Distribuie

Scrii că în societate nu se obișnuiește acum să-ți faci semnul crucii. De pildă, când pornește trenul ai vrea să îți faci cruce, dar te temi de batjocuri, și singură rezolvi dilema prin cuvintele Mântuitorului: Cel ce se va rușina de Mine și de cuvintele Mele în neamul acesta desfrânat și păcătos, și Fiul Omului Se va rușina de el când va veni întru slava Tatălui Său împreună cu sfinții îngeri (Mc. 8, 38). De ajuns este și aceasta pentru a urma fără frică regulile religioase, dar există și multe alte învățături creștine care arată că nu trebuie să urmăm lumii și obiceiurilor ei: Domnul spune că nu putem sluji la doi domni, și lui Dumnezeu, și lumii, iar Apostolul Iacov arată că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș lui Dumnezeu. Nu putem sluji lumii, adică obiceiurilor lumești ce nu se potrivesc cu creștinismul.

Din păcate, acum „nu se obișnuiește în societate” să-ți faci cruce. Or, este vorba de mântuitoarea pecete a crucii și a numelui lui Hristos. Vezi cum vrăjmașul își atinge scopul său atotpierzător, punând pecetea celui potrivnic pe frunte și pe mâna dreaptă? Iată ce scrie despre aceasta Sfântul Efrem Sirul: „Și va pune această pecete a sa spurcată nu pe oricare mădular al trupului, ci pe mâna cea dreaptă a omului. Așijderea și pe frunte va pune însemnul cel păgânesc, ca omul să nu poată pune cu mâna dreaptă asupra sa pecetea lui Hristos, Mântuitorul nostru, și să nu poată face nici pe frunte semnul cel înfricoșător și sfânt al Domnului, slăvita și înfricoșătoarea cruce a Mântuitorului, deoarece știe răucredinciosul că crucea Domnului, dacă va fi pecetluit cineva cu ea, strică toată puterea lui. De aceea va pune pecete pe mâna dreaptă a omului, fiindcă ea pecetluiește cu semnul crucii toate mădularele noastre.


Și cum pune vrăjmașul pecetea pe frunte și pe mâna dreaptă? Nu altfel decât introducând treptat în obiceiurile societății vicleniile sale; pe deasupra, se ascunde cu viclenie, insuflându-le oamenilor că nu există diavol.


Întrebi cum să te porți în asemenea situații. După părerea mea, trebuie să te porți potrivit Sfintei Scripturi, să nu urmezi în această privință lumii și să nu te temi de batjocuri.


Sfântul Macarie de la Optina; Învățături

Distribuie