sinaxar 1 iunie
Distribuie

Sfinții zilei din calendarul ortodox. Sinaxar 1 iunie: Sfântul Iustin Martirul și Filozoful și cei împreună cu el; Sfântul Mucenic Firm; Sfinții Mucenici Iust, Iustin, Hariton, Harita fecioara, Evelpist, Ierax, Peon și Valerian; Sfântul Preacuvios Agapit, doctorul de la Lavra Pecerska și Sfântul Cuvios Iustin de la Celie. Despre viețile lor pe scurt puteți citi în continuare…

În luna iunie, în ziua întâi, pomenim pe Sfântul Iustin Martirul și Filozoful și cei împreună cu el

Sfântul Iustin era din Flavia Neapolis, vechiul Sihem, din Samaria. Era păgân de neam, născut în inima Pelestinei și a trăit pe vremea împăratului filozof Marcu-Aureliu (161-180).

Încă de tânăr, a simțit chemare pentru filozofie, dorind a cunoaște adevărul asupra vieții și asupra lui Dumnezeu. Aceasta avea să-l ducă până la Hristos. Viața lui a fost o lungă căutare a Adevărului. În căutarea lui, Sfântul Iustin s-a făcut, rând pe rând, ucenicul unui dascăl stoic, mai apoi, ucenic al unuia aristotelic, pe urmă, al unui pitagorean, pe care l-a părăsit repede, pentru unul platonician. Nădăjduia, de la toți, să poată afla pe Dumnezeu, Adevărul. Odată, retras în liniște și plimbându-se pe malul mării, a întâlnit un bătrân necunoscut, care l-a scos din înșelare. A rămas uimit când bătrânul l-a îndemnat să cerceteze cărțile Proorocilor și să se roage, ca să i se deschidă porțile vieții. Pe drumul arătat de bătrân, pe care nu l-a mai văzut niciodată, Sfântul Iustin s-a încredințat că numai filozofia creștină este singura filozofie de folos și s-a făcut creștin. Ca urmare, după botez, n-a mai lepădat, toată viața lui, haina de filozof; dimpotrivă, a deschis, la Roma, o școală de ucenici, făcându-se apostol al noii filozofii. A călătorit și la Efes, în Asia, în slujba aceluiași apostolat, având loc, acolo, convorbirea lui cu iudeul Trifon, de unde s-a întors la Roma. De aici, Sfântul Iustin a trimis împăratului-filozof Marcu-Aureliu, prima lui apărare a creștinilor.

Scrierile Sfântului Iustin sunt numeroase: multe s-au pierdut. Nu ne-au mai rămas decât cele două apărări (Apologii) ale creștinilor, dovedind împăratului și senatului roman nevinovăția creștinilor, precum și Dialogul cu Trifon iudeul, adeverind că Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mesia.

Sfântul Iustin a arătat că filozofii păgâni au cunoscut, și ei, pe Dumnezeul cel adevărat, pe de-o parte, prin Scriptura lui Moise, pe de altă parte, prin lucrarea în lume a Logosului.

Sfântul Iustin a fost prins, fiind pârât de un filozof, anume Crescent cinicul. Actele judecății lui ni s-au păstrat. Adus în fața lui Rusticus, dregătorul din Roma, Sfântul Iustin a înțeles că, de acum, nu mai era vorba să lămurească pe cineva, ci de a mărturisi. La judecată a fost întrebat: „Cu ce știință te îndeletnicești tu?“ Răspunsul lui a fost: „Am studiat toate științele. Am sfârșit prin a mă lipi de învățătura cea dreaptă, a creștinilor.“

A fost osândit să fie biciuit și să i se taie capul. Sfântul Iustin n-a murit singur; era înconjurat de șase din ucenicii săi.

Tot în această zi, pomenim pe Sfântul Mucenic Firm

Acesta a fost în zilele lui Maximian și pentru credința în Hristos a fost prins și adus către Magon ighemonul, și neplecându-se a aduce jertfă la idoli, a fost dezbrăcat și bătut cu vine, după aceea a fost spânzurat, chinuit în multe feluri, iar la sfârșit i-au tăiat capul, și așa a luat cununa luptelor sale.

Tot în această zi, pomenim pe Sfinții Mucenici Iust, Iustin, Hariton, Harita fecioara, Evelpist, Ierax, Peon și Valerian

În acea vreme cînd păgînii închinători de idoli au pus înainte prin toate țările și cetățile acea poruncă păgînă împotriva binecredincioșilor creștini, ca tot cel ce crede în Hristos să fie silit la jertfa idolească, atunci au fost prinși Sfinții Mucenici Iustin, Hariton, Evelpist, Ierax, Peon, Valerian și o femeie cu numele Harita și, ducîndu-i în Roma înaintea lui Rustic, eparhul cetății, i-au pus la judecată. Deci, eparhul a zis către Iustin: „Supune-te zeilor și poruncilor împărătești, ca să nu fii osîndit la moarte”. Sfîntul Iustin i-a răspuns: „Nimeni nu poate să fie osîndit vreodată, dacă va asculta poruncile Mîntuitorului nostru Iisus Hristos”.

Eparhul l-a întrebat: „Ce fel de învățătură ai?” Iar Iustin a răspuns: „M-am sîrguit a învăța toate învățăturile dinafară și, iscusindu-mă în toată filosofia, mai pe urmă, m-am lipit de adevărata învățătură a creștinilor, deși aceasta nu este bineplăcută acelora care rătăcesc în socoteala cea nedreaptă”. Atunci Rustic a zis: „O, ticălosule, oare iubești acele învățături, care sînt potrivnice socotelii noastre?”

Sfîntul Iustin a răspuns: „Cu adevărat le iubesc și urmez dogmelor celor drepte ale creștinilor”. Eparhul a zis: „Dar ce fel sînt acele dogme?” Iustin a răspuns: „Dogmele cele drepte pe care noi creștinii le păzim cu dreaptă credință, sînt acestea: să cunoaștem pe adevăratul Dumnezeu, Făcătorul și Ziditorul a toate celor văzute și nevăzute. Să mărturisim pe Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel vestit mai înainte de prooroci, Care va să vie să judece neamul omenesc. Acela este propovăduitorul mîntuirii, și învățătorul celor ce doresc să se povățuiască la fapte bune. Eu nu pot să spun ceva slăvit de Dumnezeirea cea fără de sfîrșit, fiind om neputincios și mai mic decît toți, dar mărturisesc că acest lucru este al proorocilor, de vreme ce ei au vestit cu mulți ani mai înainte venirea de sus pe pămînt a Acestuia, despre Care am spus că este Fiul lui Dumnezeu”.

Eparhul a întrebat: „În ce loc se adună creștinii?” Iustin răspunse: „Fiecare se duce unde poate și unde voiește. Ți se pare oare, că noi creștinii numai la un loc ne adunăm? Nimic să nu socotești despre acest lucru, deoarece Dumnezeul creștinilor este pretutindeni și, fiindcă este nevăzut, umple pămîntul și cerul. Pretutindeni este închinat de cei credincioși și slava Lui se cinstește peste tot locul!”

Eparhul zise: „Spune-mi adevărat, în care loc vă strîngeți și unde aduni pe ucenicii tăi?” Iustin a răspuns: „Eu am petrecut pînă acum aproape de casa unui oarecare Martin, lîngă baia ce se numește Timiotini și acum a doua oară am venit în cetatea Romei. Deci nu știu alt loc afară de cel ce l-am spus și dacă a voit cineva să vină la mine, eu l-am primit și l-am împărtășit de învățătura cea adevărată”. Rustic a zis: „Dar tu ești creștin?” Iustin a răspuns: „Cu adevărat, sînt creștin”. Atunci eparhul a zis lui Hariton: „Au doară și tu ești creștin?” Sfîntul Hariton a răspuns: „Ajutîndu-mi Dumnezeu și eu sînt creștin”. După aceasta, Rustic a întrebat pe fericita femeie Harita de urmează și ea credinței lui Hristos. Aceea i-a răspuns: „Cu darul lui Dumnezeu, sînt creștină”.

Apoi Rustic a zis lui Evelpist: „Dar tu cine ești?” El a răspuns: „Sînt rob împărătesc, însă sînt creștin dăruit de Domnul Hristos cu libertate, iar cu milostivirea și cu darul Lui m-am făcut părtaș la aceeași nădejde la care sînt și aceștia pe care-i vezi”. După aceasta eparhul a întrebat pe Ierax: „Oare și tu ești creștin?” Ierax a răspuns: „Cu adevărat și eu sînt creștin, de vreme ce cinstesc pe același Dumnezeu și mă închin Lui”.

Eparhul a întrebat: „Iustin v-a făcut pe voi creștini?” Ierax a răspuns: „Eu am fost și voi fi creștin”. După aceea, stînd de față și Sfîntul Peon, a grăit: „Și eu sînt creștin”. Atunci eparhul a zis: „Cine te-a învățat pe tine credința creștină?” El a răspuns: „De la părinți am luat bună mărturisire”. După aceea Evelpist a zis: „Și eu m-am povățuit de la părinții mei a fi creștin, însă ascultînd cuvintele lui Iustin, m-am întărit și mai mult în credința creștinească”. Eparhul l-a întrebat: „Dar unde sînt părinții tăi?” Evelpist răspunse: „În Capadochia”. Eparhul a întrebat și pe Ierax: „În ce parte sînt părinții tăi?” Ierax a răspuns: „Adevăratul nostru tată este Hristos, iar maică, Credința, prin care credem într-însul; iar pămînteștii mei părinți au murit; eu am ieșit din Iconia Frigiei și am venit aici”. După aceea eparhul a întrebat și pe Valerian: „Ce ai de zis și tu? Au doară nu ești și tu creștin și spre zeii noștri nu ai osîrdie?” Valerian a răspuns: „Și eu sînt creștin, de vreme ce cinstesc și mă închin unui adevărat Dumnezeu, iar pe zeii voștri îi defaim”.

După aceea, eparhul, întorcîndu-se către Iustin, a zis: „Ascultă, tu, cel ce te numești că ești bine grăitor! Ți se pare că ții învățătura cea adevărată, dacă vei fi rănit de la cap peste tot trupul și aștepți oare ca pentru aceea să te sui la cer?” Iustin răspunse: „Aștept ca și eu să am aceeași răsplătire de la Domnul meu, care s-a pregătit celor ce păzesc învățătura lui Hristos, dacă voi răbda muncirea cea grăită de tine; pentru că știu, că tuturor celor ce viețuiesc cu bună credință, și pătimesc ceva pentru Dumnezeul lor, li se păstrează darul lui Dumnezeu pînă ce va trece toată lumea”. La aceasta eparhul Rustic a zis: „Socotești, oare, că te vei sui la ceruri și vei primi vreo răsplată de la Dumnezeul tău?” Iustin a răspuns: „Nu socotesc, ci știu cu întemeiere și aceea o nădăjduiesc cu neîndoire”. Rustic a zis: „Să ne apropiem de aceea la trebuința care ne stă înainte; deci, adunați-vă la un loc și, toți împreună, jertfiți zeilor!” La acestea Iustin a răspuns: „Nimeni, avînd conștiința dreaptă, nu va voi să se lipsească de dreapta credință și să cadă în rătăcire și fărădelegi”.

Eparhul Rustic a zis: „De nu vă veți supune poruncilor noastre, veți suferi munci fără de nici o milă”. Iustin a răspuns: „Dorim cu adevărat, ca pentru Domnul nostru Iisus Hristos să răbdăm munci și să ne mîntuim, pentru că acelea ne mijlocesc nouă mîntuire și îndrăzneală la înfricoșata Lui judecată, Căruia din dumnezeiască poruncă Îi va sta înainte toată lumea”. Același lucru l-au spus și ceilalți mucenici adăugînd și aceasta: „Fă îndată ceea ce ai de gînd să faci că noi sîntem creștini și nu vom jertfi idolilor”.

Auzind acestea, eparhul a dat o hotărîre ca aceasta: „Cei ce nu voiesc să jertfească idolilor și nu se supun poruncii împărătești, să fie bătuți cu toiege și pedepsiți, apoi să li se taie capetele, precum poruncesc legile romanilor”. Deci sfinții mucenici, slăvind pe Dumnezeu, au fost scoși la locul cel obișnuit și, după bătăile ce li s-au dat, au fost tăiați cu securea. Astfel, acei sfinți mucenici, și-au săvîrșit pătimirile întru mîntuitoarea mărturisire.

După aceasta, unii din cei credincioși au luat în taină trupurile lor cele cinstite și le-au îngropat la loc cuviincios, ajutîndu-le la aceasta darul Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia se cuvine slavă în vecii vecilor. Amin.

Tot în această zi, pomenim pe Sfântul Preacuvios Agapit, doctorul de la Lavra Pecerska

Cînd părintele nostru, Cuviosul Antonie al Pecerscăi, era vestit prin dăruirea de tămăduiri, a venit din Kiev, în peșteră la dînsul, acest fericit Agapit, dorind tămăduirea sufletească prin tunderea în schima monahală, pe care a și cîștigat-o cu înlesnire. El urma cu tot sufletul vieții celei asemenea cu îngerii a Cuviosului Antonie, care a fost singurul martor al nevoințelor lui.

El a văzut că acel mare bărbat slujea singur bolnavilor și-i tămăduia cu rugăciunea sa; însă, acoperindu-și darul rugăciunii sale ce i se dăduse, le dădea acelora verdețuri din mîncarea sa, ca și cum acelea erau pentru tămăduire. Drept aceea, văzînd aceasta, fericitul Agapit s-a ostenit mulți ani, rîvnind la nevoințele sfîntului stareț. Căci, atunci cînd se îmbolnăvea cineva din frați, fericitul își lăsa chilia sa și se ducea la fratele cel bolnav, căruia îi slujea și purta grijă de el; rugîndu-se lui Dumnezeu neîncetat pentru mîntuirea bolnavului, deși, de multe ori, i se lungea boala cuiva.

Astfel, Dumnezeu, binevoind să înmulțească credința și rugăciunea robului său Agapit, și așa urmînd nevoințelor Cuviosului Antonie, acest fericit Agapit s-a învrednicit a fi părtaș aceluiași dar cu dînsul, de vreme ce, cu rugăciunea sa, tămăduia pe toți bolnavii cărora le dădea, asemenea cuviosului, verdețuri pe care el le fierbea pentru mîncare lui; de aceea s-a numit și doctor. Despre aceea s-a auzit și în cetate și mulți bolnavi, venind la dînsul, se întorceau sănătoși.

În acea vreme, era în cetatea Kievului un doctor oarecare, cu neamul și cu credința armean. Acel doctor era foarte meșter în doctorii, cum mai înainte de el nu fusese altul. El nu mai cerceta pe cel bolnav de moarte, deoarece, numai cînd se uita spre cel bolnav, îndată îl cunoștea și-i spunea ziua și ceasul morții, și niciodată nu i se schimba cuvîntul. Deci, un bolnav din aceia a fost adus în Mănăstirea Pecersca. Acela era cel dîntîi din boierii cneazului Vsevolod, pe care doctorul armean îl deznădăjduise, prevestindu-i moartea după opt zile. Fericitul Agapit, făcînd rugăciune pentru dînsul, i-a dat să mănînce verdețuri de care mînca singur, și astfel l-a făcut sănătos. Această minune s-a vestit în tot pămîntul Rusiei.

Deci, doctorul armean, rănindu-se de săgeata zavistiei, a început a ocărî pe fericitul Agapit. Apoi a trimis în Mănăstirea Pecersca pe un osîndit la moarte, căruia i-a poruncit să ia otrăvuri de moarte, ca, gustînd din ele, să moară înaintea lui Agapit. Fericitul, văzîndu-l pe acela murind, i-a dat din aceleași verdețuri de care mîncase el singur și, făcînd rugăciune pentru dînsul, a izbăvit de moarte pe cel osîndit morții. De atunci, acel armean s-a înarmat cu mai multă mînie contra fericitului și a îndemnat pe cei de o credință cu sine să-i dea și să bea însuși Agapit otrăvuri de moarte. Dar fericitul Agapit, bîndu-le, a rămas fără de vătămare, pentru că Domnul, Care știe să mîntuiască de ispite pe cei dreptcredincioși, a zis: Măcar de ar bea și ceva de moarte, nu-i va vătăma pe ei.

După aceasta s-a îmbolnăvit în Cernicov cneazul Vladimir Vsevolodovici monomahul, pe care îl căuta cu dinadinsul doctorul armean, însă nimic nu sporea, ci mai mult se întărea boala; drept aceea, cneazul, fiind aproape de sfîrșit, a trimis la părintele Ioan, egumenul Pecerscăi, și l-a rugat să trimită la dînsul în Cernicov pe fericitul Agapit, pentru a-l tămădui de boală. Deci, chemîndu-l egumenul la dînsul, i-a spus de rugămintea cneazului. Însă fericitul Agapit, care niciodată nu ieșise afară pe poartă să tămăduiască vreun bolnav, ci numai în mănăstire, a răspuns cu smerenie: „Dacă voi merge la cneaz, pentru un lucru ca acesta, apoi voi merge la toți! Deci, mă rog ție, părinte, să nu mă faci a ieși din mănăstire pentru slava omenească, de care m-am făgăduit înaintea lui Dumnezeu să fug pînă la cea din urmă răsuflare a mea. De vei voi, este mai bine să mă duc în altă țară și, după ce va trece nevoia aceasta, iar mă voi întoarce aici”. Deci, trimisul cneazului, pricepînd că nu poate să aducă pe fericitul Agapit la stăpînul său, a început a se ruga să-i dea măcar verdeață spre tămăduire. Fericitul, fiind silit de egumen, a dat trimisului verdețuri din mîncarea sa, pe care ducîndu-le și gustîndu-le cneazul, îndată s-a făcut sănătos, pentru rugăciunile fericitului.

Atunci cneazul Vladimir monomahul, a venit singur în Mănăstirea Pecerscăi, voind să vadă cine este acela prin care Dumnezeu i-a dăruit sănătate, căci niciodată nu văzuse pe fericitul. Drept aceea, dorea să-l cinstească cu multe bunătăți; însă Agapit, nevoind să fie slăvit pe pămînt, s-a ascuns. Atunci cneazul a dat egumenului aurul pe care îl adusese aceluia. Apoi, nu după multă vreme, același Vladimir a trimis pe unul din boierii săi cu multe daruri la fericitul Agapit, pe care, găsindu-l în chilie i-a pus înainte cele ce adusese. Fericitul ia zis: „O, fiule, eu niciodată n-am luat nimic de la nimeni, de vreme ce niciodată n-am tămăduit cu pute-rea mea ci cu puterea lui Hristos; deci, nici acum nu-mi trebuie acestea”.

Boierul a răspuns: „Părinte, cel ce m-a trimis știe că nu-ți trebuie nimic, dar te rog pentru mîngîierea fiului tău, căruia Dumnezeu i-a dăruit prin tine sănătate, primește acestea și le dă, de-ți este plăcut, săracilor”. Deci, starețul i-a zis: „De vreme ce grăiești astfel, le voi primi cu bucurie; însă să spui celui ce te-a trimis că, celelalte cîte le are, sînt tot străine, din care nimic nu va putea să ia cu sine, cînd se va duce din această viață trecătoare; drept aceea, să le împartă săracilor, căci Domnul singur l-a izbăvit de moarte, iar eu nimic n-aș fi sporit. Deci, îl rog într-aceasta să fie ascultător, ca să nu pătimească ceva mai rău”.

Acestea zicînd, fericitul Agapit a luat aurul ce l-a adus și s-a dus cu el în chilie, ca și cum ar voi să-l ascundă; dar, ducîndu-l afară din chilie, l-a aruncat și, fugind singur, s-a ascuns. Iar boierul după puțină vreme a ieșit și a văzut toate darurile lepădate înaintea ușii, pe care, luîndu-le, le-a dat egumenului Ioan. Apoi întorcîndu-se la cel care l-a trimis, i-a spus toate cele ce a văzut și a auzit de la acel fericit. Atunci toți au cunoscut că este rob adevărat al lui Dumnezeu, de la care cerea plată, iar nu de la oameni. Atunci cneazul, neîndrăznind a nu asculta pe sfînt, a început fără cruțare a-și împărți săracilor averea sa.

După multă osteneală și nevoințe plăcute lui Dumnezeu, însuși fericitul bătrîn Agapit, acest doctor fără de plată, s-a îmbolnăvit. Înștiințîndu-se de acest lucru, doctorul cel mai sus pomenit a mers la el pentru cercetare și a început a se întreba cu el despre meșteșugul doctoricesc, întrebîndu-l: „Cu ce fel de verdețuri se tămăduiește acel fel de boală?” Fericitul a răspuns: „Cu acelea care, singur Domnul, doctorul sufletului și al trupului, ne dă sănătate”.

Armeanul, înțelegînd că este foarte neștiutor în doctorii, a zis către ai săi: „Acesta nu știe nimic din meșteșugul nostru”. Apoi, luîndu-l de mînă, a zis: „Adevărul spun, căci a treia zi vei muri! Iar de s-ar schimba cuvîntul meu, atunci îmi voi schimba viața și voi fi și eu monah ca și tine”. Atunci fericitul a zis cu mînie: „Astfel este chipul doctoriei tale? Îmi vestești mai mult de moarte, în loc să-mi dai ajutorul tău? De ești iscusit, dă-mi viață; iar de nu o stăpînești pe aceasta, de ce mă ocărăști, osîndindu-mă ca să mor a treia zi? Căci Domnul mi-a vestit că după a treia lună voi merge la El”. Armeanul a zis iarăși: „Iată, acum cu totul te-ai schimbat, căci bolnavi de aceștia niciodată nu pot trăi mai mult de trei zile”. El slăbise foarte mult, încît nici nu putea să se miște.

Pe cînd era astfel, au adus din Kiev la dînsul un bolnav pentru tămăduire. Deci, fericitul, cu ajutorul lui Dumnezeu, s-a sculat îndată ca și cum n-ar fi fost bolnav și, luînd obișnuitele sale verdețuri pe care le avea spre mîncare, le-a arătat armeanului, zicînd: „Acestea sînt verdețurile doctoriei mele, vezi și înțelege!” Iar el văzînd, a zis sfîntului: „Acestea nu sînt din verdețurile noastre, dar mi se pare, că sînt din Alexandria”. Fericitul, rîzînd de neștiința lui, a dat bolnavului să guste din verdețurile acelea și, rugîndu-se, îndată l-a făcut sănătos pe acel bolnav. Apoi a zis către doctorul armean: „Fiule, te rog mănîncă din aceste verdețuri cu mine, de-ți este cu plăcere, de vreme ce nu am cu ce să te ospătez”.

Armeanul a răspuns: „Părinte, noi în această lună postim patru zile; deci acum sînt în post”. Fericitul auzind acestea, l-a întrebat: „Cine ești tu și ce credință ai?” Iar el i-a răspuns: „Au n-ai auzit de mine, că sînt armean?” Fericitul Agapit a zis către el: „Cum dar ai îndrăznit a intra aici, spre a-mi spurca chilia mea și încă a mă ține de mîna mea păcătoasă? Ieși de la mine, străinule de credință și necredinciosule”. El, fiind rușinat, s-a dus.

După aceasta fericitul Agapit, după proorocia sa, a trăit trei luni și, îmbolnăvindu-se puțin, s-a dus către Domnul în ziua de întîi iunie. Astfel, fiind doctor fără de plată pe pămînt, stă acum în ceruri, unde nu este durere și unde și-a luat multă plată. Iar cinstitele lui moaște, frații le-au pus cu cîntare, după obicei, în peștera cuviosului Antonie.

După moartea sfîntului, doctorul armean a venit la Mănăstirea Pecersca și a zis egumenului: „De acum părăsesc armenescul eres și cred cu adevărat în Domnul Hristos, Căruia doresc a-I sluji în sfînta rînduială monahicească. Căci mi s-a arătat fericitul Agapit, zicîndu-mi: „Te-ai făgăduit să primești chipul monahicesc; iar de vei minți, îți vei pierde și viața și sufletul!” Deci, eu cred că cel ce mi s-a arătat este Sfîntul Agapit, de vreme ce, de ar fi voit să trăiască mai multă vreme aici, i-ar fi dăruit lui Dumnezeu. Eu văzusem că el nu va trăi mai mult de trei zile, iar Dumnezeu i-a adăugat trei luni și, de ar fi zis să nu trăiască el trei luni, ar fi trăit trei ani. Deci, acum socotesc că singur a voit să se ducă de la noi, dorind împărăția sfinților, ca un adevărat sfînt. Căci Dumnezeu, mutîndu-l din vremelnica viață, din locașul acesta, i-a dăruit viața cea veșnică în locașurile cele cerești; drept aceea doresc a împlini îndată porunca acestui sfînt bărbat”.

Auzind acestea egumenul de la doctorul armean, l-a tuns în schima monahală, învățînd mult pe doctorul trupurilor celor străine, ca să fie iscusit în doctoria sufletului său, urmînd fericitului Agapit. Iar el, nevoindu-se cu dumnezeiasca plăcere și-a petrecut viața în aceeași mănăstire a Pecerscăi și a primit fericitul sfîrșit, în cinstea doctorului sufletelor și al trupurilor, a Domnului nostru Iisus Hristos, cu Cel fără de început al Lui Părinte și cu a Preasfîntului, Bunului și de viață Făcătorului Său Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tot în această zi, pomenim pe Sfântul Cuvios Iustin de la Celie

Acest mare luminător s-a născut în anul 1894, în orașul Vranie din sudul Serbiei, de ziua praznicului Buneivestiri. Strămoșii din partea tatălui său fuseseră preoți șapte generații la rând, de unde și numele de familie Popovici, iar mama sa era o femeie foarte evlavioasă. Crescând în această familie binecuvântată, sfântul a învățat apoi la Belgrad și în Rusia, Anglia și Grecia, devenind doctor în teologie. In același timp a dus și o viață de nevoință aspră, după pilda Sfinților Părinți pe care i-a studiat, iar în anul 1916 a fost călugărit cu numele de Iustin. Multă vreme a fost profesor în diferite seminarii, iar apoi a predat la facultatea de teologie din Belgrad. După al doilea război mondial s-a retras la Mănăstirea Celie, unde a devenit duhovnic vestit în toată lumea. Scrierile sale, peste 40 de volume traduse în numeroase limbi, constituie un dreptar al Ortodoxiei în lupta cu ispitele veacului de acum. A plecat la cele cerești în anul 1979, când se prăznuia aceeași sărbătoare, Bunavestire, ca la venirea sa pe lume. Atât în timpul nevoinței sale pământești, cât și după mutarea la Domnul, prin rugăciunile sale s-au săvârșit nenumărate minuni, spre slava lui Dumnezeu și întărirea Sfintei Sale Biserici.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *