Venirea lui antihrist
Distribuie

Dumnezeu îi va îngădui lui Antihrist — cel mai de pe urmă și cel mai neobișnuit potrivnic al lui Hristos și al Sfintei Sale Biserici — să vină în lume. De-a lungul istoriei Bisericii lui Hristos, s-au ivit o mulțime de potrivnici care s-au sârguit să nimicească credința în Hristos: Nero, Valerian și alți prigonitori, Mahomed, precum și toți învățătorii mincinoși și ereticii de la Simon Magul până astăzi. Însă în vremurile de pe urmă se va arăta un vrăjmaș aparte al lui Hristos — nemăsurat mai puternic decât cei dinaintea lui — în persoana lui Antihrist. Prin venirea lui Antihrist, diavolul va duce ultima și cea mai crâncenă luptă împotriva Bisericii. Zugrăvind vremurile de pe urmă, de dinaintea sfârșitului lumii, Mântuitorul a spus: „Atunci de vă va zice vouă cineva: Iată aici este Mesia, sau dincolo, să nu credeți. Că se vor scula hristoși mincinoși și prooroci mincinoși, și vor da semne mari și minuni, cât să înșele, de va fi cu putință, și pe cei aleși. Iată, mai înainte v-am spus vouă” (Matei 24, 23-25).

Prin aceste cuvinte — potrivit tâlcuirii Sfântului Ioan Gură de Aur și a altora dintre Părinții Bisericii — Hristos vorbește despre Antihrist care va să vină înaintea sfârșitului lumii și despre proorocii mincinoși. De asemeni, găsim anumite fragmente din Epistolele Apostolilor, care învață despre Antihrist. Sfântul Ioan Teologul arată limpede că Antihrist trebuie să vină în vremea de pe urmă, înaintea sfârșitului lumii (1 Ioan 2, 18). De asemeni, Sfântul Apostol Pavel ne învață despre Antihrist în Epistola sa către Tesaloniceni: „În privința Venirii Domnului nostru Iisus Hristos și a adunării noastre împreună cu El, vă rugăm pe voi, fraților ca nu degrabă să vă clintiți cu mintea, nici să vă spăimântați, nici de vreun duh, nici de vreun cuvânt, nici de vreo epistolă ca și cum ar fi trimisă de la noi, cum că a și sosit ziua Domnului. Să nu vă amăgească cineva nici într-un chip! Căci ziua Domnului nu va veni, de nu va veni mai întâi lepădarea de credință și de nu se va descoperi omul păcatului, fiul pierzării” (2 Tesaloniceni 2, 1-3).

Sfântul Chiril al Ierusalimului și alți dascăli ai Bisericii pun proorocia de la Daniil (7, 23-25) în legătură cu Antihrist, care va să vină înainte de sfârșitul lumii și care va fi ocârmuitorul evreilor. Odată ce va fi primit de evrei și va deveni împăratul lor, Antihrist își va începe lupta cu Biserica lui Hristos. El se va sârgui să tăgăduiască Dumnezeirea Domnului Iisus Hristos și va încerca să nimicească Biserica și Tainele Sale, înlocuindu-le cu sine însuși, pretinzând că e dumnezeu și cerând ca oamenii să i se închine precum lui Dumnezeu. Domnul învață despre aceasta în chip limpede când spune că Antihrist „va veni în numele Meu”.

Antihrist — tâlcuiește Sfântul Ioan Gură de Aur — nu va spune că e trimis de la Tatăl și că a venit potrivit voii Sale; ci cu totul dimpotrivă, va pune mâna în mod silnic pe tot ceea ce nu-i aparține și se va numi pe sine Dumnezeu. La aceasta S-a referit Hristos când a spus că Antihrist „va veni în numele Meu”.

După învățăturile Sfinților Părinți, fiece clipă din viața lui Antihrist va fi sub puterea diavolului. Această stăpânire va fi lucrătoare chiar de la zămislirea și nașterea sa. După cuvintele Sfântului Efrem Sirul, unealta diavolului „se va naște cu adevărat dintr-o fecioară stricată„, iar Sfântul Ioan Damaschin conchide: „Antihrist se va naște din curvie„.

Părinții Irineu, Ipolit și Ambrozie al Mediolanului, la fel ca și scriitorii creștini timpurii Ieronim și Augustin amintesc că Antihrist va fi de neam evreu, din seminția lui Dan.

În Sinaxarul din Duminica lăsatului sec de carne (numită și A Înfricoșătoarei Judecăți) putem citi: „Antihrist se va naște, după cum spune Sfântul Ipolit al Romei, dintr-o femeie desfrânată, fecioară cu numele, dintre evrei, din seminția lui Dan, fiul lui Iacov„. Aceste cuvinte din Triodul Postului sunt întemeiate pe cuvântul lui Dumnezeu:

– În proorocia Patriarhului Iacov privitoare la fiecare dintre fiii săi — care au devenit temelii ale semințiilor lui Israel —, soarta urmașilor lui Dan este înfățișată în așa fel încât e asociată cu Antihrist: „Dan va fi șarpe la drum, viperă la potecă, înveninând piciorul calului, ca să cadă călărețul” (Facere 49, 17).

– În proorocia lui Ieremia citim: „De la Dan se aude ropotul cailor și de nechezatul puternic al armăsarilor se cutremură tot pământul; iată vin și vor pustii pământul și tot ce este pe el, cetatea și pe locuitorii ei” (Ieremia 8, 16).

– În proorocia Apocalipsei, care-i înșiruie pe cei rămași din toate semințiile lui Israel care sunt pecetluiți de Înger spre mântuire, seminția lui Dan este cu desăvârșire exclusă (Apocalipsa 7, 4-8).

Din învățăturile Sfinților Părinți aflăm că Satana, instaurându-l pe Antihrist, se va sili să-i dea deplina înfățișare și semnele venirii pe pământ a Fiului lui Dumnezeu. Desigur, asemănările lui Antihrist cu Hristos vor fi numai exterioare, iar în adâncul lor vor fi înșelăciuni, căci întreaga viață a lui Antihrist va fi o răzvrătire îndârjită împotriva lui Hristos și a Bisericii Sale. Această mincinoasă asemănare întru cele din afară se va vădi chiar de la nașterea lui Antihrist. De vreme ce Hristos S-a născut din Preacurata Fecioară, Satana va pricinui ca nașterea lui Antihrist să se facă dintr-o fată întinată, care va părea a fi fecioară. Ea va fi locaș a toată destrăbălarea și spurcăciunea drăcească.

Apoi, precum Domnul a viețuit în taină până la împlinirea vârstei de treizeci de ani, tot așa și Antihrist trebuie să presupunem că va rămâne ascuns până la o vârstă asemănătoare. Precum Hristos Și-a început lucrarea de mântuire prin propovăduirea sfintei Sale învățături și prin minuni, tot astfel își va începe și Antihrist lucrarea sa nimicitoare, înșelând oamenii cu învățătura sa mincinoasă și cu arătări mari și smintitoare, de minuni înșelătoare.

Precum a bineplăcut Domnului să Se arate înaintea mulțimii drept Mesia, prin slăvita Sa intrare în Ierusalim și în templu, tot astfel se va arăta Antihrist drept (falsul) Mesia așteptat de evrei, împăratul a toată lumea, în triumfala lui paradă de intrare în Ierusalim și de suire pe scaun în templul din Ierusalim, care în acea vreme va fi refăcut.

În cartea sa Ultimele zile ale viețuirii pământești a lui Iisus Hristos, Arhiepiscopul (Sfântul) Inochentie al Hersonului afirmă că intrarea lui Hristos în Ierusalim a fost „o mărturie obștească pentru toți evreii că Iisus Hristos este adevăratul Mesia. Propriile Sale cuvinte pe care le-a rostit înaintea porților Ierusalimului slujesc drept mărturie de netăgăduit a acestui fapt: «De ai fi cunoscut», grăi El întorcându-se către oameni, «și tu, măcar în ziua aceasta a ta, cele ce sunt spre pacea ta!» (Luca 19, 42). În ziua aceea, odată cu lepădarea lui Mesia, soarta poporului israelit a fost hotărâtă pentru totdeauna„.

Într-acea zi viitoare a venirii în Ierusalim a falsului Mesia, Antihrist, soarta omenirii contemporane cu el va fi de asemeni hotărâtă în chip irevocabil și veșnic. Fericiți sunt cei care, în acea ultimă zi dăruită de Dumnezeu pentru cea mai de pe urmă manifestare de liberă alegere a omului, vor ști să-l recunoască pe Antihrist drept sluga Satanei și să vadă pierzania de neînlăturat ce îl așteaptă pe el și pe toată omenirea care îi urmează.

În sfârșit, precum Domnul S-a arătat lumii și Și-a împlinit lucrarea ca Prooroc (Învățător), Împărat și Mare Preot, tot astfel și Antihrist va concentra această întreită putere în propriile sale mâini și își va împlini lucrarea sa vătămătoare ca învățător al întregii omeniri, ca împărat al unei stăpâniri universale și ca mare preot suprem al tuturor religiilor, pretinzând închinare înaintea lui ca înaintea unui dumnezeu.

EPOCA LUI ANTIHRIST Perioada cuprinsă între ziua nașterii sale și momentul arătării lui — va trece neștiută. Sfântul Ioan Damaschin spune că „Antihrist este crescut în ascuns și pe neașteptate se răscoală„.

A doua perioadă a vieții lui Antihrist se va deschide cu intrarea sa învederată în rolul de învățător al lumii sau „prooroc”. Se prea poate să-și înceapă lucrarea în împrejurările unei conflagrații mondiale când umanitatea, după ce a suferit toate urâciunile războiului, nu va mai vedea nici o cale de ieșire din dezastruoasa sa fundătură, fiindcă toate mijloacele de rezolvare se vor afla în mâinile unei societăți secrete care va coopera cu Antihrist. El va oferi un plan pentru rezolvarea reușită a crizei mondiale, întemeiat pe înțelepciune politică și socială — anume statornicirea unei structuri politice și sociale uniforme în întreaga lume.

Ostenită de grozăviile războiului și fiind oarbă duhovnicește, omenirea nu va recunoaște acest proiect ca fiind o cursă vicleană și astfel va fi ademenită în cea mai nemiloasă și mai necurmată robie. Dimpotrivă, oamenii vor întâmpina cu osanale manifestările de înaltă erudiție, înțelepciune și geniu ale lui Antihrist.

Notorietatea mondială a lui Antihrist drept gânditor de geniu, nou cârmuitor și salvator al tuturor popoarelor va răzbate ca fulgerul printre toate neamurile, în cel mai scurt răstimp. „Duhurile rele răspândite prin văzduh vor stârni în oameni o părere unanimă, foarte înflăcărată cu privire la Antihrist, o încântare obștească și o ademenire de neînduplecat” — spune Sfântul Efrem Sirul.

În această perioadă a lucrării sale, Antihrist nu va întrebuința nici o metodă silnică (tiranică), ci se va sârgui să câștige încrederea și iubirea oamenilor prin amăgire și printr-o fățarnică și teatrală înfățișare a virtuții. El spune Vladimir Soloviov — „va arunca vălul strălucitor al binelui și adevărului peste taina fărădelegii„. Sfântul Efrem afirmă că va veni într-un așa chip, încât să-i amăgească pe toți. Va părea smerit, blând, un urâtor — cum va spune despre sine al fărădelegii, disprețuind idolii, dând întâietate cucerniciei, bun, iubitor de săraci, peste măsură de frumos, statornic, îndatoritor față de toți și prețuind în chip osebit neamul evreiesc, pentru că evreii îi vor aștepta venirea. Va întrebuința mijloace viclene ca să placă tuturor, astfel încât oamenii să ajungă iute să-l iubească. Nu va primi mită, nu va vorbi cu mânie, nu va avea o înfățișare posomorâtă, ci printr-o înfățișare cuviincioasă va începe înșelarea lumii, până ce va fi întronat.

Din bogata experiență ascetică a marilor nevoitori ai Ortodoxiei cunoaștem că, atunci când duhul întunecat nu-l poate înfrânge pe cel care se nevoiește duhovnicește, lovindu-se de împotrivirea lui statornică, vine un diavol mai puternic sub chipul unui „înger de lumină” (2 Corinteni 11, 14). Acest „înger de lumină” se silește să insufle nevoitorului duhovnicesc aplecare și încredere față de arătarea sa (de lumină), ademenindu-l astfel către pierzanie. Din această pricină, putem să ne închipuim cât de ușor și de grabnic va putea imaginea sclipitoare a lui Antihrist să stârnească și să atragă simpatia generală.

Urmarea acestei înșelări va fi că în societatea omenească „se va ivi cererea, dorirea lui Antihrist, va răsuna glasul chemător care va arăta stăruitor că este trebuință de un geniu al geniilor, care să ducă dezvoltarea și propășirea materială la cel mai înalt nivel și care să aducă o asemenea bunăstare pământească, încât cele cerești să fie de prisos pentru om” — Sfântul Ignatie Briancianinov.

În vremea acestei perioade, fățărnicia lui Antihrist va merge atât de departe, încât nu numai că va dovedi toleranță față de creștinism, ci chiar se va arăta preocupat de a-l ocroti. Întru cele din afară, se va sili să-L imite pe Hristos. Nefiind călăuziți de înțelegerea duhovnicească a Bisericii, ci mai curând de înțelepciunea lumească, marea majoritate a creștinilor nu vor rezista până la capăt acestei înșelări și-l vor socoti pe Antihrist ca fiind Hristos la a Doua Sa venire.

Monahii Mănăstirii Solovăț au transmis un răspuns pe care Sfântul Zosima l-a dat fiului său duhovnicesc care l-a întrebat cum să-l recunoască pe Antihrist când va veni. Sfântul călugăr i-a dat acest răspuns precis: „Când vei auzi că Hristos a venit sau S-a ivit pe pământ, atunci să știi că acela e Antihristul„. Iar acest răspuns este și mai exact: „Omenirea nu-l va recunoaște pe Antihrist; îl va socoti ca fiind Hristos, îl va proclama drept Hristos. Însă nu va fi nici de trebuință, nici cu putință ca oamenii să-și dea de veste unii altora despre Venirea (cea de a Doua) a Fiului lui Dumnezeu. El va veni fără de veste. Va veni întru atotputernicia Sa la toți oamenii și în întreaga lume în același timp” — Sfântul Ignatie Briancianinov.

Mântuitorul Însuși ne-a avertizat: „Atunci de vă va zice cineva: Iată, Mesia este aici sau dincolo, să nu-l credeți… Deci de vă vor zice vouă: Iată în pustie este, nu ieșiți; Iată în cămări, nu credeți. Că precum iese fulgerul de la răsărit și se arată până la apus, așa va fi și Venirea Fiului Omului” (Matei 24, 23-27).

Pentru a-i amăgi pe oameni, Antihrist va arăta multe minuni năucitoare. Sfântul Apostolul Pavel spune: „Venirea lui este prin lucrarea Satanei, însoțită de tot felul de puteri și de semne și de minuni ale minciunii” (2 Tesaloniceni 2, 9). Iar Sfântul Chiril al Ierusalimului adaugă: „Fiind «tatăl minciunii» (Ioan 8, 44), va înșela închipuirea prin lucrări amăgitoare, așa încât mulțimile să creadă că văd înviat un mort care nu e înviat și șchiopi umblând sau orbi văzând, câtă vreme nu s-a săvârșit nici o tămăduire„.

Toată această statură a lui Antihrist — învățătura și faima lui de geniu, minunile lui mincinoase și întreaga sa viață fățarnică și plină de toată înșelăciunea — vor avea un singur țel: să ia în stăpânire cârmuirea întregii lumi, asupra tuturor neamurilor. Dobândirea popularității în rândul evreilor va fi cea dintâi etapă pe acest drum. Antihrist va face tot ce-i va fi cu putință pentru ca evreii să-l recunoască drept Mesia al lor cel făgăduit. Va reuși să ducă la bun sfârșit organizarea guvernului evreiesc și se va apuca să înfăptuiască visul cel vechi de veacuri al evreilor — refacerea templului lui Solomon. După aceea „va fi silit de oameni și va fi proclamat împărat, iar mulțimile evreilor îl vor iubi; el va reface Ierusalimul și le va ridica templul” (Sinaxarul din Duminica lăsatului sec de carne – numită și a Înfricoșătoarei Judecăți).

din cartea: Apostazia și Antihristul din învățăturile Sfinților Părinți

Distribuie
4 comentarii la „Venirea lui Antihrist și înșelarea omenirii”
  1. Dumnezeu se me poarte pe cārarea drepteții,şi semi deschidă ochii şi orechile a auzi şi a vedea adeverul,şi calea raiului amin..

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *