Rugaciuni sambata
Distribuie

Rugăciuni pentru ziua de sâmbătă a Sfântului Chiril al Turovului

Rugăciune după Utrenie

Cela ce dimpreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh ești singur Bun și de oameni Iubitor, Dumnezeule Atotputernice, Unule Milostive, Care ai stăpânire și asculți în orice loc pe cei ce se roagă Ție și dăruiești robilor Tăi toată cererea cea spre mântuire! Auzi-mă pe mine, păcătosul robul Tău (numele), care se roagă Ție cu inimă înfrântă, cerând de la harul Tău curățirea păcatelor. Îndreaptă, Doamne, calea mea ca să umblu după poruncile Tale și să fug de toată calea vicleană a vrăjmașului. Stăpâne Doamne Dumnezeule, Făcătorule al cerului și al pământului, Cela ce ești fără de început și nevăzut, necuprins, neschimbat și nescris împrejur, fiind de o stăpânire cu Tatăl și cu Sfântul Duh! Cu deadinsul mă rog Ție să fie voia Ta asupra mea, ca nu cândva, păscând de unul singur, ca o jivină sălbatică, să fiu vânat cu înlesnire de vrăjmașul cel răpitor.

Păstorule Bun, nu mă despărți pe mine de curtea oilor Tale alese, ci ocrotește-mă cu acoperământul Tău și toate mădularele trupului meu întărește-le cu cinstită Crucea Ta. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Umple de bucurie gura mea, păzește sufletul meu de tulburarea amăgitorului în toate zilele vieții mele, ca să vadă ochii mei lumina judecăților Tale, ca să nu mă împotmolesc în tina faptelor celor rele. Știu, Doamne, că Tu cunoști nu numai faptele, ci și cuvintele și gândurile, și pentru aceasta mă îngrozesc și mă cutremur de dreapta Ta cercetare, că nimic nu se tăinuiește de ochii Tăi, însă îndrăznesc pentru că Însuți ai spus prin prorocul Tău: Spune tu mai întâi păcatele tale, ca să fii îndreptățit. De unde voi începe însă a povesti mulțimea păcatelor mele? Ce început voi afla mărturisirii? Pentru ce voi cuteza a înălța cerere mai întâi? Nu este nici o răutate și nici o fărădelege pe care eu, ticălosul, să nu o fi săvârșit, însă nădăjduiesc în milostivirea Ta cea mare și neurmată.

Ție mă rog, Celui ce ai venit ca să îl cauți pe cel pierdut și să-l întorci pe cel rătăcit. Cela ce ai pătimit pentru mine, nevrednicul, nu pentru nevrednicia mea, ci pentru mila Ta cea mare, Care Lege ai dat celor păcătoși, proroci le-ai rânduit și apostoli le-ai trimis, pe toți chemându-i la viața veșnică! Ție mă rog, Celuia ce ești singur Bun și auzi cererile bune, Care din Sfânta Fecioară Te-ai întrupat și Te-ai făcut de un chip cu trupul smereniei noastre ca să ne faci pe noi de un chip cu slava Ta, sub Lege fiind și viețuind în lume, Făcătorule al lumii și Doamne a toată făptura, și ne-ai întors pe noi de la amăgirea idolească. Doamne al meu, Doamne! Pomenește Sfântul Sânge pe care l-ai vărsat asupra noastră, a păcătoșilor, și nu mă da pe mine spre bucuria celor ce mă urăsc, nici nu cere de la mine cuvinte de răspuns în ziua cercării.

Primește-i pe Preasfânta Ta Maică, Stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea, și pe slăvitul Înainte-Mergător și Botezător Ioan, care se roagă pentru noi, și pe noi toți ne miluiește, și nu mă urgisi pe mine, cela ce mă rog Ție pentru toți și toate. Pomenește, Doamne, pe arhiepiscopii și episcopii noștri (numele), dimpreună cu preoții și cu diaconii și cu tot cinul bisericesc, pe care i-ai pus păstori turmei Tale cuvântătoare. Primește, Doamne, rugăciunile aduse de dânșii pentru lume și pentru toți creștinii.

Ocrotește, Doamne, țara noastră cu pace, dă pământului bună roadă, si norodul întru bună credință înmulțește-l, pe cei robiți întoarce-i, sfătuiește cele bune pentru Bisericile Tale, și pentru preoți, și pentru diaconi, și pentru tot cinul călugăresc. Pomenește, Doamne, pe cei ce ne urăsc și ne necăjesc, și pe cei care ne iubesc, și fac cu noi milostenie, și ne hrănesc, și pe toți cei ce ne slujesc și ne-au slujit vreodată, și trimite-le lor însutită plată, și dă-le lor în locul celor pământești cele cerești și în locul celor stricăcioase cele nestricăcioase, și înmulțește mila Ta asupra lor. Pomenește, Doamne, cu mulțimea îndurărilor Tale pe toți monahii ce sunt în mănăstiri și locuri deosebi, pe față a tot pământul, și în ostroavele mării, și în pustii, și în peșteri, și în crăpăturile pământului, și pe stâlpi, și în zăvorâre.

Ușurează, Doamne, povara lor și mângâie-i în necazul lor, izbăvește-i de silnicia diavolului, și păzește-i în curăție în toate zilele vieții lor, și pentru rugăciunile lor curățește păcatele mele. Pomenește, Doamne, pe cei ce viețuiesc în feciorie, și în postire, și în înfrânare. Pomenește, Doamne, pe toți creștinii, tineri și bătrâni, văduve, robi și slobozi, săraci și orfani și aflați în boli și în întristare și în închisori, care din clevetire pătimesc și din mânie nedreaptă sunt chinuiți. Pomenește-mă, Doamne, ca un Bun și oameni Iubitor, și pe mine, nevrednicul robul Tău (numele): iartă-mi, Doamne, toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.

Încă Te mai rog, Doamne, Preasfinte Stăpâne: izbăvește cetatea aceasta în care petrecem de tot răul și focul și potopul, și de moarte năprasnică, și de foamete, și de cutremur, și de molimă, și de războiul cel dintre noi.

Pomenește, Doamne, pe robii Tăi (numele) spre sănătate și mântuire; nu ne rușina pe nici unul și dăruiește-ne toată cererea cea sufletească și cea trupească. Nu întoarce fața Ta de la ruga mea, ci pe toți ne du în cereasca Împărăție.

Pomenește, Doamne, pe părinții și frații noștri și pe creștinii de toată vârsta, parte bărbătească și femeiască deopotrivă, ce s-au mutat de aici întru nădejdea învierii și a vieții veșnice: odihnește-i pe dânșii unde toți drepții se odihnesc și nu întoarce fața Ta de la suspinarea sărmanului meu suflet, care se află necuviincios înaintea Ta, și dă-mi ca până la suflarea cea de pe urmă să cer de la Tine lăsarea greșalelor mele, și in Ziua cea Înfricoșătoare să stau de-a dreapta sfântului Tău scaun, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei, ale sfintelor puteri cerești, ale lui Mihail și Gavriil și ale Sfântului Tău Botezător și Înainte-Mergător Ioan, ale sfinților cuvioșilor noștri părinți, ale Sfântului Vasilie, izvorul cel cu dumnezeiască obârșie, care a adăpat întreaga lume cu învățătura Mântuitorului nostru, și ale Sfântului Grigorie cuvântătorul de Dumnezeu, grăitorul tainelor cerești, și ale Sfântului Nicolae, marele făcător de minuni, și ale Sfântului Ioan Gură de Aur, limba cea plină de Duhul Sfânt, Care pe heruvimi Se odihnește, și ale Sfântului cuviosului părinte Teodosie, luminătorul a toată Rusia, care a făgăduit că se va ruga pentru noi la Înfricoșătoarea Ta Judecată, la care, Doamne, neosândit păzește-mă și pe mine și în pace îndreptează viața mea, pentru rugăciunile tuturor sfinților care din veac bine au plăcut Ție, ale sfinților proroci și Sfinților Apostoli, prealăudaților mucenici și cuvioșilor călugări, pentru care, Preasfinte Stăpâne, primește această rugăciune și mântuiește-mă de tot răul, că Tu ești Dumnezeul meu, și la Tine căzând mă rog, și Ție slavă înalț, Preasfintei Treimi, Dumnezeului Unuia Preaînțelept, Care ai întemeiat pământul pe ape și ai zidit pe om din țărână, și Mântuitorului Atotputernic, Preasfântului Cuvânt, Făcătorului cerului, Luminii Celei începătoare și pururea-fiitoare, Pâinii vieții, Înnoitorului lumii, Păstorului Celui bun, Celui născut mai înainte de veci, lui Iisus Hristos, Care ai mântuit neamul omenesc, și Sfântului Duh, Domnului, Însuși-Stăpânitorului, Purtătorului de foc, Celui fără de chip, Subțire, Nevăzut, Fără de început, Făcătorului de viață, Atotîncepătorului puterilor netrupești, Celui nedespărțit de Ființa Dumnezeiască, Ce odihnește asupra credincioși lor, Căruia închinare și slavoslovie si rugăciune înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Rugăciune după Ceasuri

În mulțimea îndurărilor Tale nădăjduind, la Tine cad, Hristoase Mântuitorule, și spre mulțimea minunilor Tale caut pururea, cerând mare mila Ta! Nu mă lepăda de la fața Ta pentru mulțimea păcatelor mele, că am mâniat numele Tău cel sfânt. Zis-am că voi păzi legea Ta, și n-am păzit-o: pentru aceasta, străin m-am făcut de tot binele. Furată mi-a fost bogăția duhovnicească, iar sufletul meu, ca un rob, amarnic e înjosit, și acum iarăși mă întorc la Tine și cer iertarea multelor mele greșale, că știu iubirea Ta de oameni. Dacă voiești, poți să mă curățești, fiindcă pe slăbănogul pe care cu credință mare l-au pus înaintea Ta în zi de sâmbătă, cu cuvântul l-ai ridicat și ai iertat păcatele lui. Doamne, Dumnezeul meu! Și pe mine, cel slăbănogit de păcatele cele multe, nemișcat cu totul din pricina deznădejdii, cu mila Ta scoală-mă.

Cela ce singur ești Preaînțelept, Doctore al sufletelor și al trupurilor, Care cu cuvântul ai certat valurile mării! Potolește viforul patimilor mele și liniștește valurile gândurilor mele necurate, ceartă-l pe dracul ce pururea mă necăjește, ca să se depărteze de la neputința mea, încât să dobândesc iarăși prin pocăință cele pierdute prin nesimțire, aminte aducându-mi de fiul risipitor și de desfrânată, de tâlhar și de vameș, de cel ce Te-a hulit și de cel ce s-a lepădat de Tine, pe care pururea pomeniți i-ai făcut ca pilde de pocăință.

Deci nu mă trece cu vederea nici pe mine, cel ce mă pocăiesc, că Tu știi nebunia mea și păcatele mele nu s-au ascuns de Tine, că după cum mare este mărirea Ta, și mila Ta e nenumărată. Doamne! Lasă, iartă câte am greșit Ție; curățește-mă, izbăvește-mă de tot răul pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei și ale tuturor sfinților, care din veac bine au plăcut Ție, că Tu ești Dumnezeul meu și Ție slavă și rugăciune înalț, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Rugăciune după Vecernie

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Multmilostive și de oameni Iubitorule, Care nu voiești moartea noastră, a păcătoșilor, ci ne călăuzești în tot chipul la mântuire, trecând cu vederea păcatele și așteptând pocăința, așa cum îndelung m-ai răbdat și pe mine, păzindu-mă în toate zilele vieții mele și dând nevredniciei mele toate facerile de bine, că Milostiv ești și de oameni lubitor, părtaș al trupului nostru, întru care Te-ai îmbrăcat și ai îndumnezeit pe oameni, chemându-i la vrednicia cea dintâi, și pentru a noastră mântuire Te-ai răstignit pe Cruce și, după ce ai zăcut în mormânt, ai înviat a treia zi, slobozind sufletele drepților, care erau ținute în iad!

Caută, Doamne, spre smerenia mea și primește ruga acestei seri, pe care cu nevrednicie o înalț Ție! Nu înalț glasul meu cu graiuri iscusite, ci cu suflet amărât suspin din adâncul inimii, Ție plec grumazul meu dimpreună cu inima, la Tine cad în genunchi și către Tine tind mâinile mele, că Tu știi nebunia mea și păcatele mele nu s-au ascuns de Tine, Ziditorul meu, știi neputința firii mele!

Ce prinos voi aduce ca să plac Ție, sau ce voi răsplăti Dătătorului vieții veșnice? Nimic nu am din cele asupra cărora binevoiește Duhul Tău, dar nu Te mânia pe mine, cel ce mult rău am săvârșit înaintea Ta, nici nu mă lepăda de la fața Ta pe mine, cel ce am limbă neînfrânată, nici nu opri îndurările Tale de la robul Tău: fără ajutorul Tău nimic nu pot face. Cutez a mă ruga Ție necontenit cu mintea, dar cu gândul mă moleșesc; nici un ceas nu am lăsat pentru rugăciune.

Cu duhul doresc să stau înaintea Ta ziua și noaptea, dar cu trupul cad în tina fărădelegilor mele: ci Tu, Doamne, Dumnezeul meu, Cela ce dintru neființă m-ai făcut și din tinerețile mele m-ai păzit până în această zi, miluiește-mă și acum, izbăvește sufletul meu de amăgirea vrăjmașului și nimicește de la inima mea gândurile tulburătoare; întărește picioarele mele pe temelia cea neclintită, pe piatra cea tare a credinței Tale; fii mie zid tare în fața vrăjmașului, ca viforul păcatului să nu surpe casa trupului meu. Pune straja Ta în cele dinlăuntru ale mele, ca să dobor pofta care mă trage cu gânduri trupești.

Întărește-mă, Doamne, cu dreapta Ta cea atotputernică asupra vrăjmașilor celor văzuți și celor nevăzuți și dă-mi a trece cu frică de Dumnezeu vremea cea din urmă a zilei acesteia și a mă înarma asupra întunecatului ispititor. Dă-mi mie semnul cinstitei și de viață făcătoarei Tale Cruci, de care toate taberele drăcești se cutremură și fug ascunzându-se, și dă trupului meu așternut liniștit și ochilor mei somn ușor. Să nu doarmă, nici să dormiteze îngerul cela ce mă păzește, ca de acesta fiind povățuit să aduc ție cu înțelegere luminată și cu minte neabătută rugăciuni de miezul nopții și de dimineață și să plac Ție în toată ziua cu cei ce Te iubesc cu adevărat, dimpreună cu care învrednicește-mă să stau de-a dreapta Ta, pentru rugăciunile Preacuratei Tale Maici, Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei, și cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Tale Cruci și a sfintei Tale Învieri, pe care învrednicește-mă să o văd fără de osândă, cu mila și cu iubirea de oameni a Părintelui Tău fără de început, cu Care bine ești cuvântat împreună cu Preasfântul, Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Rugăciune după Vecernie

Te laud, Doamne, Dumnezeul meu, Te cânt și Te măresc, Doamne, și slăvesc bunătatea Ta, bine Te cuvântez și Te preamăresc, Sfinte, și laud iubirea Ta de oameni, și mă închin Ție, slavoslovind Învierea Ta cea de a treia zi, că din țărână m-ai zidit cu mâna Ta și mi-ai dat viață prin Duhul Sfânt, domn peste tot pământul m-ai pus și ca un părinte mi-ai poruncit să păzesc curăția neîntinată. Furat am fost de sfatul șarpelui, nu m-am îngrijit, Hristoase, de legea Ta, mă rușinez de golătatea mea, că Drept fiind, ai dat spre stricăciune țărâna, dintru care m-am zămislit, și ai poruncit ca pământul să odrăslească spini spre mâhnirea mea; lărgitu-m-am, și în fărădelegile mele asemănatu-m-am dobitoacelor necuvântătoare.

Tu însă, după ce ai înecat tot trupul în apele potopului, certând păgânătatea mea, n-am tras învățătură din iuțimea mâniei Tale și n-am ascultat de Tine, ci nebunește am sporit păcatul meu și fărădelegea mea am înmulțit, și numele Tău cel sfânt, Doamne, l-am dat făpturii, am lepădat dumnezeirea Ta și am slujit făpturii neînsuflețite, și am mâniat, Stăpâne, numele Tău cel sfânt: dar Tu, de îndurările Tale iarăși înduplecat și mare fiind în milostivire, nu ai răbdat să vezi zidirea Ta chinuită de diavolul, ci cu iubire de oameni ai plecat cerurile și pentru mine Te-ai făcut om din Curata Fecioară, precum scria în Legea lui Moisi și în proroci, scuipat și batjocorit ai fost, Îndelung-Răbdătorule, și bătut, și osândit la moarte, și pe Cruce bine ai voit a Te pironi și a gusta moarte, Cela ce ești fără de moarte, și ai înviat a treia zi. Doamne, scoală-mă spre slavoslovire pe mine, osânditul, și curățește-mă de smintelile mele.

Fiu al slavei Tale m-ai făcut și Tată m-ai învrednicit a Te numi, dar iarăși am călcat porunca Ta, făcându-mă rob păcatului. Tu însă, Doamne, mi-ai dăruit vreme de odihnă, ca să mă spăl cu lacrimi. Primește, Mântuitorule, pocăința mea, și curățește-mă de întinăciunea smintelilor mele, și curgeri de lacrimi dă-mi, ca să sting focul veșnic; tânguire și pocăință dă-mi, ca să scap de plânsul ce va să fie; suspinare și întoarcere dă-mi, ca să plâng aici și să scap de chinul de dincolo, și în veșmântul cel dintâi îmbracă-mă, Hristoase, și în cămara Ta primește-mă, unde e glasul îngerilor Tăi și unde se bucură cetele drepților.

O, Preasfântă Treime de o ființă! De la slava Ta nu mă lepăda pe mine, păcătosul, că pe Tine, Dumnezeiască Treime, Te cinstesc, și Ție mă închin, și placul Tău voiesc să-l fac cu toată inima mea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Rugăciune după Vecernie

Învrednicește-mă, Doamne, de zorii zilei ce va să vină și de însăși vederea soarelui, și să fiu păzit fără de păcat cu ocrotirea Ta, Stăpâne, și dă-mi să laud puterea Ta cea nebiruită, că frumoasă foarte ai plăsmuit făptura Ta, ca să slujească nouă, păcătoșilor: și pe mine învrednicește-mă de acest dar al luminii Tale. Rogu-mă Ție, Doamne: dă-mi, Milostive, să văd cândva lumina cea neînserată și nesfârșită a feței Tale — iar acum, îndemnat de ajutorul Tău, de mila Ta bucurându-mă strig grăind: slavă Ție, Treime Sfântă, de o ființă, Nedespărțită și de viață Făcătoare, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Distribuie
Un comentariu la „Rugăciuni pentru ziua de sâmbătă”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *