Distribuie

Vedem că, atunci când oamenii așteaptă venirea împăratului în orașul lor, se pregătesc să-l întâlnească precum se cuvine, adesea spunând între ei: „Vine împăratul! Vine împăratul! Dar, când va veni? Noaptea sau ziua? Dimineața sau seara? Și de cine va fi însoțit?”

Acestea și altele asemenea vorbesc între ei oamenii, așteptând venirea împăratului lor.


Creștine, noi Îl așteptăm pe Împăratul Cel ceresc Iisus Hristos. Am văzut prima Sa venire, dar o așteptăm și pe cea de-a doua; și o vom vedea. Vedem că la prima Sa venire a fost în smerenie, sărăcie, blândețe și îndelungă răbdare. A doua venire va fi înfricoșătoare și cu slavă dumnezeiască. Dacă prima dată a venit liniștit și a coborât ca ploaia pe lână și ca picăturile ce cad pe pământ (Psalmii 71, 6). La cea de-a doua ziua Domnului va veni ca un fur, când cerurile vor pieri cu vuiet mare, stihiile, arzând, se vor desface, și pământul și lucrurile de pe el se vor mistui (II Petru 3, 10). Atunci nu va veni să pătimească pentru noi (a făcut aceasta deja), ci va veni să ne judece și să ne răsplătească după faptele noastre.


Vedem, în Sfânta Scriptură, ce va fi atunci. Vedem că cerul s-a dat în lături, ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și toate insulele s-au mișcat din locurile lor. Și împărații pământului și domnii și căpeteniile oștilor și bogații și cei puternici și toți robii și toți slobozii s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților, Strigând munților și stâncilor: Cădeți peste noi și ne ascundeți pe noi de fața Celui ce șade pe tron și de mânia Mielului; Că a venit ziua cea mare a mâniei lor, și cine are putere ca să stea pe loc? (Apocalipsa 6, 14-17).


Aflăm că atunci toți cei morți de la începutul lumii vor învia din mormintele lor: Și vor ieși cei ce au făcut cele bune spre învierea vieții și cei ce au făcut cele rele spre învierea osândirii (Ioan 5, 29). Vedem că atunci, de la toate marginile pământului se vor aduna toate neamurile, vor fi puse în fața Împăratului ceresc, dreptul Judecător. Vedem că atunci toți oamenii adunați vor fi împărțiți în două cete: unii vor sta de-a dreapta Judecătorului, iar alții de-a stânga Lui. Atunci se va produce ultima și definitiva despărțire a oamenilor.


Mai vedem că, pe vecii vecilor, se vor despărți soția de soț, tatăl și mama de copiii lor, împărații de supușii lor, cnezii și domnii de robii lor, prietenii și cunoscuții între ei. Vedem și că atunci soția va sta de-a dreapta Judecătorului, iar soțul de-a stânga; ori soțul de-a dreapta și soția de-a stânga; tatăl și mama de-a dreapta, iar copiii de-a stânga; copiii de-a dreapta, iar tatăl și mama de-a stânga; un frate de-a dreapta, iar celălalt de-a stânga.

De asemenea, vedem că același lucru se va întâmpla între superiori și supuși: împăratul va sta de-a dreapta, iar supușii de-a stânga; și supușii de-a dreapta, iar împăratul de-a stânga; cnezii, conducătorii și domnii vor sta de-a dreapta, iar robii și slujitorii lor de-a stânga; și robii și slugile de-a dreapta, iar domnii, cnezii și conducătorii de-a stânga. Vedem și că oamenii, care par acum sfinți și sunt cinstiți de oameni, vor sta atunci de-a stânga, iar falșii păcătoși, care nu au fost cinstiți de lumea aceasta, vor sta de-a dreapta. Sfinții și drepții vor sta de-a dreapta Judecătorului, iar păcătoșii și necredincioșii vor sta de-a stânga.


Atunci se va cunoaște dreptatea și nedreptatea, virtutea și păcatul, sfințenia și întinăciunea fiecăruia. Căci ele se vor discerne atunci după conștiință, nu după demnitate; după fapte, nu după față; după cele interioare, nu după cele exterioare și aparente. Căci omul caută la faptele văzute ale omului, iar Dumnezeu se uită la inima omenească. Adesea se întâmplă ca un om să pară în fața oamenilor bun, dar să fie rău în fața lui Dumnezeu; să pară în fața oamenilor sfânt, dar să fie întinat în fața lui Dumnezeu; să pară în fața oamenilor virtuos, dar să fie în fața lui Dumnezeu pătimaș.


Vedem și că cei ce vor sta de-a dreapta vor străluci ca luminătorii cerului: Atunci cei drepți vor străluci ca soarele (Matei 13, 43). Iar că cei ce vor sta de-a stânga se vor întuneca și se vor arăta într-o stare îngrozitoare, deoarece păcatele care se ascund acum în ei vor ieși atunci la arătare și îi vor face neplăcuți la înfățișare. Atunci se va arăta lumii întregi nu numai ceea ce au făcut la arătare, ci și cele pe care le-au lucrat în taină. Și ce gânduri și intenții au avut în inimile lor; atunci, orice urâciune pricinuită de păcat se va arăta pe trupul păcătosului. Atunci își vor vedea urâțenia și mizeria păcatului în care, trăind în lumea aceasta, au petrecut!


Auzim că atunci Dreptul Judecător le va spune celor ce stau de-a dreapta Lui: Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți Împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Atunci va zice și celor de-a stânga: Duceți-vă de la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui (Matei 25, 34 și 41).


Aceasta este partea celor ce stau de-a dreapta și a celor ce stau de-a stânga!


Creștine, va fi dulce și bucurie mare pentru tine să auzi: Veniți…, și înfricoșător și amarnic să auzi: Duceți-vă de la Mine… Neapărat, fiecare va auzi fie primul îndemn, fie pe cel de-al doilea. Cu aceste două glasuri se va termina Judecata aceea Înfricoșătoare a toată lumea. Atunci toți, auzind răspunsul Judecătorului adresat lor, vor merge la locurile cuvenite, dar vor merge în locuri diferite, nu în același loc.


Unii se vor duce cu bucurie și cu veselie să prăznuiască în viața veșnică, iar alții cu plâns, cu tânguire și cu deznădejde la chinul cel veșnic. Și vor merge aceștia la osândă veșnică, iar drepții la viață veșnică (Matei 25, 40), spune Domnul.


Creștine, această venire a Împăratului nostru Iisus Hristos o așteptăm, deci să ne pregătim cum se cuvine ca să-L întâmpinăm. Să vorbim mai des despre ziua aceea; să spunem și noi unul altuia: „Vine Împăratul cerului! Vine Împăratul cerului la noi! Vine să-i mântuiască pe drepți, iar pe păcătoși să-i pedepsească. Dar, când va veni? Noaptea sau ziua? Dimineața sau seara? În care lună, zi și ceas?” Propovăduitorii Lui cunosc și acest lucru și ni-l destăinuie: „Împăratului cerului vine, pregătiți-vă să-L întâmpinați!”


O, iubiți binevestitori! Spuneți-ne, când va veni Hristos la noi? Când ni se va arăta Soarele Dreptății? Când va străluci fulgerul Lui, luminând tot universul? Când va fi pus scaunul Lui de judecată și-L vom vedea cu toții. Curând va veni, ne răspund aceștia, curând va veni și nu va întârzia. Căci venirea Domnului s-a apropiat și iată judecătorul stă înaintea ușilor. (Iacov 5, 8-9) Privegheați deci, că nu știți în care zi vine Domnul vostru. (Matei 24, 42)

Cel ce mărturisește acestea zice: Da, vin curând. Amin! Vino, Doamne Iisuse! (Apocalipsa 22, 20). AceIuia fie slava în vecii vecilor. Amin!


Sfântul Tihon din Zadonsk; Cuvinte alese

Distribuie