Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

Iuda va fi iertat pentru păcatul vânzării Domnului?

Distribuie

Întrebi: „Oare lui Iuda îi va fi iertat păcatul vânzării învățătorului și Domnului său, Iisus Hristos?” Nu știu pentru ce te interesează asta. Oare nu este mai însemnată pentru noi grija de a nu-l vinde prin ticăloșiile proprii pe Domnul nostru, precum și foarte anevoioasa întrebare: „Cum să ne mântuim sufletele?” Căci iată, ceasornicul vieții noastre numără în grabă zilele și ceasurile, amintindu-ne de grabnica ieșire din această lume. Și cu toții avem a veni înaintea Veșnicului Judecător, Care va rosti dreapta Sa judecată înaintea tuturor noroadelor cerești asupra a tot ce au lucrat în această viață. Iar când oamenii merg la judecată, fiecare se gândește la păcatele și nedreptățile sale, la cum se va îndreptăți înaintea judecătorului; nimeni nu are timp, nici chef să se gândească la păcatele celorlalți, nici să pătrundă în tainele minții judecătorului care va judeca.

Cine știe cum ne va judeca Veșnicul Judecător pe tine și pe mine? Se știe doar un singur lucru: că ne va judeca după dreptate, nu după nedreptate. Iar noi am vrea mai degrabă să ne judece nu după dreptate, ci după milă. Dar în zadar — El a făgăduit să judece după dreptate. De aceea, ne cuprind frica și cutremurul. Și de aceea nu îți doresc, nu îmi doresc nici mie și nimănui în lume să se afle de partea unde va fi Iuda vânzătorul.

Fiindcă Iuda e vânzător. E vânzător al lui Dumnezeu și al oamenilor și chiar al său. L-a vândut pe Hristos, i-a vândut pe apostoli, s-a vândut și pe sine însuși ca om. Pe Hristos și pe apostoli i-a vândut iudeilor, iar pe sine diavolului. Fiindcă s-a zis: Atunci a intrat într-însul satana (In. 13, 27). Greu este să măsori întreaga adâncime a răului care îl stăpânea pe Iuda. Era necredincios, pizmaș și hoț, și iubitor de bani, și fățarnic, și vânzător – în cele din urmă deznădăjduit și ucigaș de sine. Fiul lui Dumnezeu I-a preîntâmpinat în mai multe rânduri să se desprindă de calea sa cea pierzătoare, însă el a rămas îndărătnic. Fiul lui Dumnezeu a arătat față de el aceeași grijă și dragoste ca față de ceilalți ucenici, însă el a răspuns la dragoste cu ură. Fiul lui Dumnezeu S-a pogorât până la a-i spăla picioarele și asta chiar înainte de vânzare, și din mâinile Sale i-a dat pâine și sare. Cu pâine și sare așteptăm oaspeții de seamă.

Domnul Cel smerit a vrut să înalțe vrednicia lui Iuda; de aceea i-a dat pâine și sare. L-a cinstit cu pâine și sare chiar înainte de vânzare! Iuda a primit cu mâna pâinea și sarea din mâna Fiului lui Dumnezeu cu mâna le-a primit, însă cu inima le-a lepădat plin de dispreț. Un om muritor a lepădat dragostea lui Dumnezeu! De aceea Dumnezeu l-a lepădat cu desăvârșire, și după pâine atunci a intrat într-însul satana. Din clipa aceea Iuda, fost ucenic al lui Iisus Hristos și fost om, a fost șters din rândul oamenilor și înscris în rândul duhurilor iadului. Acum tu ispitești pe Dumnezeu și întrebi dacă Dumnezeu va voi să ierte duhurile iadului? Ispitești milostivirea lui Dumnezeu la fel cum ispiteau evreii puterea lui Dumnezeu pe Golgota zicând: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, pogoară-Te de pe cruce! Pentru această ispitire evreii au primit plata cuvenită și în această lume. Păzește-te și tu ca să nu primești plata celor de un cuget cu Iuda.

Nu este adevărat că Iuda a fost predestinat de Dumnezeu să fie vânzător, așa cum crezi tu. Căci dacă ar fi fost așa, de ce și-ar fi dat atâta osteneală Fiul lui Dumnezeu ca să-l întoarcă pe Iuda de la faptele rele? Și în primul rând, de ce l-ar fi luat ca ucenic al Său și l-ar fi ținut trei ani pe lângă Sine? De ce S-ar fi coborât înaintea lui până la a-i spăla picioarele? De ce i-ar fi dat pâine și sare din mâna Sa cea sfântă? Citind în sufletul lui Iuda hotărârea cea rea, Domnul a făcut toate acestea ca să îl mântuiască de veșnica pierzare. S-a zis că smintelile trebuie să vină, dar s-a zis și următorul lucru ca preîntâmpinare aspră: Vai omului aceluia prin care vin smintelile! (Mt. 18, 7). Smintitorul este satana însuși, și ca atare trebuie să-și facă treaba sa. Așadar, sminteala trebuie să vină — prin el și de la el. Dar este vai de omul care se dă satanei și devine unealta lui. Vai celui care împotriva dragostei lui Dumnezeu își arată dragostea față de potrivnicul lui Dumnezeu.

Roagă-te lui Dumnezeu să te păzească de smintitorul ce i-a smintit pe Iuda și pe iudei. Ca niciodată să nu ajungi sluga și unealta smintelii lui.

Sfântul Nicolae Velimirovici; Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi vol. 2


Distribuie