despre antihrist
Distribuie

Despre Antihrist și despre semnele venirii lui, Sfinții Părinți s-au îndeletnicit cu tâlcuirea prorocirilor dumnezeieștilor proroci și a altor descoperiri dumnezeiești. Cu luare aminte ei ne-au spus următoarele.

Unul din semnele ce însoțește venirea lui Antihrist constă in aceea că va fi primit de evrei în
locul lui Mesia cel adevărat, Care este propovăduit de proroci. Singur Adevărul, Hristos Mântuitorul nostru vestește despre aceasta iudeilor, zicând: „Eu am venit întru numele Tatălui Meu și voi nu Mă primiți; dacă va veni un altul în numele său, pe acela îl veți primi” (In 5, 43). Asemenea zice și Sfântul Pavel: „Iar venirea aceluia va fi prin lucrarea lui satan, însoțită de tot felul de puteri și de semne și de minuni mincinoase și de amăgiri nelegiuite pentru fiii pierzării, fiindcă n-au primit iubirea adevărului, ca ei să se mântuiască. Și de aceea Dumnezeu le trimite o lucrare de amăgire, ca ei să creadă minciuni, ca să fie osândiți toți cei ce n-au crezut adevărul, ci le-a plăcut nedreptatea” (II Tes. 2, 9-12).

Că Antihrist va fi primit de aceia care îl așteaptă și îl nădăjduiesc; unii ca aceia sunt evreii, care pe Mesia îl așteaptă a fi împărat vremelnic, și acela va fi Antihrist. Că limbile și neamurile pe nimeni nu așteaptă, iar creștinii așteaptă pe Antihrist, însă cu frică și cu cutremur, iar nu cu veselie și cu poftă, precum Hristos întâi a venit către iudei, cărora le era făgăduit și pe Care Îl așteptau să vină; și după aceea a adăugat Lui și limbile. Așa și Antihrist, va veni mai întâi la evrei, care se așteaptă să vină, după aceea și neamurile se vor alătura Iui. Așa înțeleg Sfinții Părinți, precum Gură de Aur, Chiril al Alexandriei și Grigorie de Nazianz, care tâlcuiesc capitolul al cincilea din Evanghelia Sfântului Ioan. Ioan Damaschin zice așa: „Însă iudeii pe Fiul lui Dumnezeu nu L-au primit, pe Cel ce este Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu. Iar pe înșelătorul Antihrist, care pe sine se va zice Dumnezeu, îl vor primi„. Aceiași Sfinți Părinți învață că Antihrist va fi evreu si tăiat împrejur, căci iudeii niciodată n-ar fi primit pe Mesia neiudeu și netăiat împrejur.

Alții zic a fi din seminția lui Dan, despre care încă din început a prorocit Iacov, patriarhul din Legea Veche, zicând către fiul său Dan: „Dan va fi șarpe la drum, viperă la potecă, înveninând piciorul calului” (Fac. 49, 17). De unde vezi, dreptcredinciosule, citind cu luare-aminte, că nici acest semn nu arată că Antihrist va fi venit în lume, pentru că evreii încă mai așteaptă venirea lui Mesia cel așteptat de dânșii, care va fi Antihrist.

Despre nașterea lui Antihrist multe feluri de păreri sunt.

Unii spun că se va naște dintr-o fecioară prin lucrarea diavolului, precum și Hristos Mântuitorul nostru S-a născut din Preacurata Fecioară Maria prin lucrarea Sfântului Duh. Această gândire este mincinoasă, că ce împărtășire are întunericul cu lumina? Și ce unire are Veliar cu Hristos? „Că cine va fi asemenea Domnului în nori și cine se va asemăna între fiii lui Dumnezeu?” Și iar, cu neputință este să lucreze diavolul precum lucrează Duhul cel Sfânt. Cum poate fi asemenea lucrarea Ziditorului și a zidirii?

Alții spun că se va naște dintr-o femeie spurcată, care are amestecarea cu diavolul; ci și această gândire nu este tare, căci cum poate avea diavolul adevărată amestecare firească cu femeie, el fiind fără trup? Și cum poate să verse sămânță omenească spre naștere, singur neavând sămânță, fiind fără de trup? Însă poate diavolul mai întâi să se închipuiască în chip de om și să se împreune cu femeia, și să se verse sămânță de om cea luată mai înainte, iar nu singur de la sine, cu a sa putere; și de se va fi întâmplat o naștere ca aceasta, atunci omul cel născut ar fi fost adevărat om, iar nu fiul diavolului după fire, ci fiul aceluia de la care a luat sămânța cea către naștere. Tocmai cum ar pune cineva ouă de vultur sub găina ce clocește pe ouă, și ceea ce ar ieși din ouăle de vultur n-ar fi pui de găină, ci de vultur.

Alții spun că Antihrist nu va fi adevărat cu firea, având trup omenesc numai cu firea. Și această gândire este mincinoasă. Pentru că Sfântul Apostol Pavel pe Antihrist îl numește om: „Se va descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării„.

Peste toate, aceasta este mai adevărată, că Antihrist se va naște nu din împreunarea cea după lege, ci dintr-o femeie desfrânată, adevărat om, din seminția lui Dan; că precum Hristos S-a născut din Preacurata Fecioară, așa și împotrivitorul lui Hristos, Antihrist, se va naște cu chip împotrivă, dintr-o femeie spurcată, ce se va socoti a fi fecioară. Așa grăiesc Sfinții Părinți și Sfântul Ipolit, Papa al Romei.

La Sinaxarul în Duminica Înfricoșatei Judecăți, grăiește Sfântul Ioan Damaschin așa: „Însă nu însuși diavolul se va face om, după cum Domnul nostru S-a făcut om — să nu fie! —, ci om din desfrânare se va naște și va lua toată lucrarea satanei„.

Că mai înainte cunoscând Dumnezeu nestătătoarea lui volnicie ce va să fie, va slobozi să se sălășluiască întru dânsul diavolul, însă se va naște din desfrânare, precum am zis, și se va hrăni în taină; și fără de veste se va scula și se va înălța împotrivă, ca să împărățească.

Sfântul Ambrozie, în cartea de teologie a Patriarhilor, și Sfinții Teofilact și Teodorit, aceștia toți într-un gând grăiesc despre el a fi om adevărat cu firea, care se va naște din femeie desfrânată, din seminția lui Dan. Și iarăși se întăresc prin Sfintele Scripturi, din Cartea Facerii: „Dan va fi șarpe la drum, viperă la potecă, înveninând piciorul calului, ca să cadă călărețul” (Fac. 49, 17). Aceasta se întărește și la Apocalipsă, unde se văd de înger pecetluite douăsprezece mii din toată seminția lui Israel, iar nu din seminția lui Dan, care nu este vrednic nici numirii neamului său între aleșii lui Dumnezeu.

Despre aceasta Sfântul Andrei al Cezareii zice așa: „Să știți și aceasta, că neamul lui Dan nu s-a pus împreună cu aceștia, pentru că dintr-însul se va naște Antihrist; ci în locul lui s-a ales seminția lui Levi, ca ceea ce este preoțească de demult, care nu vine în număr„.
Si se va naște în Babilon, în cetatea cea mare, după cum explică Fericitul Ieronim în tâlcuirea
capitolului 11 al Cărții prorocului Daniel.

Unul din semnele venirii lui Antihrist este că el nu-L va mărturisi pe Hristos, și pe cei ce Îl vor mărturisi cumplit îi va chinui, iar în locul lui Hristos, adevăratul Dumnezeu, pe sine se va mări.

Antihrist, pentru că și cu numele adevărat este potrivnic lui Hristos, toate le va face împotriva lui Hristos.

Întâi, că nu-L va mărturisi pe Iisus Hristos și toată dumnezeiasca Lui lege o va strica și o va micșora, grăind hule asupra tainelor lui Hristos, asupra Botezului, a Mirului, a Împărtășirii (precum zic acum adventiștii, ucenicii lui Antihrist). Sfântul Mucenic Ipolit, în cuvintele sale pentru sfârșitul lumii, zice: „Că în vremea lui Antihrist, jertfa cea fără sânge (adică Sfânta Liturghie) și tot prinosul ce se aduce în biserici, care îmblânzește pe Dumnezeu, va înceta și se vor strica bisericile lui Dumnezeu, și se vor schimba în peșteri tâlhărești, și vor pieri cu necinste. Și va înceta cântarea psalmilor, toată buna podoabă și orânduiala și evlavia se vor stinge de la Sfânta Biserică, că toate ale lui Hristos le va strica potrivnicul lui Hristos și urâciunea pustiirii„.

Așa zice și Sfântul Gură de Aur: „Când va veni acela, nimic nu va porunci bine, ci toate călcătoare de lege; numai din mincinoasele semne se va crede și va învăța legea cea veche, a păzi tăierea împrejur și sâmbetele, pentru că ei, evreii, îl vor primi în locul lui Mesia, și toate cele evreiești va face și va înțelege; și precum iudeii urăsc și nu-L mărturisesc pe Hristos, așa va face acest mesia al lor, Antihrist„.

De aceea Sfântul Ioan, cuvântătorul de Dumnezeu, așa grăiește: „Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Acesta este antihristul, cel care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Oricine tăgăduiește pe Fiul, nici pe Tatăl nu-L are; iar cel ce mărturisește pe Fiul, și pe Tatăl îl are” (I In 2, 22-23).

Cum va putea pe sine Antihrist a se încredința iudeilor în locul adevăratului Hristos, de nu-L va huli mai înainte pe Hristosul nostru, zicându-l a nu fi adevăratul Hristos? Din toate acestea, luminat se vede cum că înaintemergătorii lui Antihrist nu-L mărturisesc, ci Îl hulesc pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

Unii ca aceștia au fost prigonitorii, începând de la Nero, și ereticii Arie, Nestorie, Savelie, Macedonie și ceilalți, întru care taina fărădelegii a fost, și acum se lucrează, după cuvântul lui Pavel.

Cu cât mai vârtos singur Antihrist, mai marele vrăjmaș al lui Hristos, Îl va urî pe Hristos și-L va huli și-L va ocărî, precum vorbește Apocalipsa: „Și s-a dat ei (fiarei) gură să grăiască semeții și hule; și s-a dat ei putere să lucreze patruzeci și două de luni. Și și-a deschis gura sa spre hula lui Dumnezeu, ca să hulească numele Lui, și cortul Lui, și pe cei ce locuiesc în cer. Și i s-a dat ei să facă război cu sfinții și să-i biruiască; și s-a dat ei stăpânire peste toată seminția, și limba, și neamul” (Apoc. 13, 5-7)!

De aceasta și prorocul Daniel zice: „Și va grăi cuvinte de defăimare împotriva Celui Preaînalt și va asupri pe sfinții Celui Preaînalt” (Dan. 7, 25). Adică pe Ilie și pe Enoh, și pe ceilalți credincioși ai lui Hristos. Lepădând dar pe adevăratul Hristos Mântuitorul nostru și pe sine socotindu-se a fi Hristos cel adevărat și făgăduit prin lege și proroci, va începe a propovădui. Pentru aceasta grăiește adevăratul Hristos, Mântuitorul nostru: „De va veni altul în numele său, pe acela îl veți primi” (ca Mesia). Despre aceasta Sfântul Ambrozie zice: „Din Scripturi va învăța pentru sine a fi Hristos adevărat„.

Așijderea zice Teodorit, dar și Chiril la a treisprezecea Cateheză: „Iar peste toți aceștia, Antihrist pe sine se va numi a fi Dumnezeu. Si va fi cinstit ca un Dumnezeu cu poftă, precum zice Apostolul: «Că va ședea în Biserica lui Dumnezeu ca un Dumnezeu, arătându-se pe sine că este Dumnezeu, și mai mult decât tot ceea ce se zice Dumnezeu»„.

Aceasta și Daniel a prorocit: „Și regele se va ridica și se va trufi împotriva oricărui dumnezeu și împotriva Dumnezeului dumnezeilor va spune lucruri nemaiauzite și nu va lua aminte la dumnezeii părinților lui căci el se va ridica deasupra tuturor” (Dan. 11, 36-38).

Ce este ceea ce zice Daniel prorocul, că Antihrist se va închina unui dumnezeu oarecare Maozin? Și cum se va înălța peste toți Dumnezeii?

Răspund Sfinții Părinți: „Maozin înseamnă bărbăție sau Dumnezeu cel tare. Antihrist dar, fiind vrăjitor, va avea întru sine și pe diavolul cel tare, întru toate ajutându-i lui, și aceluia se va închina și în loc de Dumnezeu îl va cinsti, nu la arătare, ci într-ascuns, iar la arătare se va mărturisi pe sine Dumnezeu.

Mincinoasele minuni ale lui Antihrist Despre minunile lui Antihrist cele mincinoase, singur Hristos Mântuitorul nostru mai înainte vestește, zicând: „Se vor scula hristoși mincinoși și proroci mincinoși și vor face semne și minuni, ca să ducă în rătăcire, de se poate, și pe cei aleși” (Mc. 13, 22).

Vor face„, a zis, pentru că nu numai Antihrist, ci și slujitorii lui vor face minuni mincinoase. Asemenea și Sfântul Apostol Pavel zice: „venirea aceluia va fi prin lucrarea lui satan, însoțită de tot felul de puteri și de semne și de minuni mincinoase și de amăgiri nelegiuite” (II Tes. 2, 9-10). Sfântul Gură de Aur la cuvintele acestea grăiește: „Întru toată puterea (a zis) întru semne și minuni mincinoase; adică, va arăta toată puterea, nimic adevărat, ci toate numai spre înșelăciune„. Așa și la Apocalipsă: „Și face semne mari, încât și foc din cer va face să se pogoare pe pământ înaintea oamenilor, și amăgește pe cei ce locuiesc pe pământ prin semnele ce i s-au dat să facă înaintea fiarei” (Apoc. 13, 13-14). Dintru aceste Scripturi zic dumnezeieștii Dascăli că Antihrist mare fermecător va să fie, și diavolul, care într-însul din tinerețe se va sălășlui, acele minuni mincinoase va face prin el, pe de o parte cu nălucirile și cu vedeniile, pe de alta, cu lucrarea firească, pricină ascunsă în sine având, și pentru aceasta noroadele se vor minuna.

Precum au făcut de demult în Egipt vrăjitorii, cu lucrarea satanei, minuni mincinoase, și precum se poate firește în mijlocul gerului a crește și a se arăta crin înflorit, care celor nepricepuți, pentru pricina cea ascunsă, li se va părea a fi minuni, și alte semne ca acestea. Chipul facerii de minuni al lui Antihrist mai vârtos în trei părți îl arată Apocalipsa. Întâi că va face să se pogoare foc din cer. Despre această minune Sfântul Andrei al Cezareii, la tâlcuirea din Apocalipsă pentru prorocul cel mincinos, zice așa: „Nu e minune de a face în vederea ochilor omenești, care cu înșelăciune se vor orbi, ca să vadă foc pogorându-se din cer; că exemplu avem Istoria lui Iov, cum că s-a pogorât foc și au ars dobitoacele lui, după slobozenia lui Dumnezeu și după lucrarea satanei„.

A doua, că va face chipul fiarei să vorbească. Despre această minune mincinoasă, Sfântul Andrei al Cezareii, în tâlcuirea cea mai sus-zisă, grăiește: „S-au spus prin Apostoli și prin alți Sfinți Părinți că de multe ori cu puterea farmecelor vorbeau dracii prin chipuri și prin idolii ciopliți, și prin lemne, și prin apă, încă (mi se pare) și prin trupuri moarte; precum și Simon Vrăjitorul a arătat romanilor înaintea marelui Petru, măcar că a vădit Apostolul amăgirea, cum că prin părerea cea mincinoasă l-au înviat. A arătat singur Petru, prin cei ce i-a înviat, cum se vor scula morții„.

A treia, că se va face pe sine a fi mort în chip mincinos, după aceea va învia. Pentru aceste semne toată lumea se va minuna.

Vezi, iubitorule de Dumnezeu creștine, că nici dintru acestea nu se poate încredința de venirea lui Antihrist.

Că cine face acum niște minuni și puteri ca acestea pe care le scrie Apocalipsa de Antihrist? Cine face să se pogoare foc din cer? Și cine dă chipului fiarei putere a vorbi? Cine, fiind mort, se poate scula cu lucrarea diavolului?

din cartea: Antihristica, semnul venirii lui Antihrist și sfârșitul lumii.

Distribuie
2 comentarii la „Despre Antihrist și mincinoasele lui minuni”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *