sinaxar 16 ianuarie
Distribuie

Sfinții zilei din calendarul ortodox. Sinaxar 16 ianuarie: Închinarea cinstitelor lanțuri ale Sfântului Apostol Petru; Sfântul Mucenic Danact, citețul și Sfinții Mucenici și frați Pevsip, Elasip, Mesip și moașa lor, Neonila, și cei împreună cu dânșii. Despre viețile lor pe scurt, puteți citi în continuare…

În luna ianuarie, în ziua cincisprezece, pomenim Închinarea cinstitelor lanțuri ale Sfântului Apostol Petru


Când Sfântul Apostol Petru a fost dus în temniță de împăratul Irod și era legat cu două lanțuri de fier, dormind el noaptea între doi ostași, a venit îngerul Domnului și lovindu-l în coastă, l-a deșteptat și l-a scos afară, căzînd de pe dînsul lanțurile cele de fier; despre aceasta se scrie în Faptele Apostolilor: Și s-a auzit acea prea slăvită izbăvire din legături și din temniță a lui Petru, prin toată cetatea Ierusalimului. Atunci niște credincioși, în taină luînd lanțurile acelea, le-au păstrat la ei, avîndu-le înaintea ochilor, ca pe însuși Sfîntul Apostol Petru; care nezăbovind după acea ieșire din temniță, s-a dus în alte țări, propovăduind cuvîntul lui Dumnezeu, și nu s-a arătat în Ierusalim.


Deci, lanțurile acelea au luat putere tămăduitoare de la trupul apostolului. și precum erau maramele și basmalele lui Pavel, așa și lanțurile lui Petru, care au ros trupul lui, tămăduiau neputințele și goneau duhurile cele viclene. Drept aceea, se cinsteau cu cucernicie de cei credincioși acele cinstite lanțuri, cărora li se închinau și cu dinadinsul le păstrau, din neam, ca moștenire; pentru că părinții le lăsau copiilor lor, iar copiii venind în locul tatălui, le încredințau moștenitorilor lor. Și astfel unul după altul primindu-le și unul altuia spunînd de cine s-au atins lanțurile acelea și de care trup s-au sfințit.


Cu o moștenire ca aceasta au ajuns lanțurile în mîinile lui Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului (422-458); și pe cînd dreptcredincioasa împărăteasă Evdochia, soția împăratului Teodosie cel Mic (408-450), se afla în Ierusalim, a zidit multe biserici; Sfintele Locuri cu cheltuială împărătească le-a împodobit, și iarăși s-a întors la Constantinopol; atunci patriarhul Iuvenalie, văzîndu-i dreapta credință și iubirea ei de Dumnezeu, i-a dăruit multe din duhovniceștile vistierii; iar între alte lucruri sfinte, i-a dat și aceste cinstite și de minuni făcătoare lanțuri ale Sfîntului Apostol Petru, pe care, luîndu-le împărăteasa, le-a adus în Constantinopol; deci, un sfînt lanț l-a dus înăuntrul bisericii celei mari a Sfîntului Apostol Petru, unde săvîrșea soborul lui, iar altul l-a trimis la Roma, fiicei sale Eudoxia, care era măritată după împăratul Romei, Valentinian al treilea (424-455), și aceea fiind următoare maicii sale în credința cea dreaptă, cu dragoste a primit acel neprețuit dar și zidind o biserică în numle Sfîntului Apostol Petru, în muntele Escuilinului, a pus într-însa acel lanț.


S-a aflat în Roma și un alt lanț al Sfîntului Petru, cu care l-a legat Nero tiranul, și acela, împreună cu lanțul cel adus de la Constantinopol, a fost pus în biserică. Și s-a așezat praznicul închinării cinstitelor lanțuri în șaisprezece zile ale lunii ianuarie, întru cinstirea și pomenirea Sfîntului Apostol Petru și întru slava lui Hristos, Dumnezeul nostru. Amin.

Tot în această zi, pomenim pe Sfântul Mucenic Danact, citețul


Acest sfânt mucenic era din Iliric, din locul numit Avlovna, fiind citeț al bisericii de acolo. Năvălind păgânii, el a luat veșmintele bisericii ca să le scape și a fugit cu ele; dar într-un sat a fost prins de păgâni și silit să jertfească idolului Dionis. Și neplecându-se la aceasta, a fost omorât cu sabia.


Tot în această zi, pomenim pe Sfinții Mucenici și frați Pevsip, Elasip, Mesip și moașa lor, Neonila, și cei împreună cu dânșii


Acești sfinți mucenici erau toți trei din Capadochia, foarte iscusiți la îmblânzirea cailor tineri sălbatici și la întrecerile în alergările de cai. Odată, la o serbare, dată în cinstea zeiței Nemesis, în patria lor, au chemat la ospăț și pe Neonila, bunica lor. Aceasta fiind creștină își bătea joc de idoli și le vorbea despre iconomia lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Iar ei și-au adus aminte de vedeniile avute în vis, când au fost sfătuiți să creadă în Hristos. Deci, crezând, au surpat idolii și au mărturisit pe Hristos în mijlocul adunării de oameni. Pentru aceasta au fost aruncați în foc de elini, stăpânii lor. Și așa au luat cununa muceniciei toți trei, împreună cu bătrâna Neonila.


Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește. Amin.

Distribuie