sinaxar 30 ianuarie
Distribuie

Sfinții zilei din calendarul ortodox. Sinaxar 30 ianuarie: Sfinții părinți și mari dascăli ai lumii și ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur; Sfântul Sfințit Mucenic Ipolit, episcopul Romei și cei împreună cu dânsul; Sfântul Theodor Hagiul Noul Mucenic din Mitilini și Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Tinos sau Prințesa Cicladelor. Despre viețile lor pe scurt, puteți citi în continuare…

În luna ianuarie, în ziua treizeci, pomenim pe Sfinții părinți și mari dascăli ai lumii și ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur


Pricina acestui praznic a fost următoarea: în zilele împăratului Alexie Comnen care a luat sceptrul împărăției în anul 1081, după împăratul Botaniat, s-a iscat neînțelegere între oamenii cei mai de cinste și mai îmbunătățiți. Unii cinsteau mai mult pe Vasile cel Mare, zicând că este înalt la cuvânt, ca unul care a cercetat prin cuvânt firea celor ce sunt, că la fapte se aseamănă aproape cu îngerii, că nu era lesne iertător, că era fire hotărâtă și nu era stăpânit de nici un lucru pământesc. În schimb, pogorau pe dumnezeiescul Ioan Gură de Aur, zicând că ar fi fost oarecum potrivnic lui Vasile, pentru că ierta prea lesne și îndemna la pocăință. Iar alții înălțau pe acest dumnezeiesc Ioan Gură de Aur, zicând că este mai omenească învățătura lui și că îndreaptă pe toți, și-i înduplecă spre pocăință prin dulceața graiului său. Ei ziceau că Ioan Gură de Aur stă mai presus decât marele Vasile și Grigorie prin mulțimea cuvântărilor sale, cele dulci ca mierea, prin puterea și adâncimea cugetării. Alții înclinau spre dumnezeiescul Grigorie, că adică el ar fi întrecut pe toți, și pe cei vechi, vestiți în învățătura elinească, și pe ai noștri, prin înălțimea, frumusețea și cuviința cuvântărilor și scrierilor lui. De aceea ziceau că Grigorie biruie pe toți și stă mai presus decât Vasile și Ioan. Deci, se ajunsese acolo că lumea se împărțise: unii se numeau ioanieni, alții vasilieni și alții grigorieni, și pricire în cuvinte era pe numele acestor sfinți.


Mai târziu, după câțiva ani, sfinții aceștia se arătară, unul câte unul, după aceea câte trei împreună, aievea, iar nu în vis, arhiereului care păstorea atunci cetatea Evhaitenilor, și care se numea Ioan, fiind bărbat înțelept în toate, cunoscător al învățăturii elinești, cum se vede din scrierile lui și care ajunsese pe culmea virtuților.


Atunci, sfinții grăiră într-un glas către dânsul: noi, precum vezi, la Dumnezeu una suntem și nici o împotrivire sau vrajbă nu este între noi. Ci fiecare la timpul său, îndemnați fiind de Duhul Sfânt, am scris învățături pentru mântuirea oamenilor. Cum ne-a insuflat Duhul Sfânt, așa am învățat. Nu este între noi, unul întâi și altul al doilea, și de vei chema pe unul, vin și ceilalți doi. Drept aceea, scoală-te de poruncește celor ce se pricesc să nu se mai certe pentru noi. Că nevoința noastră a fost aceasta, și cât am fost vii și după ce am răposat, ca să împăcăm și să aducem lumea la unire. Împreunează-ne într-o singură zi și ne prăznuiește cu bună-cuviință. Înștiințează și pe urmași, că noi una suntem la Dumnezeu și încredințează-i că și noi vom ajuta la mântuirea acelora ce fac pomenirea; căci nouă ni se pare că avem oarecare îndrăznire la Dumnezeu. Acestea zicându-le, s-a părut că ei se suie iarăși la ceruri, îmbrăcați în lumina nespusă și chemându-se unul pe altul, pe nume.


Iar minunatul om care a fost Ioan Evhaitul, după ce se sculă, a făcut așa cum îi porunciseră sfinții, potolind mulțimea și pe cei ce se certau, căci acesta era om vestit pentru viața lui îmbunătățită. El a dat Bisericii sărbătoarea aceasta spre a fi prăznuită. Și iată gândul acestui om: cunoscând că luna aceasta ianuarie, îi are pe câte trei sfinți: la zi întâi pe Vasile cel Mare, la douăzeci și cinci pe dumnezeiescul Grigorie și la douăzeci și șapte pe dumnezeiescul Ioan Gură de Aur, i-a sărbătorit la un loc în ziua a treizecea, împodobindu-le slujba cu canoane, cu tropare și cu cuvinte de laudă, așa cum se cădea. Aceasta pare că s-a făcut și cu voia sfinților, căci laudele închinate lor n-au nici o lipsă și au întrecut pe toate câte s-au făcut și câte se vor mai face.

Sfinții aceștia erau la statul trupului și la înfățișarea lor în chipul următor: dumnezeiescul Ioan Gură de Aur era foarte mărunt și foarte subțire, cu capul mare, ridicat deasupra umerilor, nasul lung, nările late, fața foarte galbenă, amestecată cu alb, locașurile ochilor adâncite, dar ochii mari, care îi făceau căutătura veselă și fața strălucită, deși din firea lui părea mâhnit; fruntea mare, fără par, cu multe încrețituri, urechile mari, barba mică și rară, împodobită cu păr puțin și cărunt, fălcile trase înăuntru din pricina postului desăvârșit. Mai trebuie să spunem despre dânsul că a întrecut cu graiul pe toți filosofii elinilor, mai ales cu privire la adâncimea gândurilor și la dulceața și înflorirea graiului. A tâlcuit Sfânta Scriptură și a propovăduit Evanghelia cu folos ca nimeni altul, încât de n-ar fi fost acesta (măcar că este o cutezare să zicem așa), ar fi trebuit ca iarăși să vină Hristos pe pământ. Cât privește virtutea și fapta și privirea lăuntrică, i-a întrecut pe toți, făcându-se izvor de milostenie, de dragoste și de învățătură. A trăit șaizeci și trei de ani și a păstorit Biserica lui Hristos șase ani.Vasile cel Mare era înalt și drept la stat, uscățiv și slab, negru la față, cu nasul plecat, sprâncenele arcuite, cu fruntea cam posomorâtă, asemenea omului gânditor și îngrijorat, cu obrazul lunguieț și cam încrețit, cu tâmplele adâncite, cam păros la trup, cu barba destul de lungă, căruntă pe jumătate. Acesta a întrecut cu scrierile sale nu numai pe înțelepții din zilele lui, ci și pe cei vechi. Străbătând toată învățătura, era stăpân pe toată știința; se folosea de toată filosofia înțeleaptă în lucrările sale și sporea în cunoștința tainelor dumnezeiești. S-a suit în scaunul arhieriei când era de patruzeci de ani și a cârmuit Biserica cinci ani.


Sfântul Grigorie cuvântătorul de Dumnezeu era om de mijloc la statul trupului, cu fața palidă dar veselă, cu nasul lat, cu sprâncenele drepte, căutătura blândă și veselă; la un ochi era mai mâhnit din pricina unui semn de lovitură, la pleoapa de sus; barba nu o avea prea lungă, dar era destul de deasă și tocmită, iar pe margine gălbuie. Era pleșuv și alb la păr.


Se cuvine să spunem despre dânsul că dacă ar fi trebuit să se facă vreo icoană sau vreo statuie înfrumusețată cu toate virtuțile, apoi aceasta ar fi trebuit să înfățișeze pe sfântul Grigorie, căci el întrecuse cu strălucirile viețuirii sale pe toți cei iscusiți în faptă. A ajuns la atâta înălțime de teologie, că biruia pe toți prin înțelepciunea cuvântărilor și a învățăturilor sale. Drept aceea a câștigat și numele de teologul, adică de Dumnezeu cuvântătorul. A viețuit pe pământ optzeci de ani și a păstorit Biserica din Constantinopol doisprezece ani.


Cu rugăciunile acestor trei ierarhi, Hristoase Dumnezeul nostru, și cu ale tuturor sfinților surpă și risipește ridicările eresurilor; și pe noi în unire și pașnică așezare ne păzește și ne învrednicește de împărăția Ta cea cerească, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.


Despre acest praznic pe larg, puteți citi aici.


Tot în această zi, pomenim pe Sfântul Sfințit Mucenic Ipolit, episcopul Romei și cei împreună cu dânsul


Aceștia au fost în vremea împărăției lui Claudiu (41-54), fiind ighemon unul cu numele Vicarie și Ulpiu romanul, Chensorin era întâi sfetnic, cu dregătoria magistru; și fiind târât și întrebat, a mărturisit pentru Hristos; de aceea l-au aruncat în temniță. Apoi, multe minuni făcea dânsul cu puterea lui Hristos, încât și un mort a înviat; care lucru văzând toți ostașii, care se întâmplaseră acolo, au crezut în Hristos; drept aceea, le-au tăiat și capetele lor, fiind 20 la număr.


Apoi, au adus și pe fericita Hrisia fecioara la întrebare, ca pe una ce era creștină; și pe care spânzurând-o, cu vine de bou au bătut-o și cu foc i-au ars coastele ei, și au aruncat-o în temniță; iar după câteva zile scoțând-o, cu pietre i-au fărâmat fălcile ei și cu ciocan de plumb au bătut-o pe spate. Apoi, legând o piatră de grumajii ei, au aruncat-o în adâncul mării; și astfel sfântă fecioară și-a sfârșit patima sa cea pentru Hristos. Iar fericitul Savin a fost bătut pe trup cu ciocan greu, spânzurat pe un lemn și ars cu făclii, și răbdând niște chinuri ca acestea, și mulțumind lui Dumnezeu, și-a dat duhul.

De acestea, înștiințând-se marele Ipolit arhiereul, a mers în Roma, la ighemon, și a mustrat sălbăticia și neomenia aceluia, numindu-l băutor de sânge. Iar pe Hristos Dumnezeu L-a mărturisit cu îndrăzneală; deci, a fost bătut de slujitorii ighemonului peste ochi, și alte chinuri i-au dat păgânii, apoi mai pe urmă, legând-i mâinile și picioarele, l-au aruncat în mare; și astfel împlinindu-și mucenicia, s-a făcut moștenitor Împărăției lui Dumnezeu.


Tot în această zi, pomenim pe Sfântul Theodor Hagiul Noul Mucenic din Mitilini


Originar din Mitilini, Sfântul Theodor a fost căsătorit și a avut copii. Într-o zi, el s-a mâniat și s-a lepădat de Hristos, devenind musulman.


Când a înțeles ceea ce a făcut, s-a căit, a plecat de acasă și s-a dus în Sfântul Munte Athos. Acolo a rămas timp îndelungat, s-a spovedit, și-a împlinit și a fost uns cu Sfântul Mir și a primit Sfânta Împărtășanie. Cu binecuvântarea duhovnicului său, s-a întors la familia sa. Odată ajuns acasă, a mers la judecătorul turc și l-a întrebat:


– Dacă cineva este nedreptățit sau înșelat, poate el să ia înapoi ceea ce este al său?


– Bineînțeles că se poate. A răspuns judecătorul.


Și Sfântul atunci a continuat:


– Am avut credința mea, ceea ce este bun și curat ca aurul, mintea mea a fost întunecată de diavol, am fost înșelat și a lepădat-o și am luat credința ta crezând că are să fie mai bine. Acum mi-am venit în fire și văd că a mea credință este precum aurul de bună, iar a ta este precum alama.


– Tu om nebun, ce faci? Ți-ai ieșit din minți?


– Nu! A răspuns Sfântul. Sunt cu mintea limpede și știu ce fac.

De îndată judecătorul a ordonat să fie aruncat în temniță, iar mai târziu l-au adus din nou în fața lui a doua și treia oară, în multe chipuri încercând să-l întoarcă la islam.


Văzând că a rămas drept și neclintit în credința sa în Hristos, judecătorul a ordonat să fie trimis la Agá din zona. Agá însuși a încercat multe chipuri, cu lingușiri și promisiuni, să-l întoarcă, dar a fost cu neputință. Sfântul a rămas neclintit și a răspuns cu aceleași cuvinte:


– Am râs, am văzut credința mea, aurul bun și a luat al tău, de cupru. Acum mi-am venit în fire și mărturisesc că sunt un creștin. Numele meu este Theodore.


Apoi călăii l-au prins și l-au bătut cumplit, l-au lovit cu un cuțit în coapsă și l-au spânzurat de niște scări. Apoi l-au ridicat din nou și l-au condus la locul de execuție, fără ca Sfântul Theodor să se împotrivească. Ba mai mult, chipul său era plin de bucurie și a vorbit cu călăii săi, spunându-le că moarte sa îi va fi ca o bucurie.


– Tu chiar nu ai înțeles? L-au întrebat. Te vom spânzura.

Dar el a răspuns cu bucurie:


– Și unde este funia?


Călăii i-au dat imediat funia. Iar Sfântul a luat-o, a sărutat-o și și-a pus-o în jurul gâtului.


– Acum, duceți-mă oriunde voiți.


Ei l-au condus la Parmak Kapi, unde, după ce s-a rugat, și-a cerut iertare de la toți creștini ce erau de față, apoi a urcat el însuși la locul unde călăii l-au spânzurat. Era 30 ianuarie 1784.


Moaștele sfântului mucenic au fost aruncat în mare. Dar au fost găsite după câteva zile și creștinii au luat permisiunea de a-l îngropa într-o biserică Sfântul Ioan din Móthona, Mitilini.


În anul 1967 în timpul săpăturilor pentru noua biserică au fost găsite osemintele sfântului.


Sfântul Theodor Hagiul este sărbătorit pe 30 ianuarie (ziua martiriului său) și pe 4 septembrie (aflarea moaștelor sale). Pelerinii se pot închina moaștelor sfântului în biserica Zoothochou Pigí Varía, Lesvos.


Tot în această zi, pomenim Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Tinos sau Prințesa Cicladelor


În insula Tinos se păstrează o străveche icoană care a fost pictată de Sfântul Evanghelist Luca. În perioada antică, în insula Tinos exista un templu ridicat în cinstea zeului Dionysos, care, după creștinarea localnicilor, a fost transformat într-o biserică închinată Sfântului Ioan Botezătorul. În această biserică a fost așezată Icoana Bunei Vestiri pictată de Sfântul Evanghelist Luca.

În secolul 10 biserica a fost arsă și demolată de pirați. Timpul a șters orice amintire și icoana Bunei Vestiri a rămas îngropată pentru aproape 1000 de ani.


În anul 1822, Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu s-a arătat unei maici din Mânăstirea Kehrovuniou din apropierea orașului Tinos, poruncindu-i să coboare în oraș și să spună episcopului să sape într-un loc anume și să scoată de acolo icoana sa.


În septembrie același an, cu multă evlavie și nădejde, locuitorii insulei au început săpăturile și au descoperit fundațiile vechii biserici bizantine, însă nu și icoana căutată. După mai multe zile de muncă zadarnică, s-au descurajat și au abandonat săpătura. Speriați însă de apariția neașteptată a unei epidemii de holeră în insulă, la îndemnul episcopului, ei au reluat lucrul.


În ziua de 30 ianuarie 1823, icoana a fost găsită. Cu excepția faptului că era spartă în două bucăți, deși stătuse atâta timp îngropată, în chip inexplicabil, icoana se păstrase practic intactă. O dată cu aflarea sfintei icoane, în chiar acea zi a încetat și epidemia de holeră, care făcuse până atunci sute de victime zilnic. Nu numai că nu s-a mai semnalat nici o nouă îmbolnăvire după găsirea icoanei, însă, în mod minunat, toți bolnavii rămași în viață s-au și vindecat.


Acum icoana este așezată cu cinste într-o impresionantă catedrală, loc de pelerinaj pentru ortodocșii din întreaga lume.


Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește. Amin.

Distribuie