semănătorul a ieșit
Distribuie

Prorocii au curățit țarina, înțelepții au arat glia, bruma deznădejdii a mărunțit pământul. Atunci a ieșit Semănătorul să semene sămânța Sa. Să ieșim și noi să întâmpinăm pe Semănător. Să ieșim să vedem ce fel de sămânță seamănă El. Să ieșim să cunoaștem țarina pe care El seamănă. Cine este Semănătorul, ce este sămânța și care este țarina? Semănătorul este Hristos. Sămânța este Cuvântul lui Dumnezeu. Iar țarina? Voi sunteți țarina lui Dumnezeu.

A ieșit Semănătorul să semene sămânța Sa. Nu a ieșit la țarina altuia, ci la a Sa, „către ai Săi a venit.” Adică a venit la țarinile Sale și nu la ale altora. Voi sunteți țarina Semănătorului, moșia lui Dumnezeu. Cine altcineva afară de Dumnezeu are vreun drept asupra voastră, asupra țarinilor lui Dumnezeu, asupra moșiei lui Dumnezeu? Nimeni. Singur Dumnezeu. Stăpânul casei este stăpânul țarinii sale și țarina se bucură de stăpânul ei. Toți cei care îi numesc pe oameni țarinile lor, moșia lor, sunt în război cu Dumnezeu și vor avea parte de război. Omul nu este moșia satanei, nici a omului, nici a naturii. Omul este numai și numai moșia lui Dumnezeu, țarina lui Dumnezeu. Cine îl privește pe om în această lumină, adică pe sine și pe aproapele său, acela va avea înțelegerea sfântă despre om și purtare cuvenită față de om.


A ieșit Semănătorul să semene sămânța Sa. Nu a ieșit să semene ce este al altora, ci al Lui. Nici nu a împrumutat și nici nu a răpit sămânța cuiva, ci a scos sămânța Sa să o semene pe țarina Sa. Nu a împrumutat-o nici de la înger, nici de la om, nici de la natură, ci a adus-o din jitnița Sa cerească sămânța Sa pe țarina Sa. Străinul seamănă sămânța altuia pe țarina altcuiva. Stăpânul casei, însă, seamănă sămânța sa pe țarina sa.


Fraților, în aceste vremuri ale noastre, mulți semănători necunoscuți și neinvitați au ieșit să semene. Au ieșit pe țarina lui Dumnezeu să semene sămânță care nu este de la Dumnezeu. Au ieșit pe țarină străină să semene sămânță străină. Din această sămânță străină răsare în oameni – țarinile Domnului – ateismul, necredința, frica, iubirea de sine, hoția, ura, neîngăduința, nervozitatea, încăpățânarea, iubirea de plăceri, zavistia, clevetirea, procesomania, dezbinarea, părtinirea, neiubirea de țară, neomenia și nenumărate alte buruieni, alți ciulini și spini, pe care un semănător adevărat nu le-ar fi semănat niciodată pe țarina sa.


Pe acești semănători răi ai sămânței altora pe țarina altora, Hristos i-a numit furi și tâlhari. „Toți câți au venit mai înainte de Mine sunt furi și tâlhari.” (Ioan 10, 8) Toți acei semănători răi care înainte de Hristos au venit ca străini de sufletul omenesc, ca la o țarină străină, țarina lui Dumnezeu, și au semănat în sufletul omenesc sămânță străină, nedumnezeiască, sunt furi și tâlhari. Sunt furi căci seamănă pe țarina altcuiva. Sunt tâlhari căci seamănă buruiană și spini care îl înjosesc pe om, îl nimicesc și îl sălbăticesc. Furi sunt căci ies fără voia lui Dumnezeu pe țarina lui Dumnezeu ca pe a lor și oamenii lui Dumnezeu îi socotesc drept moșie a lor. Tâlhari sunt căci fac de rușine și urâțesc țarina lui Dumnezeu, adică sufletul omenesc, sădind acele plante care nu sunt vrednice de el.


A ieșit Semănătorul să semene sămânța Sa. Singur Hristos a ieșit cu putere de la Dumnezeu la țarina Lui să semene sămânța Sa. Și Hristos le-a dat poruncă și putere apostolilor Săi să meargă prin lume și să semene sămânța Lui, nu a lor, ci a lui Hristos. De aceea, Apostolul Pavel și zice: „Căci nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Hristos.” (II Corinteni 3, 5) Adică noi nu semănăm sămânța noastră, ci a lui Hristos, și nu pe țarina noastră, ci pe țarina lui Hristos. Cu alte cuvinte: oamenii nu sunt moșia noastră, ci a lui Hristos, iar noi suntem trimișii Lui să semănăm sămânța lui Hristos în țarina Sa. Astfel de poruncă au primit Sfinții Apostoli de la Hristos, Domnul lor, și au predanisit-o Sfintei și ApostoIeștii Biserici și slujitorilor sfințiți ai ei.

Vă scriem acestea pentru că în vremea noastră s-au înmulțit așa-numiții semănători care seamănă sămânță străină pe țarina lui Dumnezeu. De ei dorim să vă păzim, căci seamănă buruiană și spini. astfel de semănători răi dorim să vă apărăm. Obraznici precum furii și tâlharii, ei robesc pe oameni și îi socotesc moșia lor. Aceștia sunt străini de Dumnezeu și nu fiii lui Dumnezeu. Dacă le pomeniți de numele Lui, ei se vor tulbura precum oricare fur se tulbură când i se pomenește numele stăpânului casei. Dacă le pomeniți de numele lui Hristos ca singur adevărat și drept Semănător, ei se vor înfuria precum se înfurie oricare tâlhar când este prins asupra faptului. Pentru ei Hristos este străin precum și ei sunt străini pentru Hristos. De multe ori ei fură câte o sămânță de-a lui Hristos și o seamănă în popor împreună cu sămânța lor cea rea. Astfel, câteodată, vorbesc despre frăția oamenilor, dar nu-L recunosc pe Dumnezeu ca Tată al oamenilor. Vorbesc despre morală, dar leapădă Legea morală a lui Dumnezeu. Vorbesc despre sufletul omenesc, dar leapădă nemurirea sufletului. Vorbesc despre vrednicia omului, dar leapădă obârșia dumnezeiască a omului. Vorbesc despre fericire, dar leapădă Împărăția fericirii veșnice în Ceruri. Astfel, fură câte o sămânță evanghelică și o amestecă cu sămânța lor aducătoare de moarte. Sfântul Apostol Petru le-a găsit nume pe potrivă: „izvoare fără de apă și nori purtați fără de furtună.” (II Petru 2, 17) De astfel de semănături a sămânței putrezite să vă ocrotească și să vă izbăvească Dumnezeu.


Iar al vostru semănător este Hristos Domnul, care acum atâtea veacuri S-a arătat lumii pe țarina Sa, cu sămânța Sa. Țarina este sufletul omenesc, iar voi sunteți țarina lui Dumnezeu. Peste această țarină Hristos a semănat sămânța binelui. Din sămânța Lui răsare tot binele și doar binele. Nu se poate închipui și nici visa și nici dori un bine pe care Hristos să nu-l fi semănat și care să nu fi răsărit din sămânța lui Hristos. Si credința în Tatăl ceresc al tuturor oamenilor și nădejdea luminată și dragostea dătătoare de viață și milă și bunătate, curaj și mângâiere, putere și slavă, înțelegere și cugetare într-un duh, înțelepciune și minte, feciorelnicie și curăție, cinste și statornicie, bucurie și pace, bunăvoire și psalmodiere și nenumărate alte bunuri știute și încă neștiute și nearătate. Toată sămânța sănătoasă, toate roadele dulci, toate jitnițele prea pline; toți care sunt flămânzi duhovnicește — sătui; toți care caută leac de moarte — înviați. Aceasta este sămânța Semănătorului cel ceresc și acestea sunt roadele Lui. Iar țarina sunteți voi. Nu sunteți voi țarină obișnuită, din pământ, ci țarină cuvântătoare și duhovnicească, cu suflet viu și inimă vie. Țarina necuvântătoare se dă oricărui semănător și primește orice sămânță, iar vouă Dumnezeu v-a dat cuget să judecați care sămânță este de la Dumnezeu și inimă să simțiți care sămânță este adevărată și sănătoasă. Așadar să nu vă lăsați fiecărui semănător și nu primiți în sufletul vostru sămânță care nu este de la Hristos, ca nu cumva sufletul vostru să fie cuprins de spini și buruieni.


Aveți grijă de copiii voștri să nu vină la ei cineva înainte de Hristos și să semene sămânța lor cea rea. Fie ca Hristos să fie primul semănător în sufletul și inima copiilor voștri, căci și copiii sunt țarina voastră întru Hristos. Dacă vine cineva înainte de Hristos și pune stăpânire peste sufletul copilului ca peste moșia sa și dacă seamănă sămânța străină a morții peste el, el este fur și tâlhar. Precum însuși Domnul a zis: „Toți câți au venit mai înainte de Mine sunt furi și tâlhari.” (loan 10, 8)


A ieșit Semănătorul să semene sămânța Sa. Bucurați-vă, fraților, întru Hristos, singurul adevărat Semănător care a semănat sămânța Lui și a udat-o cu sângele Lui. Bucurați-vă pentru că părinții voștri au fost țarină bună a lui Dumnezeu, care a primit în sine sămânța lui Hristos și a dat roadă bună. Bucurați-vă și voi toți care sunteți asemenea părinților voștri purtători de Dumnezeu. Stăruiți și asupra copiilor voștri ca Hristos înaintea tuturor să semene în sufletele lor, ca într-un pământ bun, sămânța adevărului și a dragostei dumnezeiești. Bucurați-vă că sunteți fiii Sfintei Biserici Ortodoxe, care este jitnița apostolească a sămânței curate a lui Hristos. Bucurați-vă și vă veseliți și fie ca sufletul vostru să cânte împreună cu îngerii și păstorii: Slavă lui Dumnezeu în Cer, slavă Semănătorului cel ceresc; pace pe pământ, pace fiecărei țarini dumnezeiești; și bunăvoire între oameni, rodul bun dintru sămânță bună. Amin.


Sfântul Nicolae Velimirovici; Cugetări și predici la Nașterea Domnului

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *