Distribuie

Rugăciune către toți Sfinții a Sfântului Chiril al Turovului

Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, Doamnă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, care ai născut pe Hristos, Dumnezeul nostru!

În ziua întristării mele auzi-mă și ajută-mi mie, păcătosului și ticălosului! Sfinților îngeri și arhangheli, heruvimi și serafimi, scaune, domnii, începătorii, stăpânii și puteri, Mihaile, Gavriile, Uriile, Rafaile, luați cu voi toate puterile cerești și rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul, ca să-mi fie milostiv în vremea necazului meu. Sfinte și mare Prorocule loane, Înainte-Mergătorul și Botezătorul Domnului, în ziua nevoii mele ajută-mi mie, întinatului și nelegiuitului.

Sfinților întâi-drepți și marilor proroci: Enohe, Noe, Melhisedec, Avraame, Isaac, lacove, losife dimpreună cu cei doisprezece patriarhi, Moisi, Aaroane, Isaie, Davide, Ilie, Samuile, Daniile, leremie, Ioile, Zaharie, Naume, Sofonie, Avacume, Ghedeoane, losie, Miheie, Zaharie, Avdie, Maleahi, Eliseie, Amoase, lezechiile, Ananie, Azarie, Misaile, Iono, Agheie și toți sfinții proroci, rugați-vă pentru ticăloșia mea și miluiți sufletul meu, ce s-a spurcat cu multe fapte rele.

Sfinților mari apostoli mai întâi pe scaun șezători, aleșilor ai lui Dumnezeu, Petre și Pavele dimpreună cu Ioan, Iacove, Andreie, Filipe, Mateie, Luco, Marcule, Tomo, Vartolomee, Iacove al lui Alfeu, ludo al lui Iacov, Simone Zilotule, Varnavo, Iacove, fratele Domnului, Prohore, Ștefane arhidiacone, Timoteie și toți cei șaptezeci de ucenici ai lui Hristos, rugați-vă pentru mine, păcătosul și netrebnicul vostru rob, Milostivului Stăpân și Domn Iisus Hristos.
Sfinților răbdători de chinuri și marilor mucenici, și mărturisitori, și doctori fără de arginți, și făcători de minuni, și prunci: Gheorghe, Dimitrie, Teodore Tiroane, Nichito, Teodore Stratilatule, Gurie, Samoane, Avivo, Procopie, Eustratie, Mercurie, Areto, Mino, Acachie, Andreie Stratilate, Hristofore, Prove, Tarasie, sfinților patruzeci de mucenici din Sevastia, Alexandre, Serghie și Vahe, Borise, Glebe, cneazule Mihaile, Teodore, Trifone, Nestore, Flore, Lavrule, sfinte prunc Mihaile Bulgarule, Cosmo, Damiane, Ermolae, Pantelimoane, Chire, Ioane, Chirice, Mamonte, Savo Gotule, Galactioane, Hrisante, Stratonice, Vasilisc, Condrate, Conoane și toți sfinții mucenici, ceata răbdătorilor de chinuri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, vicleanul, cela ce am mințit lui Dumnezeu și oamenilor, miluiți-mă pe mine, păcătosul vostru rob, izbăviți-mă de necazurile păcatelor.

Sfinților ierarhi și dascăli ai lumii, stâlpilor neclintiți, întărirea Bisericii: Dionisie Areopagitule, Ieroteie, Ignatie, Lazăre, Climente, Vasilie al Cezareii, Grigorie de Dumnezeu cuvântătorule, Ioane Gură de Aur, Nicolae, Silvestre, Spiridoane, Grigorie al Mitilinei, Petre al Alexandriei, Grigorie al Armeniei, Chirile al Alexandriei, Atanasie, Eustatie, Antiohe, Antime, Amfilohie, Grigorie Făcătorule de minuni, Policarpe, Ipolite, papa Romei, Leontie al Rostovului, dimpreună cu toți sfinții ierarhi și cu toată ceata de Dumnezeu purtătorilor părinți, rugați-vă Mântuitorului Dumnezeu pentru mine, leneșul și nevrednicul, dezlegați-mă de păcatele mele mari și grele.
Sfinților cuvioși părinți și postnici și mari pustnici, îngerilor pământești și oamenilor cerești: Antonie, Teodosie, Teodore Studitule, Pimene, Sisoe, Arsenie, Ioane Colove, Benedicte, Maxime, Efreme, Onufrie, Macarie Egipteanule, Pavele Tebeule, Daniile al Schitului, Paisie sfințite dimpreună cu prietenul tău Pavel, Macarie Alexandrine, Pavele, care ești numit cel simplu, Agatoane, Visarioane, Pahomie, Pafnutie, Avraamie, Vasilie cel Nou, Grigorie, ucenicul lui, Acachie cel din Scara, Arhipe, Agricolae, Eufrosine, Filimoane sihastrule, Antonie și Teodosie ai Lavrei Peșterilor, Varlaame de la Novgorod, dimpreună cu toți cuvioșii, rugați-vă pentru mine, păcătosul și multgreșitul.

Sfintelor femei, drepte și cuvioase și mucenițe dimpreună: Ano, Elisaveto, Marie, Teclo cea întocmai cu apostolii, Anastasie, Irino, Eleno, Eftimie, Evghenie, Teodoro, Pelaghie, Taisie, Fevronie, Eupraxie, Evdochie, Ecaterino, Paraschevo, Eufrosino, Matrono, Susano, Domnico, Antuso, Iulianio, Hristino și Iulito, Natalie, Epistimie, Zinovie, Agato dimpreună cu toată ceata sfintelor femei și cu mironosițele, rugați-vă lui Dumnezeu pentru ticăloșia și nevrednicia mea, ca prin rugăciunile voastre să mă izbăvesc de muncile cele veșnice și de focul cel veșnic, ce nu se stinge.

Toți sfinții lui Dumnezeu, cuvioșilor și drepților, care de la zidirea lumii bine ați plăcut lui Dumnezeu cu mari nevoințe și prin multe osteneli ați biruit pe diavol și l-ați călcat, ca pe un nimic făcându-i pe el și pe toți dracii lui!

Eu, păcătosul rob al lui Dumnezeu, cad la voi: primiți-mă pe mine, păcătosul și întinatul, și păziți-mă în toate zilele, și în toate nopțile, și în tot ceasul, și acasă, și în tot locul, și la ieșirea sufletului meu în văzduh; ajutați-mi în Ziua Judecății, rugați-vă pentru ticălosul meu suflet Atotțiitorului Dumnezeu, Căruia se cuvine slava, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *