sinaxar 23 mai
Distribuie

Sfinții zilei din calendarul ortodox. Sinaxar 23 mai: Sfântul Ierarh Mihail Mărturisitorul, episcopul Sinadei; Sfânta Mironosiță Maria lui Cleopa; Sfântul Mucenic Mihail monahul și Soborul Sfinților din Rostov și Yaroslav. Despre viețile lor pe scurt puteți citi în continuare…

În luna mai, în ziua douăzeci și trei, pomenim pe Sfântul Ierarh Mihail Mărturisitorul, episcopul Sinadei

Acest sfînt Mihail, după cum s-a învrednicit a fi de un nume cu îngerul cel mare al puterilor cerești, tot astfel, și viața lui a fost îngerească, de vreme ce și-a luat asupră-și curăția cea feciorească și celelalte fapte bune. El s-a afierosit lui Dumnezeu din brațele maicii sale, și s-a arătat slujitor ales al Lui, primind din tinerețe viața monahicească, împreună cu Sfîntul Teofilact al Nicomidiei, în zilele Prea sfințitului patriarh Tarasie. Acesta i-a trimis pe amîndoi la o mănăstire, ce era zidită lîngă gura Pontului Euxin – Marea Neagră de azi – unde, nevoindu-se, au sporit în faptele cele bune și au cîștigat îndrăzneală către Dumnezeu prin rugăciunile lor.

Odată, pe vremea secerișului, fiind arșiță mare și neavînd apă, au slăbit de multă sete, pentru aceasta s-a rugat lui Dumnezeu și un vas de aramă uscat l-au făcut să izvorască apă multă spre trebuință; pentru că Domnul face voia celor ce se tem de El și ascultă rugăciunile lor. Această minune a fost asemenea cu aceea care s-a făcut în pustie, cînd Dumnezeu a scos apă din piatră poporului Israel cel însetat, și cu alta, cînd Samson, murind de sete, a izvorît izvor de apă vie, din osul cel uscat al fălcii asinului. După aceasta, viața cea îmbunătățită a acestor cuvioși părinți, strălucind ca o rază de soare, prea sfințitul patriarh Tarasie i-a judecat a fi vrednici de treapta cea înaltă a arhieriei. Deci, pe fericitul Teofilact l-a pus mitropolit în Nicomidia; iar pe Sfîntul Mihail, sfințindu-l episcop, l-a trimis în Sinad. El păștea bine turma lui Hristos cu cuvîntul și cu felul vieții sale. Preasfințitul Tarasie, ducîndu-se din viața aceasta, a venit ca patriarh la scaunul Bisericii Constantinopolului, Nichifor. Atunci iarăși s-a ridicat viforul eresului luptărilor contra sfintelor icoane, care acum era blestemat de al șaptelea sinod al Sfinților Părinți. Aceasta s-a făcut fiindcă răucredinciosul împărat Leon Armeanul, vătămîndu-se de acel eres, a pornit prigoană împotriva Bisericii lui Hristos, numind sfintele icoane idoli; iar pe cei ce se închinau lor, îi muncea și îi pierdea în multe feluri de chinuri. El a izgonit pe prea sfințitul patriarh Nichifor și pe ceilalți credincioși arhierei de la scaunele lor; iar în locul acelora a ridicat pe ereticii cei de un gînd cu el; și se vedea atunci urîciunea pustiirii șezînd la locurile cele mai de cinste.

Atunci Sfîntul Mihail s-a arătat că este vestit mărturisitor al dreptei credințe și mustrător al relei credințe a ereticilor. Pentru că, întărindu-se și înțelepțindu-se de darul Sfîntului Duh, toată ura potrivnicilor lui Dumnezeu a împilat-o și a astupat gurile ereticilor care batjocoreau închipuirile cele dumnezeiești. Împăratul Leon cel cu nume de fiară, nesuferind limba lui cea aspră, care certa cu îndrăzneală rătăcirea ereticilor, a pus înainte pe arhiereul lui Hristos, la cercarea judecății celei nedrepte. Sfîntul Mihail, netemîndu-se de îngrozire, nici slăbindu-se cu mintea, a strigat cu glas mare: „Cinstesc sfînta icoană a Mîntuitorului meu Iisus Hristos și a Preacuratei Fecioare Maicii Lui, cum și ale celorlalți sfinți, și mă închin lor; iar de porunca ta nu mă îngrijesc și întru nimic o socotesc”. Iar Leon, înfruntîndu-se, s-a umplut de mînia cea de fiară și a osîndit pe mărturisitorul lui Hristos la izgonire. Deci, Sfîntul Mihail a răbdat multe și amare mîhniri și necazuri. El a fost gonit din loc în loc, pînă ce a ajuns în lărgimea cerească și acolo a cîștigat odihna cea veșnică. Astfel, săvîrșindu-se alergarea cea bună, s-a împodobit cu îndoită cunună și s-a adăugat lîngă arhierei, ca un arhiereu, lîngă mucenici, ca un mucenic, întru slava lui Hristos Dumnezeul nostru.

Tot în această zi, pomenim pe Sfânta Mironosiță Maria lui Cleopa

A fost verișoara Maicii Domnului nostru Iisus Hristos, fiind legate printr-o prietenie sfântă. Maria lui Cleopa l-a urmat pe Mântuitorul Iisus Hristos cu credință și nu l-a părăsit nici în ceasul pătimirilor și răstignirii. Sfintele mironosițe din care făcea parte și Maria lui Cleopa au ajutat lui Iosif din Arimateea și lui Nicodim să coboare trupul Domnului de pe Cruce și să-l așeze în mormânt. Dragostea Mariei lui Cleopa față de Mântuitorul Iisus Hristos și din faptul că în ziua îngropării o aflăm din nou la mormânt împreună cu Maria Magdalena (Matei 27, 61), iar în dimineața Sfintei Învieri s-a grăbit împreună cu celelalte femei mironosițe să ungă cu miresme trupul Domnului.

Tot în această zi, pomenim pe Sfântul Mucenic Mihail monahul

Sfântul Mucenic Mihail a fost din cetatea Edesa, fiu din părinți binecredincioși, după al căror sfârșit a împărțit averile sale săracilor și s-a dus la Ierusalim, ca să vadă Sfintele Locuri. Pe vremea aceea, Ierusalimul era stăpânit de agareni, deci el închinându-se Sfintelor Locuri, s-a dus la lavra Sfântului Sava și s-a făcut monah. Iar după o vreme oarecare, a fost trimis de învățătorul său la Ierusalim, să vândă lucrul mâinilor. Și l-a întâmpinat pe el un scopit al Seidii, împărăteasa agarenilor, și, luându-l, l-a dus la împărăteasa sa, că avea vase foarte frumoase lucrate de mâinile lui. Iar împărăteasa, văzând pe monah tânăr cu vârsta, frumos la față și uscat de post, s-a rănit cu patima „Împlinește asupra pofta lui și mea a început și, de a-l ești amăgi bolnav, spre a eu sa fărădelege, te voi vindeca”. zicându-i:Iar fericitul Mihail a răspuns: „Sunt bolnav pentru păcatele mele, însă sunt rob al Domnului meu Iisus Hristos și nu mă supun ție”.

Dar împărăteasa îl silea la lucrul cel fără de lege, precum odată în Egipt femeia lui Putifar a silit pe Iosif cel prea frumos. Deci, înțeleptul Mihail se lepăda, zicând: „Nu-mi este cu putință a face aceasta, deoarece sunt monah și m-am făgăduit ca până la moarte să păzesc lui Dumnezeu curăția trupului meu, fără de prihană”.

Și văzând acea spurcată femeie pe monahul cel curat, că nu voiește nicidecum să-i împlinească pofta păcatului, s-a umplut de rușine și de mânie și a poruncit să-l bată. După aceea, fiindcă nu era departe de Ierusalim, a trimis pe monah legat la împăratul lor, ca pe un hulitor al credinței sale. Iar împăratul, cercetând cele despre dânsul, l-a dezlegat și-l ruga să fie părtaș al credinței lui Mahomed. Mihail a răspuns: „Să nu-mi fie mie aceasta, ca să las pe Dumnezeul meu și să urmez diavolului”. Împăratul a zis: „Voiește a împărăți cu mine și cere ce voiești de la mine”. Sfântul Mihail a răspuns: „Din trei, un lucru cer de la tine: Ori slobozește-mă la starețul meu, ori botează-te în numele Dumnezeului meu, ori prin sabia ta trimite-mă către Hristosul meu” .

Iar împăratul a poruncit să-l adape cu otravă dătătoare de moarte; iar el, bând otrava, a rămas nevătămat după cuvântul lui Hristos din Evanghelie, care zice: Măcar de ati bea și ceva de moarte, nu vă va vătăma pe voi. Deci rușinându-se împăratul, a Poruncit ca pe robul lui Hristos, să-l taie cu sabia în mijlocul Ierusalimului. Iar monahii locașului Sfântului Sava, luând trupul mUcenicului lui Hristos, Mihail, l-au adus în lavra lor și l-au pus cu cinste împreună cu Sfinții Părinți, slăvind pe Hristos Dumnezeu. Amin.

Tot în această zi, pomenim Soborul Sfinților din Rostov și Yaroslav

Prăznuirea Soborului Sfinților din Rostov și Yaroslav pe data de 23 mai/5 iunie a fost stabilită prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, la propunerea Prefericitului Patriarh Alexei I ( 1970) pe 10 martie 1964.

Soborul Sfinților din Rostov și Yaroslav este alcătuit din:

a) Sfinți făcători de minuni din Rostov: Sfântul Arhimandrit Avraam, făcătorul de minuni (29 octombrie/11 noiembrie, 1073 – 1077); Sfântul Cneaz Vasile ( 1238); Sfântul Dimitrie, Mitropolitul Rostovului ( 28 octombrie 1709, prăznuit și pe 21 septembrie în ziua descoperirii Cinstitelor Sale Moaște); Sfântul Episcop Ignatie ( 28 mai 1288); Sfântul Irinarh Sihastrul ( 1616); Sfântul Episcop Isaia, făcătorul de minuni ( 15 mai 1090); Sfântul Isidor fericitul, cel nebun pentru Hristos ( 1474); Sfântul Episcop Iacob ( 27 noiembrie 1391); Sfântul Ioan Milostivul, cel nebun pentru Hristos ( 1580); Sfântul Leontie, Episcopul Rostovului ( 23 mai 1073); Sfântul Petru, Țareviciul de Ordynsk ( 1290); Sfântul Teodor, Arhiepiscop de Rostov ( 28 noiembrie 1394)

b) Sfinți făcători de minuni din Yaroslav: Sfântul Cneaz Vasile ( 1249); Sfântul Cneaz Constantin ( 1257); Sfântul Cneaz Teodor ( 1299) cu fii săi: David ( 1321) și Constantin (XIV)

Sfinți făcători de minuni din Pereslavl: Sfântul Alexandru Nevski ( 1263); Sfântul Andrei, Cneazul de Smolensk (XV); Sfântul Arhimandrit Daniel ( 1540); Sfântul Nichita Stâlpnicul ( 1186)

c) Sfinți făcători de minuni din Uglich: Sfântul Casian Monahul ( 1504); Sfântul Țarevici Dimitrie ( 1591); Sfântul Ignatie de Lomsk ( 1591); Sfântul Paisie Călugărul ( 1504); Sfântul Cneaz Roman ( 1285)

d) Sfinți făcători de minuni din Poshekhonsk: Sfântul Mucenic Adrian ( 1550); Sfântul Ghenadie de Liubimograd și Kostroma ( 1565); Sfântul Sebastian Monahul ( 1542); Sfântul Silvestru de Obnora ( 1379)

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *