rugaciuni marti
Distribuie

Rugăciuni pentru ziua de marți a Sfântului Chiril al Turovului

Rugăciune după Utrenie

Botezătorule al lui Hristos, propovăduitorule al pocăinței! Nu mă trece cu vederea pe mine, cel ce mă pocăiesc, ci, alăturându-te cereștilor puteri, roagă-te Stăpânului pentru mine, nevrednicul robul tău (numeIe), cel schilav și neputincios, care cad în necazuri multe, istovit de gândurile înviforate ale minții mele. Că iată, stau înainte fiind pârât de faptele   mele negre, cu multe poveri fiind acoperit, pustiit de patimile vieții, și zac în noroiul faptelor mele, stăpânit de tulburare, fără să am sprijin din vreo parte, acoperind bubele sufletului meu cu zdrențele de rușine ale păcatului, rătăcit de la calea dreaptă care duce în viață, abătut pe cărarea fărădelegii, din toate părțile strâmtorat de gândurile minții mele. Întorsu-m-am  la patimă când m-a străpuns pe mine spinul păcatului, de conștiință fiind osândit și de toți oamenii defăimat. În trândăvire săvârșind toate zilele vieții mele având orbiți ochii inimii, mi-am spurcat haina sufletului și tot trupul meu cu răutatea l-am întinat. Curviei celei fără de cuviință i-am deschis ușile simțurilor; din tinerețe și până acum fără frâu am făcut toate relele, și mă tem că voi fi tăiat ca smochinul neroditor când va veni securea morții că mă va da spre mistuirea focului care nu se stinge, de care se cutremură și satana și din care nu poate să scoată nimeni.

Vai mie! Suflete, pricepe și vezi îndelungă răbdarea lui Dumnezeu că nu voiește moartea păcătosului! Vai mie, ce am dobândit în vremea trecută a vieții mele! Că nu este, de la începutul lumii și până acum, nici un păcătos pe care să nu-l fi întrecut cu greșalele, că eu sunt peșteră a tuturor faptelor celor rele, neavând nici decum sfârșit obiceiului păcătos. Pironită e mintea mea de lucrurile pământești, și ce să fac nu știu, nici de cine să mă apropii ca să se mântuiască sufletul meu, fără numai de tine, Ioane, Mergătorule Înainte, că te știu mai mare decât toți, că tu te-ai învrednicit să te atingi de creștetul Preacuratului Miel al lui Dumnezeu, Celui ce ridică păcatele lumii întregi, pe Care roagă-L pentru săracul și smeritul meu suflet, ca măcar de acum, din ceasul al unsprezecelea, purtând jugul lui Hristos, să primesc și plata cea bună din mâna Domnului, ca nu cândva să mă ajungă seara, să nu mai răsară soarele și să mă cuprindă noaptea cea de spaimă și înfiorare și întunericul cel adânc; ca nu cândva să rămân în afara ușilor sfintei cămări de nuntă, bătând fără nici un spor, având candela stinsă prin trândăvire și lenevire, și atunci să se arate deșartă nădejdea mea.

Când toată făptura se va înfățișa judecății lui Hristos, unde se vor arăta faptele fiecăruia fără cercetare și iscodire, atunci îngerii vor sta înainte cu frică, tunetele se vor teme, fulgerul se va cutremura, pământul se va clătina, foc sălbatic se va revărsa, nimicindu-i pe cei nelegiuiți, dintre care cel dintâi sunt eu. Atunci drepții se vor bucura, cuvioșii se vor veseli, feciorelnicii se vor mări, mucenicii se vor încununa, apostolii în nori vor fi răpiți, prorocii se vor proslăvi și toți sfinții se vor odihni de ostenelile cu care au pătimit pentru Hristos în veacul cel de acum: dar ce voi face eu, ticălosul, că în plăceri am săvârșit toate zilele vieții mele și în cugetări spurcate am petrecut anii mei? Moartea aștept de acum, și neavând vreodată durere în inimă pentru păcate, muncă veșnică mi-am agonisit și pentru cereasca Împărăție nu m-am grijit.

Propovăduitorule al lui Hristos, cinstite Mergătorule Înainte, cel din urmă între proroci, întâiule între mucenici, pe mine, povățuitorule al postitorilor și învățătorule al curăției, prietene de aproape al lui Hristos, nu mă trece cu vederea! Pe tine te rog și la tine cad: nu mă lepăda de la ocrotirea ta, ci ridică-mă pe mine, sărmanul, cel căzut cu păcate multe! Înnoiește sufletul meu prin pocăință, care este al doilea botez, că tu ești începător amândorura: prin botez speli păcatele strămoșești și prin pocăință curățești întinarea sufletului. Curățește-mă pe mine, păcătosul: buzele nevrednice strigă către tine și sufletul cel spurcat se roagă, inima necurată suspină din adânc. Tinde dreapta ta preacurată, smulge-mă din mâinile vrăjmașilor mei, ca nu cândva viclenii draci să-mi oprească sufletul după despărțirea de trup și să nu zică: „Aceasta este ziua pe care am așteptat-o!” Doamne al meu, Iisuse Hristoase!

Pentru rugăciunile Sfântului Ioan, Botezătorului Tău, nu mă da dracilor, ca să nu se bucure și să se laude, zicând: „Iată, ai ajuns în mâinile noastre!” Iubitorule de oameni, Împărate Atotputernice! Stinge amenințarea lor și doboară trufia lor semeață, că știu, Doamne, mulțimea păcatelor mele, că nu au număr, însă nădăjduiesc în marea îndurărilor Tale, mă întorc ca fiul risipitor: primește-mă ca pe unul dintre argații Tăi. Te rog ca hananeeanca: să mă satur și eu, ca un câine, din fărâmiturile care cad de la masa Ta cea sfântă, Doamne al nostru, Iisuse Hristoase! Ca leprosul strig: „Dacă voiești, poți să mă curățești!” Nu zic ca slăbănogul: „Doamne, nu am om!” că Tu  ești Fiul Omenesc, Care pentru mine Te-ai îmbrăcat cu trup și neputința firii noastre ai purtat, Care pe cea cu curgere de sânge prin atingerea hainei Tale ai curățit-o, Care și pe tâlharul ce într-un singur ceas s-a mărturisit l-ai primit și părtaș al Raiului l-ai făcut. Tu, Doamne, Dumnezeul meu, primește acum mărturisirea mea, dă-mi să trec această din urmă zi așa cum Îți place Ție. Nu e în mine parte întreagă, pentru că am căzut, ca în niște mâini de tâlhari, în păcate nefirești, care, dezbrăcându-mă de dumnezeiască porunca Ta, mi-au lăsat ca pe niște răni conștiința rușinoaselor mele fapte și m-au lepădat mort pe jumătate, ținut de deznădejde. Tu însă, Doamne al meu, Iisuse Hristoase, precum samarineanul, ia-mă pe dobitocul Tău și du-mă în casa de oaspeți — în Sfânta Ta Biserică, în care se dă vindecare celor bolnavi de păcate. Tu, ca o gazdă și ca un doctor, îngrijește-mă, varsă asupra mea mila Ta, și nimicește necurăția păcatelor mele multe, și dă tămăduire sufletului meu, ca să se arate mila Ta și asupra mea.

Primește-i pe cinstitul Înainte-Mergător și Botezător al Tău Ioan și pe Maica Ta Preacurată, Stăpâna noastră Născătoare de Dumnezeu. Mântuiește-mă pe mine, păcătosul robul Tău (numele), care mă pocăiesc de greșalele mele, că Tu ești Dumnezeul celor care se pocăiesc și în Tine, Mântuitorul nostru, ne-am pus nădejdea, slăvind preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Rugăciune după Ceasuri

Cela ce ești Dumnezeu prin fire și Tată prin milostivire, Părinte și Făcătorule a toată făptura, Nădejdea tuturor marginilor pământului! Sărac și sărman sunt eu: chem numele Tău minunat și sfânt și cer milă de la Tine, Tată, Fiule și Duhule Sfinte! Tu ești Dumnezeu Unul Fără de păcat, având stăpânire asupra vieții și asupra morții: izbăvește-mă de toată săgeata ce zboară ziua, de întâmplare și de diavolul de amiazăzi, pentru că au stătut, și m-au privit, și au năvălit asupra mea fără milă; cugetat-au să mă despartă de mântuirea mea, îmbolditu-m-au în toate zilele cu boldul necurăției, încât am simțit în ticălosul meu suflet otravă ucigătoare. Zilele mele ca umbra au trecut de mulțimea fărădelegilor mele, abătutu-m-am de la calea dreaptă; lipsit am fost de roada lucrării duhovnicești; țarina inimii mele am părăginit-o cu mărăcini; cu somnul lenevirii fără cunoștință am adormit; dezbrăcat am fost de haina duhovnicească; vrăjmașii mei au sfătuit asupra mea sfat rău, și în necazul meu Te-am chemat pe Tine ca un rob ce se teme de domnul său, de dimineața m-am rugat ca un năimit care așteaptă plata sa.

Auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu, în ziua mâhnirii mele, și primește glasul rugăciunii mele când mă rog Ție, că iată, cu frică stau înaintea Ta și rugăciuni de mărturisire aduc Ție, că nu poate înceta sufletul meu cerând a se hrăni cu cuvintele Tale, că dulci sunt gâtlejului meu cuvintele Tale, mai mult decât mierea buzelor mele. Nu Te îngrețoșa de suspinul meu, că necurat și spurcat fiind cutez a chema numele Tău cel sfânt. Nimeni dintre cei născuți din femeie nu este lipsit de întinăciune, și toată dreptatea omenească e ca noroiul împuțit, dar nădăjduind în iubirea Ta de oameni cer mântuire: Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, nimicește putrejunea sufletului meu, risipește povara păcatelor mele, izbăvește-mă de partea vicleanului și părtaș mă fă Împărăției Tale, Hristoase, Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei, și ale Sfântului Proroc și Înainte-Mergător și Botezător Ioan, și ale tuturor sfinților Tăi, că bine ești cuvântat dimpreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, Amin!

Rugăciune după Vecernie

Sub ocrotirea ta și la ajutorul tău cel tare alerg acum, Preacurată  Doamnă, Fecioară de Dumnezeu Născătoare! Afară de tine nu am scăpare, ticălosul de mine, că sunt cu totul întinat și n-am păzit poruncile Fiului tău și Dumnezeului meu, drept care nici la cer nu cutez să-mi ridic privirile, căci cu răutatea tot trupul mi l-am rănit, și nici mâinile, că sunt pline de lăcomie, nici să deschid buzele mele spre rugăciune, că le-a lipit grăirea de rău, iar suspinare nu este întru mine din pricina nesimțirii.

Inima mi-am îngreunat-o cu multa mâncare și tot trupul meu a slăbit de lenevire; picioarele mi le-am poticnit de piatra iubirii plăcerilor, urechile mi le-am deschis spre auzirea laudelor de scurtă vreme; fața mea am târât-o prin noroiul nerușinării, și putoarea faptelor celor rele nările mele au mirosit, și m-am făcut cu totul ca un pom neroditor și ca o casă pustie, pe care toți cugetă să o surpe, iar cel ce pradă sufletul meu se ascunde așteptând vremea potrivită, că mă vede neînconjurat cu rugăciuni și se sârguiește a răpi puțina avere a credinței mele. Că nu am arma postului, și de aceea potrivnicul diavol, legându-mă ca pe un robit cu lanțurile păcatului, mă silește să fac voia sa. Ce să fac nu știu, că Dumnezeu m-a făcut de sine stăpânitor, dar eu m-am dat de voie rob dracului; înmulțitu-s-au fărădelegile mele și nu este număr nedreptăților mele, tuturor răutăților pe care le-am săvârșit din tinerețile mele și până acum. La cine voi alerga cerând izbăvire, și cine se va ruga pentru mine lui Dumnezeu?

Tu însă, Stăpâna mea, de Dumnezeu Născătoare, Apărătoarea tuturor creștinilor, nu mă lăsa lipsit de ajutorul tău, că la tine am alergat cerând izbăvire; pleacă urechea ta spre ruga mea, fii mie, Doamnă, mijlocitoare către Fiul tău și Dumnezeul meu, ca să nu mă osândească la întunericul cel mai dinafară. Pleacă-te spre mine, Milostivă Doamnă, roagă-te, Fecioară Stăpână, să nu fiu dat îngerului nemilostiv; de la tine cer milă, că toate le poți câte le voiești: izbăvește-mă înainte de moarte de partea celui viclean, de toată întristarea, și răutatea, și zavistia, și ura, și necazul, și de gândurile spurcate, și de toată neputința, că tu ești ridicarea celor căzuți, nădejdea celor deznădăjduiți, ajutătoarea celor obijduiți, mângâierea celor întristați și lauda drepților, mântuirea păcătoșilor, acoperământul a toată lumea.

Pentru aceasta și eu, Doamnă Fecioară, de Dumnezeu Născătoare, în tine nădăjduind, înalț ție rugă în această seară, pe care primește-o, Milostivo, și risipește povara păcatelor mele și păzește-mă cu milostivirea ta; acoperă-mă cu ocrotirea ta, călăuzește viața mea ferind-o de năpaste și părtaș mă fă bucuriei tuturor sfinților, cu harul și cu iubirea de oameni a Unuia-Născut Fiului tău, Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, dimpreună cu Părintele Lui Cel fără de început și cu Preasfântul, Bunul și de viață Făcătorul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Rugăciune după Vecernie

Bună Maică a Bunului Împărat! Caută spre robul tău cu milostivire, și tinde-mi mână de ajutor, și scoate-mă din patimi pe mine, cel pătimaș. Cu lacrimi tânguindu-mă strig ție, de oameni Iubitoare: ia aminte și mântuiește-mă! Nu cutez a ridica ochii mei, că sunt cu totul în păcate, Milostivă Doamnă, Maica lui Dumnezeu, care ai născut pe Cel ce învie morții, din omorârea cea rea ridică-mă, că tu ai stăpânire peste toată izbăvirea. Slobozește-mă de chinul celor răi, dă-mi mie pavăza puterii tale. Săgetatu-m-a săgeata vrăjmașului: dă-mi să primesc iertarea greșalelor celor rele.

La bunătatea ta alerg: pe mine, ticălosul, ce zac ca mort, din patimi ridică-mă. Am disprețuit cuvintele cele bune ale Fiului tău, Care S-a pogorât în lume pentru mântuirea oamenilor. Să nu biruiască mulțimea răutăților mele mulțimea bunătăților tale, Buno! M-a cuprins noaptea adâncă a patimilor: tu însă luminează-mă cu lumina ta, fă-mă străin de patimi, Fecioară, și apropiat numai de Fiul Tău.

Nu am nădăjduit altundeva, Prealăudată, fără numai la tine, Nădejde stăpânitoare. Înconjuratu-m-au ape și s-au suit până la sufletul meu, și m-am împiedicat de gândurile spurcate; cu lenevire privesc răutățile mele. Mă bucur și nădăjduiesc spre tine, Curată, că pe tine te am drept ocrotire și curățire.

La tine alerg, Maica lui Dumnezeu! Sărac și sărman sunt eu: păzește-mă cu mulțimea îndurărilor tale. Zdrobește-l pe vrăjmașul cel mândru, care voiește pururea să mă înghită; luminează ochii înțelegerii mele, dimpreună cu toată mintea, ca să cânte ție împreună-glăsuitor.

Bucură-te, strig ție ca Gavriil! Înnoiește asupra mea bucuria ta: cânt și te laud pe tine, Ajutătoare, de Dumnezeu Născătoare și Zid nesurpat, ca pe Mijlocitoarea cea bineplăcută lui Dumnezeu: primește rugăciunile noastre și du-le la El, Celui căruia se cuvine închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin!

Distribuie
Un comentariu la „Rugăciuni pentru ziua de marți”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *