea ea răspunde Îngerului care îi vestește că va naște Fiu: „Cum va fi aceasta deoarece eu nu știu de bărbat?” (Lc. 1, 34). Dacă bărbat pe văduva Iudita nu a cunoscut-o în toate zilele vieții sale, (Iudita 16, 20) și dacă Ana proorocița, fata lui Fanuil a trăit în desăvârșită curăție în cei 84 ani ai văduviei sale și nedepărtându-se de biserică cu post și rugăciuni slujea lui Dumnezeu ziua și noaptea… (Lc. 2; 36-37) cu atât mai mult a viețuit în desăvârșită curăție sfântă, Maica Domnului, după nașterea Mântuitorului, cu cât a fost mai binecuvântată între femei și mai fericită decât orișicare, în toate neamurile (Lc. 1, 28, 48).

Sfinții scriitori ai Noului Testament de asemenea istorisesc înalta sfințenie ce a dobândit Maica Domnului, prin înalta învrednicire a nașterii Fiului lui Dumnezeu, precum și virtuțile și dragostea cu care s-a jertfit, punându-se în slujba Ziditorului Dumnezeu, din pruncie până la Adormirea Preasfinției Sale. „Logodită fiind mama Lui – Iisus Hristos – Maria, cu Iosif (care era bătrân și avea patru băieți și trei fete, din căsătoria lui cu Salomia fiica lui Agheu fiul Varahiei, frate cu Zaharia, cu zeci de ani înainte de a i se da sub pază Sf. Maria sub forma logodnei), …s-a aflat având în pântece din Duhul Sfânt (Mt. 1, 18). Iar Sf. Arhanghel Gavriil zice Iui Iosif „Ce s-a zămislit într-însa din Duhul Sfânt este. Și va naște Fiu, și vei chema numele lui Iisus… și a născut pe Fiul Său, cel întâi născut și a chemat numele lui Iisus„. Sfânta Fecioară Maria a zis despre sine: „Că iată de acum mă vor ferici toate neamurile” (Lc. 1, 48).

Maica Domnului, înainte de naștere a fost Fecioară, în naștere Fecioară, și după naștere Fecioară. Precum ușa văzută de Iezechiel (Iez. 44, 1-3) prin care a trecut Domnul Dumnezeu, a rămas încuiată, și după cum după învierea Sa Mântuitorul a intrat cu Trupul la ucenicii Săi care stăteau cu ușile încuiate, intrând și ieșind fără a le deschide sau strica zidul ori altă parte a casei; tot astfel Mântuitorul, prin lucrarea Dumnezeiescului Duh, a intrat și s-a întrupat în pântecele Sfintei Fecioare, din care născându-Se, a păzit-o nevătămată, Ea rămânând iarăși Fecioară pentru totdeauna. Protestanții, ieșiți cu Luther, Calvin ș.a. din pântecele bisericii papale, împreună cu pleiada sectarilor, merg cu blasfemia până la extrem, tăgăduind Maicii preacurate Fecioria, cu învinuirea că după Nașterea Domnului Hristos a avut cu Sfântul Iosif și alți copii. Hula aceasta jignește și mânie pe Preasfântul ei Fiu, Domnul și Dumnezeul nostru Iisus Hristos, iar ereticii și rătăciții sectari care se obrăznicesc și se îndrăcesc a grăi astfel de blasfemii, își îngrămădesc asupra capetelor și sufletelor lor, groaznică urgie Dumnezeiască, și osândă în focul nestins al iadului, în care se vor munci cu diavolul, cu fiara și cu proorocul mincinos, în vecii vecilor (Apc. 19, 20).

Sfinții Părinți au lămurit pe larg adevărul pururea-Fecioriei Maicii Domnului și al datoriei noastre de a o ferici și de a ne închina Ei, ca Maicii Domnului Iisus Hristos. Ei au dat anatemii pe ereticii nestorieni, acum 1500 de ani în urmă, pentru că aceștia nu voiau să recunoască pe Maica Domnului că este Născătoare de Dumnezeu; cât mai mult sunt dați anatemei și urgiei dumnezeiești, ereticii sectari, care aduc și mai cumplite hule diavolești asupra Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, decât nestorienii! Numirea de „frații lui Iisus” nu înseamnă nicidecum fii de trup ai Maicii Domnului. După Sfânta Scriptură frați de trup nu se numesc numai copiii din același tată și din aceeași mamă (Fac. 4, 1-2; 25) ci și acei care sunt din același tată, dar nu și din aceeași mamă și rudele de aproape și cei care se trag din aceeași familie (rasă), din același trib, (Is. Navi 17, 1-4) ba chiar și locuitorii din același ținut, (Fac. 19, 4-7); apoi cei ce sunt de aceeași profesie, cei de aceeași religie, și toți oamenii, ca fii ai lui Dumnezeu, (Mt. 23, 8). Și mai ales toți cei ce fac voia lui Dumnezeu. Astfel Avraam numește frate pe Lot, nepotul său (Fac. 13, 8) tot așa și Laban pe Iacob, fiul surorii sale (Fac. 29, 15). Dacă ne-am ține de litera Noului Testament ca sectarii, fără să-i căutăm sensul, ar trebui să înțelegem în cuvintele „S-a arătat losif fraților lui” și că Iosif cu frații lui au fost dintr-o mamă și tot așa și Moise cu frații la care s-a dus să-i cerceteze (leș. 4, 18).

În Sfânta Scriptură, în toate Evangheliile, Maica Domnului nu se numește decât: Fecioara Maria (Lc. 1, 27), Mama lui Iisus (Ioan 2, 1 și 2), sau Mama Lui și nicăieri Ea nu se numește mama lui Iacob, Iosif, Simeon sau Iuda, despre care zic ereticii că ar fi frați de trup ai Domnului. Și nici aceștia nu se numesc „frați ai Lui” ci slugi: „Iacob, sluga lui Dumnezeu și a Domnului Iisus” (Iacob. 1, 1); „Iuda sluga Iui Iisus Hristos, fratele lui Iacob” (Iuda 1, 1). Nu spune Apostolul Iuda: „Fratele lui Iacob, și Iisus” ci numai fratele lui Iacob care într-adevăr a fost fratele lui. Vai și amar sectarilor, că neștiind Scripturile nici puterea lui Dumnezeu, se rătăcesc și hulind slavele Dumnezeiești se prăbușesc în prăpăstiosul haos al osândirii veșnice.

Noi, toți drept-credincioșii creștini, rugându-ne îngenunchiați, preasfântului Dumnezeu: Tatălui, Fiului, și Sfântul Duh, să ne îndreptăm apoi privirile sufletești, către Preasfânta Maică Născătoarea de Dumnezeu și cu Arhanghelii să o rugăm zicând: „Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de Dar, Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvântată ești Tu între femei (Lc. 1, 28) și binecuvântat este rodul pântecelui Tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre (Mt, 1, 18, 24; Lc. 2). Preasfântă Marie, Maica lui Hristos Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin.

Nicodim Măndiță; Vârtejul rătăcirilor

Distribuie
2 comentarii la „Ce crede un ortodox despre Fecioara Maria Maica Domnului?”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *