rugaciuni luni
Distribuie

Rugăciuni pentru ziua de luni a Sfântului Chiril al Turovului

Rugăciune după Utrenie

La voi, ca la niște apărători și păzitori ai vieții mele, eu, ticălosul și multgreșitul (numele), cad rugându-mă și cerând de la mila voastră, văzătorilor ai măririi dumnezeiești, sfinților îngeri, care cu cutremur înconjurați cinstitul tron al Preasfintei Treimi și sunteți luminați de strălucirea cea negrăită a slavei dumnezeiești!

Rugați pe Atotmilostivul și Atotînduratul și de oameni Iubitorul Dumnezeu să mă izbăvească de tot răul care se abate asupra mea, Mihaile, sfinte mai-mare voievod, întâiule închinător al Sfintei Treimi, asupră-veghetorul și păzitorul neamului omenesc, care luminezi cu minunile lumea! Dă-mi și mie a săvârși în chip plăcut lui Dumnezeu petrecerea zilei, neispitit de gânduri rele și de fapte viclene; deschide urechile auzului meu ca să aud și să pricep cuvintele cele bune și de suflet folositoare ale lui Dumnezeu și să văd cu ochii lăuntrici, că încă sunt cuprins de bezna păcatului în care, petrecând în toate zilele vieții mele, L-am mâniat pe Bunul și Cel fără de răutate și Îndelung-răbdătorul Făcător și Stăpân al meu, Căruia stând înainte cu frică, puteri cerești, și înălțându-l cântare, rugați-vă pentru mine, cela ce în tot ceasul păcătuiesc, ca să nu mă mănânce pe mine sabia iuțimii Domnului, că fărădelegile mele foarte au covârșit capul meu, ca o sarcină grea apăsat-au grumazul meu. Și încă voi pomeni vremea cea trecută a vieții mele, că mă știu călcător de lege, pricepând că mai mult decât orice om am făcut cele rele și necuvioase și neplăcute lui Dumnezeu, și mă tem ca nu cândva foc, din cer pogorându-se, să mă ardă ori să mă înghită de viu prăpastia cea mai dedesubt — dar știind îndelungă-răbdarea și adâncul iubirii de oameni dumnezeiești, nu deznădăjduiesc de sinemi, că nu trimite caznă după vrednicie, ci așteaptă pocăința mea.

Sfinte Gavriile, mijlocitorule al bucuriei și binevestitorule al mântuirii, preschimbătorule al necazului și pierzătorule a tot răul! Fii mie ajutător în ceasul când voi fi biruit de patimă, cercetează-mă cu sfânta ta cercetare, luminează-mi sufletul întunecat de păcate multe, întărește-mă să fac faptele cele bune! Strig către tine cu strigăt mare și rugându-mă cad la tine: nu mă trece cu vederea pe mine, robul tău, ci degrab sârguiește-te ca să nu mă ajungă sfârșitul, ca moartea să nu apuce înainte și să răpească ticălosul meu suflet, care încă pătimește în obiceiurile cele spurcate, și să mă iei nepregătit din această viață, și să mă duci fără de răspuns înaintea Celui ce judecă după faptele fiecăruia, ci, ca cela ce ai către Dumnezeu îndrăznire a te ruga pentru toți, cere să mi se ierte și mie greșalele! Sfinte Uriile, vezi necazul meu și războiul vrăjmașului, de care sunt pururea biruit! Te chem în ajutor: grăbește să mă ocrotești, ca să se trezească mintea mea din somnul păcatului, că mă mir cum sunt furat de poftele trupești, și petrec în fapte pe care le urăsc, și cele necuvioase cugetând mă aflu parcă rupând cu mâinile harul lui Dumnezeu, Care așteaptă să mă întorc. Vai mie, că nu am temelie trainică pocăinței! Și cine va da ochilor mei lacrimł ca sa plâng pentru sinemi către Milostivul Dumnezeu, ca să trimită mila Sa și să mă smulgă din marea vieții, care se învolburează de valurile păcatului, în care cufundat fiind nu primesc să fiu oblojit și tămăduit prin grabnică pocăință? Știu legăturile mele și nu voiesc să  mă dezleg de ele, împiedicat fiind de a trupului slăbiciune.

Sfinte Rafaile! Îndeamnă o legiune de sfinți îngeri să se roage Stăpânului și Domnului pentru săracul și smeritul meu suflet, care se căiește pentru răutățile săvârșite înainte, ca nu cândva să nu apuc seara și să se bucure de mine vrăjmașul meu, zicând: „Iată, omul deșertăciunii s-a asemănat și zilele lui ca iarba au trecut”, că stricăcioasă și degrab pieritoare e firea mea. Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al lui Dumnezeu, căzând mă rog Ție: caută spre mine și mă miluiește, scoate sufletul meu din temnițele fărădelegii înainte să plec de aici și să vin la judecata înfricoșătoare. Primește, Doamne, pe cei ce se roagă pentru noi: sfinții îngeri și arhangheli, heruvimii și serafimii, puterile și stăpâniile, tronurile și domniile, începătoriile cele înalte Te roagă pentru lumea întreagă.

Pentru rugăciunile lor și ale Preacuratei Maicii Tale, Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea, izbăvește-mă de rușine, și de întunericul cel mai dinafară, și de viermele cel otrăvit care nu adoarme, și de văpaia ce nu se stinge, că Tu ești Mielul lui Dumnezeu, Cela ce ridici păcatele întregii lumi, Care Te-ai răstignit pe Cruce pentru a noastră mântuire și Te-ai adus ca jertfă pentru noi, păcătoșii. Ia aminte la rugăciunea mea și trimite înger sfânt, păzitor sufletului și trupului, ca de acesta fiind povățuit, să mă izbăvesc de toți vrăjmașii cei văzuți și cei nevăzuți și să mă învrednicesc a primi slava Ta dimpreună cu toți cei ce bine au plăcut Ție din veac, că Tu ești Dumnezeul nostru, și la Tine alerg, și la Tine nădăjduiesc. Că de am și greșit cu mult mai mult decât toți oamenii, de Tine nu m-am lepădat, nici nu am ridicat mâinile mele spre dumnezeu străin, ci Ție mă rog, Doamne Iisuse Hristoase, și pe Tine bine Te cuvântez, și Ție mă închin, Dumnezeului Celui Unuia în Treime, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Rugăciune după Ceasuri

La Tine, Atotțiitorule, Preasfântule Împărate, căzând mă rog și chinuindu-mă cu sufletul milă cer!  Mâinile Tale m-au făcut și viață mi-ai dăruit, iar vrăjmașul uneltitor, năvălind cu nerușinare asupra mea, a scrâșnit asupra mea dinții săi și cu săgeată nelegiuită m-a săgetat, cu sabia păcatului m-a lovit: mult s-a luptat cu mine, și m-a răpus. Căzut-am în lațurile păcatului ca o fiară spre vânare, și m-a vânat. Simțit-am rană nevindecată, căutat-am pe pământ doctor, și n-am aflat, ci spre Tine înalț din suflet graiuri de rugăciune: Stăpâne Doamne, Făcătorule al tuturor, Dumnezeule, Părinte, Cârmuitorule al sufletelor noastre! Greșit-am la cer și înaintea Ta: să nu trimiți mânia cuvenită faptelor mele, ca să nu fiu ca un veșmânt mâncat de molie sau ca un fier ros de rugină, că iată, fărădelegile mele au căzut asupra mea, și păcatele mele au acoperit capul meu, și s-a făcut mie miezul zilei ca miezul nopții. Înainte de a mânca mi-a venit suspin, și toată viața mea a fost răpită de întristare, și frică s-a sălășluit în inima mea, că socoteală mi-ai cerut pentru fărădelegea mea și toate păcatele mele le-ai cercetat, adus-ai asupra mea ispită și mânie mare ai pus asupra mea, și pentru aceasta nu pot să mă arăt înaintea Ta, nici să ridic mâinile mele spre înălțime, însă rugându-mă fără contenire cer izbăvire în toată ziua, că am în ceruri Martor credincios: pe Fiul Tău Cel Unul-Născut, Domnul nostru Iisus Hristos, pe Care L-ai trimis să-i mântuiască pe păcătoși, că El a zis: Cereți, și se va da vouă. Doamne, Dumnezeul meu! Să intre înaintea Ta rugăciunea mea; pleacă urechea Ta spre ruga mea.

Adu-Ți aminte, Doamne, că țărână sunt; măsurată e viața mea, numărați sunt anii mei și socotite îmi sunt lunile. La jumătatea zilelor mele nu mă pierde, ca să nu mă întorc în țărâna întunericului celui veșnic, unde nu este lumină, nici viață veșnică oamenilor. Să nu soarbă gheena sângele meu, ci dă-mi mie vreme de pocăință, că nu ceri moartea păcătosului, că Milostiv ești și de oameni Iubitor, având adânc mare de îndurări și aflându-Te aproape de păcătoși, împlinind robilor Tăi cererile cele cuviincioase. Făcătorule de bine Iisuse, Strălucirea Tatălui, Lumină Neapropiată! Luminează ochii mei cei întunecați și dăruiește-mi iertarea păcatelor mele multe, pentru rugăciunile cereștilor Tale puteri, ale îngerilor, arhanghelilor, începătoriilor, tronurilor și domniilor, heruvimilor, serafimilor și Preacuratei Tale Maici, Doamnei noastre de Dumnezeu Născătoarei, și ale tuturor sfinților Tăi, cu ale căror soliri miluiește-mă, Tată, și Fiule, și Duhule Sfinte, că Tu ești Dumnezeul meu și eu sunt robul Tău, de la Tine milă cer totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Rugăciune după Vecernie

Stăpâne Doamne, Făcătorule a   toată făptura văzută și nevăzută, Dumnezeule al puterilor, Ziditorule al veacurilor, Care ai făcut vremurile și anii, Care ai pus măsură zilei și nopții cu ceasurile, Care ai despărțit lumina de întuneric și ai văzut că este bună, Care m-ai învrednicit și pe mine, smeritul, să ajung în ceasul cel de pe urmă al zilei acesteia, întru care slujbă de seară Îți aduc Ție! Îndreptează rugăciunea mea ca pe o tămâie înaintea Ta; întărește picioarele mele întru poruncile Tale și sfințește înălțarea mâinilor mele; curățește gura mea cu curăția cuvintelor Tale și pune frica Ta în inima mea; acoperă sufletul meu cu umbra Duhului Celui Sfânt; întărește mădularele mele, ce se pornesc spre rău, și nu mă lăsa lipsit de ocrotirea Ta, că Tu știi neputința firii mele, că mai slab decât pânza de păianjen mă aflu când încerc să fac placul Tău. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Durnnezeu, Preabunule Doamne, ajută ticăloșiei mele! Cel ce ai zis cu binegrăitoarele Tale buze: Cheamă-mă și te voi izbăvi!

Și acum chem și strig fără încetare: nu mă da pe mine doririi șarpelui, ca să nu fiu părtaș pierzării, ca să nu se întoarcă buzele mele de la slavoslovirea Ta și să nu mă fac bucurie vrăjmașului, să nu se laude asupra mea grăind: „Unde e Dumnezeul tău?” Tu ești Dumnezeul meu, Cela ce ai adâncul iubirii de oameni și nu Te desparți niciodată de robii Tăi, ci dăruiești cererile celor ce Te iubesc: primește ruga mea din ceasul acesta, ca în toată ziua și toată noaptea să aduc Ție prinosul laudei, căindu-mă pentru zilele trecute ale vieții mele, în care m-am asemănat dobitoacelor necuvântătoare prin îmbuibare și prin beție și prin toate poftele necurate, prin care m-am depărtat de Tine. Zidirea mâinilor Tale fiind și făptura Ta, m-am făcut rob vrăjmașului, care până acum mă fură cu uneltirile sale, voind a mă îneca în adâncul păcatului. Grăbește de mă întâmpină și zi sufletului meu: „Mântuirea ta sunt Eu!”

Să mărturisească gura mea mulțimea milei Tale, că m-a miluit și m-a mântuit pe mine, păcătosul, și voi lăuda numele Tău în veci. Și așa mă slobozește din trupul meu, înconjurând cu îngeri spre ocrotire sufletul meu, ca să-l petreacă neispitit de vameșii cei răi care stau la porțile cerului, ca și părții Tale celei de-a dreapta părtaș să fiu dimpreună cu toți cei ce bine au plăcut înaintea Ta, pentru rugăciunile Preacuratei Născătoare de Dumnezeu și Sfântului Proroc, Înainte-Mergătorului și Botezătorului Tău Ioan, și ale tuturor sfinților, că bine ești cuvântat și proslăvit dimpreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Distribuie
Un comentariu la „Rugăciuni pentru ziua de luni”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *