Judecata de Apoi
Distribuie

La Judecata de apoi Hristos va judeca și pe oameni și pe îngeri, adică pe diavoli, și toate popoarele lumii. Atunci când va veni Fiul Omului întru slava Sa, va pune pe păcătoși de-a stânga Sa și pe drepți de-a dreapta Sa și va răsplăti fiecăruia după faptele lui.

Dar să știți că judecata universală a lumii va fi anunțată întâi prin arătarea semnului Sfintei Cruci pe cer. Că zice: Și vor vedea pe norii cerului semnul Fiului Omului, adică Crucea Mântuitorului, Care va veni pe nori și va străluci mult mai tare decât soarele.

Când vor vedea Sfânta Cruce toate popoarele păgâne, și cei ce nu o cinstesc, că vine înaintea Împăratului Hristos pe norii cerului, că o aduc îngerii și va lumina toate popoarele, atunci, cum zice Evanghelistul Matei: Vor plânge toate popoarele lumii.

Atunci vor cunoaște al cui este semnul Crucii, Cine vine după el, Cine a avut Cruce și Cine S-a răstignit pe ea, adică Hristos, Mântuitorul lumii.

Era obicei la romani și la egipteni, când avea să vină împăratul într-o cetate, să-i aducă sceptrul lui înainte. Deci mergea toiagul împărătesc de aur, pe care îl duceau niște slugi și ziceau: „Vine în urmă Împăratul!” Așa vor aduce îngerii Sfânta Cruce pe norii cerului, înaintea de a veni judecata lumii.

Și când vor vedea că strălucește Crucea, toate marginile lumii, toate popoarele păgâne care au hulit Crucea și cei ce au fost creștini și au înjurat-o și nu s-au pocăit și toate sectele ce s-au lepădat de Cruce, în mare frică și cutremur vor fi, știind că în urma Crucii vine Acela Care S-a răstignit pe dânsa și Care a avut-o ca armă cu care a dărâmat iadul.

După arătarea Sfintei Cruci, alt semn al judecății este trâmbița, glasul trâmbiței de apoi. Dar fac întrebare unii din sfinți: „Oare o trâmbiță va fi?” Că apostolul zice că toți ne vom schimba la glasul trâmbiței de apoi, într-o clipeală a ochilor. Iar Evanghelia spune așa: Când va trimite Dumnezeu pe îngerii Săi cu trâmbițe. Oare o trâmbiță va fi?

Nu. Când auzi glasul trâmbiței, este glasul lui Hristos, așa înțeleg Sfinții Părinți. Iar când auzi că va trimite pe îngerii Săi cu trâmbițe, aceste trâmbițe vor fi purtate de milioane de îngeri.

Care îngeri vor veni cu trâmbițele acestea? Ne arată Sfântul Grigorie Teologul, și anume: ceata începătoriilor sau a căpeteniilor. Aceștia sunt care păzesc acum hotarele împărățiilor lumii. Fiindcă fiecare țară are îngerul său, fiecare oraș are îngerul său, fiecare sat are îngerul său, fiecare regiune are îngerul său, cum arată dumnezeieștii Părinți.

Acești îngeri care păzesc satele, orașele, ținuturile și țările sunt îngerii din ceata începătoriilor.

Cea mai de jos este ceata îngerilor, a doua este ceata arhanghelilor și a treia este ceata căpeteniilor sau a începătoriilor. Această misiune o au ei. După cum stăpâniile ocârmuiesc văzduhurile și vânturile, aceștia păzesc hotarele limbilor.

Este ceea ce a spus marele Prooroc Moise: Și au pus hotarele țărilor după numărul îngerilor lui Dumnezeu.

Dar nu numai fiecare țară și oraș și sat are îngerul ei, ci și fiecare om are câte un înger păzitor de la dumnezeiescul Botez. Aceasta este cinstea cea mare a creștinismului! Popoarele păgâne de-abia au câte un înger păzitor la fiecare sat și oraș, iar la creștinii ortodocși, fiecare are îngerul său păzitor.

Ce vor face acești îngeri la judecată? Vor suna cu trâmbițe de aur. Și auzi ce spune Sfântul Grigorie Teologul în „Cuvânt la Judecata de apoi”, cât de puternice vor fi aceste trâmbițe: „Ce trâmbițe, zice, vor fi acelea care vor spinteca văzduhurile, vor despărți stihiile, vor deschide mormintele, vor sfărma porțile iadului, vor deschide deasupra porțile cerului? Atâta cutremur va fi, încât se va clătina pământul ca o frunză, când vor începe aceste trâmbițe.

Toate popoarele vor fi în mare spaimă și, de-ar putea să mai moară atunci, ar muri de mii de ori de glasul cel jalnic al trâmbițelor. Și când vor suna aceste trâmbițe, gândiți-vă, se vor deschide mormintele de la începutul zidirii lumii, de când a murit primul om până astăzi; și la glasul acestor trâmbițe Duhul Sfânt va veni să învie pe toți oamenii de la începutul zidirii lumii.

Corpul omului este făcut din cele patru stihii: din pământ, din apă, din aer și din foc. La Judecata de apoi, într-o clipeală a ochilor se vor preface trupurile noastre înapoi în aceste patru elemente din care au fost făcute, cât am trăit pe pământ.

Aceste trâmbițe vor suna și vor scula toate popoarele de la zidirea lumii pe pământ și toți oamenii vor fi răpiți în văzduh, cum spune Sfântul Apostol Pavel, și vor sta întru întâmpinarea Domnului, că pământul nu-i va încăpea, de-ar fi cât furnicile de mici. De aceea vor sta în văzduh, iar tronul judecății va sta deasupra Văii Plângerii.

Care ați fost la Ierusalim, știți că Valea Ghetsimani este la răsărit de Ierusalim, numită și Valea Plângerii sau Valea lui Iosofat, pe unde curge pârâul Cedrilor. Deasupra acelei văi și a Muntelui Eleon va sta, în văzduh, tronul Mântuitorului, iar văzduhul și tot pământul va fi plin de îngeri și de oameni înviați, de sufletele drepților adunați la înfricoșata Judecată.

Atunci când vor suna trâmbițele acestea, nu vor avea putere să sune numai în jos, ci și în sus. Odată cu deschiderea iadului, odată cu deschiderea cerurilor, va chema nu numai sufletele oamenilor la judecată, ci și pe toți diavolii care nu au număr, toate duhurile le va scoate din iad și îi va chema la judecată să dea seamă de ce nu s-au supus poruncii Ziditorului și de ce au înșelat lumea atâtea mii de ani și au îndemnat pe oameni să facă rău.

Atunci se va împlini ceea ce spune proorocul David: Chema-va cerul de sus și pământul de jos, ca să aleagă pe poporul Său. Când auzi că va chema cerul, înseamna toate puterile îngerești, toți îngerii din cer se vor coborî la glasul trâmbițelor.

Și când auzi că va chema pământul de jos, înseamnă că toți oamenii care sunt pe pământ și toate duhurile din iad vor fi chemate în văzduh să dea seamă de răutatea lor. Că zice: Chema-va cerul de sus și pământul de jos. Pentru ce? Ca să aleagă pe poporul Său.

Atunci va despărți, cum spune Evanghelia, pe cei drepți de cei păcătoși, precum desparte păstorul oile de capre; și vor merge cei ce au făcut cele bune în viața veșnică, iar cei ce au făcut cele rele, întru munca și osânda veșnică.

Dar, frații mei, când va suna trâmbița judecății și milioane de trâmbițe vor învia pe toți oamenii, oare așa o să înviem noi, cum suntem acum și cum murim? Cutare om sau cutare femeie așa va învia?

Doamne ferește! La judecată nu este vârstă și nu este materie care o poți vedea, ci toți vom învia la vârsta de treizeci de ani. Nu mai este copil și bătrân, ci vârsta care a avut-o Mântuitorul la botez. Toți vom fi de treizeci de ani.

Afără de asta, să știți, când vor învia miliardele și miliardele de oameni, fiecare trup va străluci după cum i-au fost faptele. Iată, nici sufletele nu vor fi exact unul ca celălalt, ci după faptele lor. Cei ce vor fi păcătoși, vor avea trupuri și mai întunecate și alții vor fi ca diavolii de întunecați.

Iar cei buni vor fi albi, și alții foarte albi și luminoși. Că zice Sfântul Efrem Sirul: „După așezarea cea din afară, la judecată se vor cunoaște faptele omului”.

Și nu numai atât. Când vor întâmpina pe Domnul în văzduh, cei păcătoși și foarte răi nu vor merge în văzduh, ci vor rămâne pe pământ. Iar cei drepți, după măsura dreptății, au să se ridice de la pământ. Unii au să fie de un metru de la pământ, alții, de o sută de metri; alții, de o mie; alții, în nori, după fapte.

De aici are să se cunoască dreptatea lui Dumnezeu. Te-a tras pământul? Ai slujit pământului în lumea asta și faptelor pământești? De aceea stai pe pământ, da de acolo mergi în iad! Iar cei drepți, de s-au ridicat o palmă de la pământ, în vecii veciilor tot în sus vor merge. Merge-vor din putere în putere, cum ați auzit că spune Proorocul David, din slavă în slavă spre Dumnezeu, Care n-are margini. Că aceștia s-au învrednicit să zboare de la pământ. Iar cei ce-au rămas pe pământ merg cu diavolii în jos, unde vor fi osândiți. Așa va fi la Judecată!

Trupurile pe care le vom primi la înviere nu mai au moarte, iar trupurile păcătoșilor vor arde în vecii vecilor și nu se vor topi, că nu mai sunt trupuri materiale ca acestea care se frig de o lumânare și de un chibrit.

Ce fel de trupuri vor primi la Judecată auzim pe Sfântul Apostol Pavel, că zice: Seamănă-se întru slăbiciune, scula-se-va întru putere. Trupul pe care-l primesc drepții după Judecată, știți câtă putere are? Poate clătina lumea toată ca pe un măr; poate muta munții din loc, poate birui toate oștirile lumii numai cu amenințarea. Atâta putere au să aiba drepții. Seamănă-se întru slăbiciune, scula-se-va întru putere.

Și iarăși zice Apostolul, a doua însușire: Seamănă-se întru necinste, scula-se-va întru slavă. Ce semănăm în mormânt? Viermi, putoare, mâncare viermilor, țărână… Du-te la un mort, după ce l-ai îngropat pe cel mai iubit al tău, că miroase mai urât decât murdăria lumii, la câteva zile. Ți-e greață, fugi de dânsul!

Oare așa o să se scoale la înviere? Cei păcătoși se vor scula tot cu trupurile nestricăcioase, dar întunecate și urâte, care vor arăta faptele lor; iar cei drepți, nu așa.

Se seamănă întru necinste pe pământ, pentru că după trup suntem mâncare viermilor și țărână și putoare. Dar mâine, mai mult: Scula-se-va întru slavă. Trupurile drepților vor fi mult mai strălucitoare decât soarele, cum spune Mântuitorul: Atunci drepții vor străluci ca soarele întru împărăția Tatălui Meu.

Ia închipuiți-vă acum, dacă ar fi la amiază și ai vedea soarele pe cer, și ai mai vedea un soare, și ai mai vedea o sută de sori, și ai mai vedea o mie de sori, atunci de groază n-ai ști unde să te duci. Mori de frică! Dar când vor veni milioane de drepți și vor străluci mai tare decât soarele, ce lumină va fi atunci? Ce spaimă, ce minune mare va înconjura tot pământul, când vor vedea atâta slavă a drepților care va veni?

Așa vor veni drepții la Judecată, cu slavă mai mare decât soarele. Între aceștia, cel mai mult vor străluci sfinții din cer: apostolii, proorocii, mucenicii, cuvioșii, toți călugării, care au dus viață îngerească pe pământ, păstorii de suflete, care au păstorit bine turma lui Hristos, cei ce au postit și s-au rugat cu inimă curată, mamele cu copii, pe care i-au crescut în frica de Dumnezeu, copiii nevinovați, cei ce s-au nevoit în feciorie și curăție, cei ce au fost milostivi, smeriți și blânzi cu inima și toți cei ce au iubit pe Hristos și Biserica Lui și au trăit cu sfințenie întru dreapta credință.

Și iarăși zice marele Apostol Pavel: Seamănă-se trup sufletesc, scula-se-va trup duhovnicesc. Nu se mai scoală trupul acesta de țărână așa. Trupurile duhovnicești știți câtă putere au? Știți câtă subțirătate au? După cum arată marele Vasile și fericitul Ieronim și dumnezeiescul Părinte Ioan Gură de Aur, trupurile duhovnicești sunt ca și trupurile îngerești, nemuritoare, luminoase și pot să meargă mai repede ca razele fulgerelor.

Așa va fi sufletul nostru după ce iese din trup. Că zice proorocul Iezechiel: Alerga-vor, Doamne, în grabă sufletele drepților și mai repede ca razele fulgerelor se vor întoarce la Tine. Credeți că sufletul, după ce iese din trup, merge așa cum mergem noi? Mai repede ca fulgerul merge, că tot așa de repede merge și îngerul. Poate înconjura lumea cât ai clipi din ochi.

Așadar, trupurile duhovnicești, cum arată dumnezeieștii Părinți, ca fulgerul se vor purta. Într-o clipeală de ochi trupurile duhovnicești ale drepților se pogoară în iad sau se suie la cer, se duc la marginea lumii și nimeni nu-i mai poate opri, atât de subțiri sunt și atâta putere de alergare au.

Auzi ce spune iarăși Sfântul Apostol Pavel: Seamănă-se întru stricăciune – aceasta este a patra însușire a trupului înviat -, scula-se-va întru nestricăciune. Păi nu se seamănă în stricăciune când se zămislește omul din păcat? Apoi nu vezi că se strică mortul încă de pe pământ, dacă nu-l îngropi repede? Și apoi, în groapă trupul nu se face țărână și putoare? Dar, după înviere, scula-seva întru nestricăciune, zice marele Apostol Pavel.

Trupurile drepților, după înviere, au însușiri îngerești. Nu mai mor, nu îmbătrânesc, nu au dureri, nu le trebuie mâncare, nu se pot tăia de sabie, nu se ard de foc, nu se îmbolnăvesc, nu se mai țin de lacăte, trec prin ușile încuiate, cum a trecut Mântuitorul după Înviere. Aceste trupuri stricăcioase devin nestricăcioase prin înviere.

Acestea sunt cele patru însușiri ale trupurilor morților după înviere, când va suna trâmbița judecății de apoi și de trei ori fericit este acela care se va învrednici de însuși acestea, ca să fie drept înaintea lui Dumnezeu și să primească atâtea daruri, adică: nestricăciunea, cinstea, puterea duhovnicească și slava.

Îngerii din cer care păzesc stihiile și care vor suna din trâmbițe la Judecata de apoi sunt îngeri păzitori care-l păzesc pe om de la dumnezeiescul Botez și până la moartea lui.

De aceea sunteți datori totdeauna, când va rugați lui Dumnezeu seara și dimineața, ca, pe lângă alte rugăciuni, să faceți și câteva închinăciuni sau metanii către îngerul păzitor și să ziceți așa: „Sfinte îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul”.

Rugați-vă la îngerul păzitor, căci el călătorește cu noi toată viața, de la Botez până la moarte, și însoțește sufletul prin vămile văzduhului patruzeci de zile, până la judecata particulară, iar în vremea de apoi mijlocește milă pentru sufletul pe care l-a păzit. Amin.

Cleopa Ilie; Ne vorbește părintele Cleopa vol. 2

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *