rugaciuni miercuri
Distribuie

Rugăciuni pentru ziua de miercuri ale Sfântului Chiril al Turovului

Rugăciune după Utrenie

Doamna mea, de Dumnezeu Născătoare! Milostivește-te spre mine, cela ce mult am păcătuit și am călcat cu mintea cea de sine stăpânitoare poruncile Fiului tău și Dumnezeului meu. Nu e în mine loc curat, ci totul este spurcat. Nu astupa urechile îndurării tale, ci auzi pocăința mea; nu întoarce fața ta de la ruga trândavului meu suflet; nu trece cu vederea mișcările necuratelor mele buze, ci primește suspinarea sărmanei mele inimi, că iată, înaintea ta stau ca un osândit: de întinăciunea păcatului sunt ținut, trupul și sufletul rănite îmi sunt cu totul și sunt vrednic de toată munca. Tu însă, Fecioară, tinde-mi mâinile tale vindecătoare, pe care L-ai purtat pe Tămăduitorul și Doctorul a toată lumea, pe Domnul nostru Iisus Hristos.

O, Scăparea și Apărătoarea mea! Nu înceta a te ruga Lui pentru mine, că sufletul meu s-a umplut de răutăți, și pentru aceasta mă spăimântez și mă cutremur, cu inimă înfrântă și cu lacrimi strig: nu mă lăsa pe mine să pier până în sfârșit, că ai îndrăznire, Doamnă, ca Maică a Celui Preaînalt. Izbăvește-mă de chinul vrăjmașului; rupe legăturile mele; adu-mă înapoi din robia celor potrivnici, sfărâmă cursele lor, pierde amăgirea lor. Acoperă-mă cu ocrotirea ta, Nădejdea tuturor marginilor pământului, Preasfântă Doamnă de Dumnezeu Născătoare, mirarea cea mare a îngerilor, propovăduirea cea înaltă a prorocilor, lauda apostolilor, întărirea cea neclintită a mucenicilor, podoaba cea aleasă a arhiereilor, stăpânirea nebiruită a dreptslăvitorilor împărați și cneji, cinstita podoabă a bisericilor.

Cinului călugăresc îi ești, Doamnă de Dumnezeu Născătoare, nădejde sfântă; postitorilor le ești, Doamnă Împărăteasă, nădejde nebiruită; tuturor credincioșilor le ești ocrotire tare și celor ce sunt bolnavi tămăduire Iesnicioasă, celor rătăciți povățuitoare neobosită, în necazuri grabnică ajutătoare, celor urâți de oameni smerenie iubitoare, văduvelor și orfanilor hrănitoare, maicilor veselie lină, fecioarelor curăție și laudă, pruncilor învățătură și înțelepțire, celor care plutesc pe mare liman neprimejduit, călătorilor călătorie netrudnică, truditorilor odihnă bună, săracilor bogăție necheltuită, celor obijduiți acoperământ și scăpare, celor întristați mângâiere necontenită. Păcătoșilor tu le ești, Doamnă, Maica lui Dumnezeu, apropiere de Dumnezeu; creștinilor tuturor păzitoare nemincinoasă, lumii întregi mântuire neîndoielnică.

O, Preasfântă Doamnă, Fecioară de Dumnezeu Născătoare! Tu ești singura mea mângâiere: nu te îngrețoșa de mine, spurcatul, că la mila ta am nădăjduit; stinge în mine focul păcatului, adapă uscăciunea mea cu roua pocăinței, curățește inima mea și mintea de gândurile păcătoase și dă buzelor mele grăire lină și ochilor mei izvor de lacrimi, ca să spăl cu ele tina faptelor mele necuvioase. Tu, Doamnă, știi necurăția și spurcăciunea ticăIosului meu suflet.

Către tine suspin din adâncul inimii și rugă aduc ție din întinată gură: milostivește-te, Fecioară, și mă miluiește, caută spre ruga mea, vezi durerea săracului meu suflet,

Pleacă-te, Doamnă, spre lacrimile mele, și vezi neputința firii mele, și fii mie mijlocitoare către Fiul tău și Dumnezeul meu și Făcătorul meu pentru mine, nevrednicul robul tău (numele). Îmblânzește, Doamnă, mânia Lui cu rugăciunile tale de Maică, pentru că te primește când te rogi pentru sufletul ticălos, apărătoare te-a arătat celor care te cheamă cu credință.

Eu, Doamnă, întotdeauna spre tine nădăjduiesc, nădejdea și scăparea mea, acoperământul și zidul meu de apărare cel nesurpat; la tine alerg cu credință, cerând vindecarea bubelor sufletului și trupului, că tu știi gândul meu înainte de a cere eu, și ce să mai grăiesc celei ce știe firea mea? Dacă vei voi, Doamnă, poți să mă curățești, și în cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să mă păzești, și spre virtute să mă întareștl, ca din ceasul acesta să nu mai slujesc gândurilor și dulceților întinate, care mă trag în adâncul deznădăjduirii, ca, slobod fiind cu voia, să slavoslovesc numele tău preasfânt. Stăpână, Povățuirea neștiinței mele! Primește suspinarea mea și ușurează durerea mea, oprește viforul năpastelor mele rele, care se abat mereu asupra mea din pricina păcatelor mele, rupe zapisul fărădelegilor mele și ușurează-mi povara păcatului; dăruiește-mi mântuirea dorită și învrednicește-mă să mă bucur în pământul celor blânzi, în sălașurile drepților, în viața veșnică, în hrană neîmpuținată, în lumină neînserată.

O, Doamna mea! Pleacă-te spre mine, sărmanul, care mă rog ție, că știi cum sunt necazurile mele! Vino, ca o bună, în ajutorul meu, ca să nu pier rău pentru păcatele mele nenumărate, ci, întotdeauna fiind izbăvit de tine, să-ți înalț cuvintele îngerești: bucură-te, ceea ce ești plină de har, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Cer pământesc, Tron de foc, Biserică însuflețită, Cămară largă, Sfânt Sălaș al lui Dumnezeu Celui neîncăput, Făclie prealuminoasă, Fulger grabnic ajutător, Stea neapropiată, Potir care umpli de sănătate, Baie ce speli păcatele, Ridicare a neamului omenesc, Masă a Pâinii Vieții, Maică a lui Hristos, Dumnezeul nostru, pe Care roagă-L să mă izbăvească de munca veșnică pentru rugăciunile tale, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Rugăciune după Ceasuri

Primește, Doamnă de Dumnezeu Născătoare, glasul rugăciunii mele, pe care ți-l aduc cu nevrednicie din inimă pătimașă, că afară de tine nu cunosc alt mijlocitor către Fiul tău și Dumnezeul și Făcătorul meu! Că în această viețuire deșartă am săvârșit toate faptele necuvioase și de rușine, pe care dacă vreau să le pomenesc mă cufund cu totul în adâncul deznădăjduirii, că știe sufletul meu cele ce am făcut în vremea trecută a vieții mele. Până acum cu poftele trupului m-am îmbrăcat și toate simțurile sufletului și trupului meu le-am spurcat. Pentru aceasta, trândăvitu-s-a întru mine duhul meu, și se cutremură mădularele mele, și mi se spăimântează inima, neputincioasă îmi este limba. Nu este nici o faptă rea pe care să nu o fi făcut, ticălosul de mine: ci tu, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Marie, Maica Vieții noastre, ajutătoarea credincioșilor, nădejdea păcătoșilor, nu trece cu vederea ruga mea, că în tine mi-am pus toată nădejdea.

Milostivește-te, Stăpână, nu mă lăsa să pier până în sfârșit, căci păcătos sunt foarte și nu sunt vrednic să grăiesc mult înaintea ta, Doamnă, că îmi aduc aminte de David, care a zis: Bărbatul limbut nu se va îndrepta pe pământ. Tu, Doamnă, știi bubele inimii mele și boala sufletului meu! Mă mâhnesc și mă necăjesc, de întristare sunt rănit, la Ziua Judecății mă gândesc și mă vlăguiesc, fiindcă Judecătorul drept este și nimeni nu îmi va ajuta!

Pentru aceasta, fără contenire strig către tine cu lacrimi, Preacurată Maică a lui Dumnezeu: roagă-L pe Hristos, Preabunul Iubitor de oameni, să nu pomenească multele mele fărădelegi, ci să mă izbăvească, Doamnă, de plânsul cel nesfârșit, și de scrâșnirea dinților, și de viermele ce nu doarme, de gheena focului, unde sunt păscute caprele cele păcătoase. Dă-mi mila ta și mă învrednicește de pășunea oilor celor de-a dreapta, în jurul sălașurilor sfinților, în curțile Raiului, că tu ești nădejdea săracilor și cu umilință la tine cădem, cerând a primi iertarea păcatelor pentru rugăciunile tale bineplăcute lui Dumnezeu întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Rugăciune după Vecernie

Seara și dimineața și la amiază-zi mă mărturisesc Ție, Doamne Dumnezeule Atotțiitorule, Părintele Domnului nostru Iisus Hristos, pe Care L-ai trimis să-i afle pe cei rătăciți și să-i mântuiască pe cei pierduți, dintre care cel dintâi sunt eu, care m-am rătăcit de la calea dreaptă, ce duce întru viață, și m-am abătut în hățișurile iubirii de plăceri, m-am împotmolit în tina faptelor mele și cu spinii fărădelegilor sunt străpuns cu totul. Și văzându-mă vrăjmașul că în acestea mă trudesc, cu mari întinăciuni voiește să înece ticălosul meu suflet, dar eu pe Tine, singurul Izbăvitor, Te rog, ajutător Te chem pe Tine, Cel milostiv și iubitor de oameni: nu Te îngrețoșa de mine, Stăpâne, nu mă lepăda de la fața Ta, că toate cele rele le-am făcut înaintea Ta! Mărturisesc Ție, Doamne, păcatele mele, pe care le-am săvârșit asupra săracului meu suflet: călcător m-am făcut tuturor poruncilor Tale, supunându-mă poftelor dobitocești; slujind pântecelui, mi-am umplut de răni sufletul!

Și acum, nădăjduind în îndurările Tale, aduc Ție rugăciune de seară. Ascultă-mă pe mine, Cela ce ai făgăduit că-i vei asculta pe cei ce Te cheamă cu credință!

Dă-mi îngerul Tău, și să certe toate duhurile care se luptă cu mine, și să rușineze pe cei ce caută sufletul meu, și să nimicească de la inima mea toată pornirea gândului meu trupesc, iscată din poftele diavolești. Să fie cu mine întotdeauna, păzindu-mă, întărindu-mă spre faptele cele bune și în toată ziua ducând rugăciunile mele Dumnezeului și Făcătorului meu.

Tu, Preasfinte Împărate, Cela ce ești închinat de făptura toată, Iisuse Hristoase, Care-i iubești pe drepți, ce nu se depărtează nicicând de Tine, iar pe păcătoși miluiești, Care aștepți pocăința și pe toți îi chemi la mântuire, pașii mei îndreptează-i, trupul meu pironește-l de frica Ta, inima mea curățește-o prin dreapta credință, gura mea o umple de harul Tău, limba mea o astâmpără ca să cuvânteze cu smerenie, sufletul mi-l sfințește și-l curățește cu cercetarea Sfântului Tău Duh, gândul mi-l îndreptează ca să nu se lipească de cele pământești, mintea înalță-mi-o cu aripile cugetării la cele dumnezeiești și mă întocmește cu totul ca pe un bineplăcut al Tău; și precum m-ai învrednicit a trece această zi, dă-mi și odihna nopții fără nici o visare a faptelor diavolești, ca și în așternutul meu să pomenesc numele Tău cel sfânt și, de acesta fiind luminat, să nu mă întunec în ziua ieșirii, când se va despărți sufletul meu de trup ci să aflu bucurie înaintea slavei Tale, să mă primească drepții cu veselie în viața veșnică, în lumina neînserată, în bucuria nepovestită, pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarei, și ale Sfinților Tăi Apostoli, luminătorii întregii lumi, și ale sfântului nostru părinte ierarh Nicolae, și ale tuturor sfinților, că bine s-a cuvântat și s-a proslăvit numele Tău de mare cuviință, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Rugăciune după Vecernie

Cu rugă mă înfățișez vouă, ceată apostolească, doisprezece la număr! Primiți suspinarea mea și căutați din cer cu milostivire asupra mea, care cer mântuire. Cu rugăciunile voastre, fericiților, din adâncul răutăților ridicați-mă. Cei ce ați scos întreaga lume din stricăciune, izbăviți-mă de înșelarea diavolului. Stâlpilor credincioși, cu poruncile lui Hristos întăriți-mă. Luminătorilor ai Bisericii, luminați-mă pe mine, cel orbit de păcate; din Egiptul patimilor scoateți-mă și la pământul mântuirii călăuziți-mă; ridicarea mâinilor mele primiți, și suspinarea inimii mele auziți, și rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, apostolilor, ca milostiv și binevoitor să fie către mine, că așteaptă pocăința oamenilor, fiindcă S-a făcut om. Sfinților și slăviților Apostoli, Petre și Pavele, Ioane de trei ori fericite, Mateie, Marcule și Luco dimpreună cu Filip și cu Simon, apărătorii credincioșilor, Tomo, Vartolomeie, Andreie și Iacove și toți Sfinții Apostoli, întărirea tuturor, ocrotitori și ziduri neclintite, rugați-vă să mă izbăvesc de munci! Cei ce sunteți rugători pururea slăviți, învredniciți-mă de milă, și lațul păcatelor mele rupeți-l, și întâmpinați-mă în ceasul când voi sta înaintea lui Dumnezeu, căci cumplită judecată va fi acolo, toți stând goi ca să se dea pe față ceea ce au lucrat. Sfinților Apostoli, slăviților dătători de lege!

Degrab izbăviți-mă și miluiți-mă pe mine, păcătosul, când voi sta înaintea lui Dumnezeu, Căruia se cuvine închinăciunea, slava și lauda dimpreună cu Tatăl și cu Duhul Cel fără de început, și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin!

Distribuie
Un comentariu la „Rugăciuni pentru ziua de miercuri”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *