Cuvânt la Soborul Maicii Domnului
Distribuie

Cuvânt la Soborul Maicii Domnului a părintelui Ilie Cleopa (26 decembrie 1978).

Toate praznicile dumnezeiești care se rânduiesc de Biserică în cursul anului sunt taine dumnezeiești și fapte din viața Mântuitorului Iisus Hristos. Iar astăzi, la nașterea Lui, prăznuim o taină care este taina tainelor. O taină ascunsă din veci și îngerilor și oamenilor. Căci nici îngerii nu știau cum Dumnezeu, Care este Împăratul slavei și al luminii celei neapropiate și a toată zidirea, va săvârși o taină ca aceasta. Dar când a venit Mântuitorul în lume să Se jertfească pentru mântuirea lumii și să întemeieze Biserica, atunci și ei s-au învățat.

N-au știut că se va face vierme, că așa se numește omul de Duhul Sfânt: Eu sunt vierme și nu om. N-au știut că Se va smeri, Se va face om, Se va pogorâ până la noi!

Acum au învățat îngerii că cele dimpotrivă pe cele dimpotrivă le surpă din puterea lui Dumnezeu, că prin blestem vine binecuvântare, căci spune Scriptura: Blestemat este tot cel spânzurat pe lemn. Se răstignește Hristos pe Cruce pentru noi și aduce binecuvântare la toată lumea. Prin moarte aduce viață, iar prin smerenia Lui, înălțarea noastră. Prin jertfa Lui, înnoirea noastră și prin pătimirea Lui, nepătimirea noastră. Astfel, vedem că prin cele dimpotrivă pe cele dimpotrivă le vindecă.

Dar și altfel lucrează Dumnezeu. Cu cele asemenea, pe cele asemenea le vindecă. Cu rana Lui vindecă rana noastră, cu moartea Lui vindecă moartea noastră, cu ascultarea Lui aduce ascultarea noastră, cu plecăciunea Lui, ridicarea noastră, cu nestricăciunea Lui pricinuiește nestricăciunea noastră, cu smerenia Lui, smerenia noastră (Sfântul Grigore de Nyssa, Cuv. 8 la Cântarea Cântărilor).

Deci, pe cele dimpotrivă cu cele dimpotrivă le vindecă și cu cele asemenea pe cele asemenea le pricinuiește, fiindcă prin întruparea lui Dumnezeu toate câte erau potrivite firii omenești s-au răsturnat, cum arată dumnezeiescul Ioan Gură de Aur, căci Hristos a răsturnat logica lumii celei căzute.

Omul putea să cugete că prin moarte, Hristos putea să aducă moartea, dar El a adus viața; că prin blestem va aduce blestem, dar El a adus binecuvântare. Căci se zice că prin El se vor binecuvânta toate semințiile și limbile pământului. Deci tot ce era logic și firesc pentru mintea omenească cea căzută, s-a răsturnat prin taina iconomiei în trup.

Dar nici începătoriile, nici îngerii n-au înțeles în ce chip a lucrat Domnul nostru Iisus Hristos la mântuirea neamului omenesc, prin atâta smerenie și pogorâre.

Spun Sfinții Părinți că îngerilor li s-a părut că Mântuitorul, când era pe Cruce, Și-a ieșit din firea Sa, că adică nu mai este Dumnezeu, ci pătimește ca om. Și erau gata să creadă că se stinge Acela despre care știau că este Mântuitorul lumii, văzându-l așa de smerit pe Cruce, așa de rănit, așa de batjocorit, și așa de nebăgat în seamă de toată lumea care era în jurul Lui.

Dar să revenim la sărbătoarea de astăzi, căci am văzut în ce chip taina iconomiei în trup sau a Nașterii Domnului, n-a fost înțeleasă nici de îngeri și nici de oameni.

Astăzi este soborul Maicii Domnului.

Care a fost pricina pentru care Biserica lui Iisus Hristos, mireasa Mirelui, a pus a doua zi de Crăciun să se serbeze Soborul Maicii Domnului? Îndată după Nașterea Domnului avem Soborul Maicii Domnului, pentru că în ea se cinstesc mai ales persoanele legate de Nașterea Lui: Maica Domnului, feciorul Iosif logodnicul, Sfântul Iacov fratele Domnului, Sfântul Prooroc David și ceilalți.

Cei ce au alcătuit sinaxarul anului n-au fost oameni neînvățați, oameni de rând, ci sfinți mari. Ei s-au întrebat: „Prin cine a făcut mântuirea neamului omenesc? Prin Domnul nostru Iisus Hristos. Dar prin cine a lucrat Dumnezeu la taina aceasta a mântuirii lumii? Întâi Iisus Hristos, al doilea Maica Domnului”.

Vedem deci că mai înainte de veci s-a prevăzut, în sfatul Preasfintei Treimi, planul mântuirii neamului omenesc prin întruparea lui Dumnezeu-Cuvântul dintr-o fecioară. De aceea vam spus că întruparea s-a făcut după voia cea mai înainte povățuitoare.

Nici satana, nici heruvimii, nici îngerii, nici sfinții n-au cunoscut taina aceasta a sfatului Preasfintei Treimi, că Dumnezeu la plinirea vremii Se va face om din fecioară.

Și zice dumnezeiescul Părinte Maxim: „Cum de n-au știut îngerii taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută, de vreme ce proorociile despre venirea lui Mesia s-au făcut prin îngeri?” Căci bunavestirea Maicii Domului s-a făcut prin îngeri (Luca 1, 28).

Și tot același sfânt părinte arată apoi, că într-adevăr știau îngerii. Dar ce știau? Că Se va naște Mesia, dar nu știa nimeni în ce chip. Taina a fost ascunsă până la Hristos, ba este ascunsă și astăzi și va rămâne ascunsă în veacul veacului. Rămâne neștiut în ce chip Dumnezeu Cel neîncăput și nescris împrejur de toate zidirile sale și de toate cerurile, a încăput în pântecele unei fecioare, ca să fie desăvârșit Dumnezeu și să Se facă om; ca în același timp să stea împreună cu Tatăl pe scaun și în pântecele fecioarei și să le umple pe toate.

Vedeți cum la taina înomenirii lui Dumnezeu-Cuvântul, pentru împlinirea planului mântuirii neamului omenesc, slujește Maica Domnului ca vas ales în fața aleasă dintre toate popoarele pământului?

Căci zice dumnezeiescul Maxim Mărturisitorul: „Precum grădina se face ca să sădim pomi și pomii se sădesc pentru grădină, așa Maica Domnului S-a făcut de Dumnezeu mai înainte și s-a întocmit planul ca din ea să Se nască Hristos la plinirea vremii”.

Dar și prin Isaia s-a spus cu 700 de ani mai înainte: Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu și vor chema numele Lui Emanuel, adică cu noi este Dumnezeu (Isaia 7, 14).

Deci Maica Domnului a fost o persoană aleasă de Preasfânta Treime, din toate popoarele pământului, ca cea mai curată și mai sfântă fecioară, din neam arhieresc și împărătesc, din neamul lui Aaron după mamă și din neamul lui David după tată, aleasă din două seminții de fructe după trup, iar după duh, cum Unul Dumnezeu știe, ca să slujească la mântuirea neamului omenesc.

La Buna vestire Arhanghelul Gavriil i se închină ei de la început: Bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine (Luca 1, 28).

Maica Domnului a fost cea mai aproape de Mântuitorul. Ea L-a purtat nouă luni în pântece, L-a născut în iesle, L-a hrănit cu lapte un an de zile, L-a purtat în brațe și de câte ori nu L-a sărutat pe Acela care a făcut cerul și pământul? De câte ori nu L-a mângâiat, de câte ori nu L-a îmbrățișat, de câte ori n-a plâns de bucurie, pentru că ea nu era numai o fecioară preasfântă și preacurată, ci era și proorociță. Ea știa că Acela pe Care L-a născut în peșteră nu este numai om, ci este și Dumnezeu, Ziditorul ei, Care a zămislit-o și pe dânsa în pântecele maicii sale.

Gândiți-vă câtă bucurie era în inima ei când își dădea seama că ea poartă în brațe pe Acela care ține în palma Lui cerul și pământul!

La locul din Scriptură unde păstorii au vestit cuvântul cel grăit lor de înger despre Prunc (Luca 2, 10-18) și unde Simeon bătrânul i-a proorocit în biserică că prin inima ei va trece sabie la patima Mântuitorului (Luca 2, 35), ce se zice? Iar Maria păstra toate aceste cuvinte, punându-le în inima sa (Luca 2, 19).

Maica Domnului n-a avut dureri la naștere, căci numai ea a născut fără dureri. Pentru că acolo unde n-a fost înainte dulceața de nuntă, nici durere n-a fost mai pe urmă. Ea a născut de la Duhul Sfânt, fără durere, dar a avut dureri la răstignirea Mântuitorului. Atunci a trecut sabie prin inima ei și de trei ori a leșinat, văzând pe Fiul ei însângerat, batjocorit și bătut, știind mai ales cine este El, Care a venit să mântuiască lumea și cu rana Lui să vindece rana neamului omenesc.

Este o părere a unor teologi mari ai Bisericii Răsăritului, că atâta valoare are Maica Domnului în cer și pe pământ, încât dacă, Doamne ferește, Dumnezeu ar fi pierdut toate cele nouă cete de îngeri, toată lumea cea văzută și nevăzută și toate popoarele lumii, El nu ar fi avut atâta scârbă ca dacă ar fi pierdut-o pe Maica Domnului.

Așa teologhisesc mulți sfinți, între care și Sfântul Nicodim Aghioritul, pentru că planul mântuirii neamului omenesc este prevăzut să se împlinească numai la venirea Mântuitorului prin Maica Domnului. Atâta valoare are Maica Domnului, încât covârșește toate puterile cele de sus și cele de jos.

Maica Domnului este al doilea cer sau a doua lume, cum zice Sfântul Ioan Damaschin. Printr-însa s-a înnoit neamul omenesc și ea este Împărăteasa tuturor îngerilor și a tuturor sfinților și Maica noastră a tuturor popoarelor pământului și a tot sufletul necăjit și întristat care o cheamă în ajutor.

Știți oare, în ziua Judecății, cine are să fie de-a dreapta Mântuitorului? Maica Domnului! Iar de-a stânga Lui, Sfântul Ioan Botezătorul, îngerul întâistătător al tuturor sfinților.

Deci aceste două persoane sfinte sunt cele mai mari din ceruri după Preasfânta Treime.

Câtă durere, câtă nebunie, câtă orbire, câtă rătăcire, câtă nepăsare, câtă negrijă și câtă rușine va fi pentru popoarele pământului care n-au cunoscut-o și n-au cinstit-o! Că ea, fiind de-a dreapta Mântuitorului, câtă slavă nu va avea atunci, ca una care L-a alăptat și L-a purtat pe Mântuitorul în pântece și L-a născut și L-a alăptat și L-a purtat în brațe și toată viața a fost lângă El și pururea L-a păzit de primejdii și pururea L-a ascultat și a suferit la patima Lui mai mult decât oricine, că inima ei a fost însângerată.

Mare rușine o să aibă aceia în ziua Judecății.

Câtă slavă și cinste nu are ea acolo sus, iar noi păcătoșii pe pământ ne lenevim s-o chemăm în ajutor, pentru că nu știm câtă durere o să aibă sufletul nostru în ceasul morții. Atunci o să vedem cât poate Maica Domnului să ne ușureze și să ne scoată din ghiarele dracilor care vor veni să ne arate toate câte am greșit cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul.

De aceea, fericiți și de trei ori fericiți sunt creștinii aceia din casa cărora nu lipsește icoana Maicii Domnului și au candelă la icoana ei, și citesc în fiecare zi măcar un acatist sau un paraclis al Maicii Domnului. Amin.

Ilie Cleopa; Ne vorbește părintele Cleopa vol. 9

Distribuie
Un comentariu la „Cuvânt la Soborul Maicii Domnului a părintelui Ilie Cleopa”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *