Dreptul Simeon
Distribuie

Dreptul Simeon, bătrânul, după mărturia Sfintei Evanghelii, era un om drept și credincios, așteptând mângâierea lui Israel, iar Duhul Sfânt era peste dânsul. Aceluia i s-a făcut știre de la Dumnezeu despre venirea ce degrabă era să fie în lume, a adevăratului Mesia. Și i s-a făcut știre, precum povestesc istoricii cei vechi, astfel:

Când, după porunca lui Ptolomeu, regele Egiptului, se tălmăcea Legea lui Moise și toate prorociile din limba evreiască în cea elinească, pentru care lucru erau aleși oameni înțelepți din Israel, șaptezeci la număr. Între aceștia era și Sfântul și dreptul Simeon, ca un înțelept și iscusit întru dumnezeiasca Scriptură. Atunci el, tălmăcind, scria cuvintele lui Isaia prorocul și, ajungând la cuvintele: Iată fecioară în pântece va zămisli și va naște fiu, s-a îndoit, zicând că nu este cu putință ca o fecioară, neștiind de bărbat, să poată naște și, luând cuțitul, a voit să radă cuvintele acelea. Dar îngerul Domnului i s-a arătat și i-a ținut mâna, zicând: „Nu fi necredincios față de cele scrise, și a căror împlinire singur o vei vedea. Pentru că nu vei gusta moartea până ce nu vei vedea pe Cel ce se va naște din Curata Fecioară, Hristos Domnul”.

Deci el, crezând cuvintele îngerești și prorocești, aștepta cu dor venirea lui Hristos în lume. Și era drept cu viața și fără prihană, ferindu-se de tot răul, șezând lângă biserică și rugându-se lui Dumnezeu să miluiască lumea Să și să izbăvească pe oameni de diavolul cel viclean.

Născându-se Domnul nostru Iisus Hristos și împlinindu-se patruzeci de zile, iar după obiceiul legii fiind adus în biserică de mâinile Preacuratei Sale Maici (Întâmpinarea Domnului), atunci și Sfântul Simeon îndemnat de Duhul a venit în biserică și, căutând spre Pruncul cel mai înainte de veci cum și la Fecioara cea fără de prihană care Îl născuse, L-a cunoscut că Acela este Mesia cel făgăduit și că aceea este Fecioară prin care avea să se împlinească prorocia Isaia. De aceea, i s-a închinat, văzând-o înconjurată de lumină cerească și fiind strălucită cu dumnezeieștile raze.

Deci, cu frică și cu bucurie apropiindu-se de dânsa, a luat în mâinile sale pe Domnul și a zis: Acum slobozește pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta. El a proorocit despre patima lui Hristos și despre răstignirea Lui, spunând că va trece prin sufletul Născătoarei de Dumnezeu sabia mâhnirii și a necazului, când va vedea pe Fiul său răstignit pe Cruce. Și așa, mulțumind lui Dumnezeu, s-a mutat cu pace la adânci bătrâneți, pentru că se scrie despre dânsul că a trăit 360 de ani – Dumnezeu astfel lungindu-i viața – ca să ajungă vremea cea din toți vecii dorită, în care Fiul cel fără de ani S-a născut din Sfânta Fecioară, Căruia se cuvine slava în veci. Amin.

Troparul Sfântului Dreptului Simeon, glasul al 4-lea Bătrânul Simeon astăzi se veselește că a primit în brațele sale pe Pruncul mai înainte de veci Dumnezeu, și din legăturile trupului se roagă de a fi slobozit și strigă: au văzut ochii mei mântuirea Ta în pace.

Distribuie
2 comentarii la „Sfântul și dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu”
  1. […] Bătrânul Simeon L-a primit pe Prunc în templu, L-a îmbrățișat și a rostit rugăciunea către Domnul: Acum slobozește pe robul Tău, Stăpâne, în pace (Luca 2, 29), care însemna că Simeon se simțea legat de pământ și cerea să fie eliberat, căci cel ce-L îmbrățișează în viața lui pe Hristos simte viața aceasta ca pe o temniță și vrea să se elibereze pentru a se muta în cealaltă viață, cea veșnică. Apoi îi profețește Maicii Lui, Fecioarei Maria, despre Prunc: Iată, Acesta este pus spre căderea și spre ridicarea din Israel și ca un semn care va stârni împotriviri, și prin sufletul tău va trece sabie ca să se descoperă gânduri din multe inimi (Luca 2, 34-35). Toți cei ce cred în Fiul tău, iată, vor fi înviați, se vor mântui, îi spune Mariei. Observăm că nu îl include și pe Iosif, nu spune Fiul vostru, ci Fiul tău. Toți cei ce nu vor crede vor pieri. Acest Prunc va fi semn pentru multă lume, iar Maicii Domnului îi prorocește: iată, prin sufletul tău va trece sabie, arătând durerea pe care o va simți văzându-și Fiul răstignit pe cruce. […]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *